۱۴۰۱/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رضا
نام خانوادگي : روحي
سال تولد : 1365
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي مكانيك
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي مکانيک
شيراز (ايران)
سال 1389 تا 1395 مدلسازي روش درماني هايپرترميا به کمک نانوذرات مغناطيسي
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي مکانيک
ش (ايران)
سال 1387 تا 1389 شبيه سازي مشعل متخلخل هيدروژن
کارشناسي
رشته مهندسي مکانيک
شيراز (ايران)
سال 1383 تا 1387 شبيه سازي راکت رم جت سوخت جامد

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (39)
۱- موسوي فرد م، روحي ر (1398) تحليل شبه دوبعدي ستون جدايش و بررسي رشد حباب ها در ضربه قوچ نشريه هيدروليک 14:147-160
2- Karimzadeh A, Roohi R, Akbari M (2022) Size-dependent behavior of micro piezoelectric VIV energy harvester: Parametric study and performance analysis Applied Ocean Research 127:103296-0
3- Hashemi S, Roohi R (2021) Continuous and pulsed ultrasound treatment of barberry juice: Microbial inactivation and kinetics models Journal of Food Processing and Preservation 0:0-0
4- حبيبي راد , Roohi R, Heydari M, حسام الديني (2021) A reliable algorithm to determine the pollution transport within underground reservoirs: implementation of an efficient collocation meshless method based on the moving Kriging interpolation Engineering with Computers 0:0-0
5- Roohi R, Heydari M, Avazzadeh Z (2021) Optimal control of hyperthermia thermal damage based on tumor configuration Results in Physics 23:103992-0
6- Roohi R, حسين نيا , Heydari M (2021) A wavelet approach for the variable-order fractional model of ultra-short pulsed laser therapy Engineering with Computers 0:0-0
7- حبيبي راد , حسام الديني , Heydari M, Roohi R (2021) An efficient meshless method based on the moving Kriging interpolation for two?dimensional variable?order time fractional mobile/immobile advection?diffusion model Mathematical Methods in the Applied Sciences 44:3182-3194
8- Hashemi S, Roohi R (2021) Sonication treatment of pomegranate juice containing Saccharomyces cerevisiae and Byssochlamys fulva: Thermodynamic and predictive modeling after treatment and during shelf life Food Science and Technology International 0:0-0
9- Hashemi S, Roohi R, Abedi E, Sayadi M (2021) Kinetics and mathematics modeling of ochratoxin a detoxification in maize dough by Lacticaseibacillus casei subs. casei subjected to continuous and pulsed ultrasound Journal of Food Processing and Preservation 45:0-0
10- Roohi R, امداد , جعفرپور (2021) Toward a realistic reconstruction and determination of blood flow pattern in complex vascular network: 3D, non-Newtonian, multi-branch simulation based on CFD and GMDH algorithm International Communications in Heat and Mass Transfer 122:105185-0
11- Roohi R, برومند , Hosseinie R, Ahmadi G (2021) Numerical simulation of HIFU with dual transducers: The implementation of dual-phase lag bioheat and non-linear Westervelt equations INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER 120:1-16
12- Hosseinie R, Roohi R, Ahmadi G (2020) Modeling and Analysis of a Fully-Passive Swinging Sail Wind Turbine Wind Energy 1:1-17
13- Abedi E, Roohi R, Hashemi S, Torri L (2020) Horn ultrasonic-assisted bleaching of vegetable oils with various viscosity as a green process: Computational fluid dynamics simulation of process Industrial Crops and Products 156:112845-0
14- Roohi R, برومند , امداد , Mahmoudi M (2020) Optimization of focused multi-site injection therapy to provide the desired temperature pattern for arbitrary tumor configuration based on MNP hyperthermia: Implementation of dual phase lag bioheat equation Ain Shams Engineering Journal 2020:1-15
15- Roohi R, Hashemi S, موسوي خانقاه (2020) Kinetics and thermodynamic modeling of the aflatoxins decontamination: A review International Journal of Food Science and Technology 124:109-115
16- Amiri M, Roohi R, Arshadi M, Abbaspourrad A (2020) 2,4Dadsorption from agricultural subsurface drainage by canola stalk-derived activated carbon: insight into the adsorption kinetics models under batch and column conditions Environmental Science and Pollution Research 27:16983-16997
17- Roohi R, Hashemi S (2020) Experimental, heat transfer and microbial inactivation modeling of microwave pasteurization of carrot slices as an efficient and clean process Food and Bioproducts Processing 121:113-122
18- Hosseinie R, Roohi R, Ahmadi G (2020) Parametric study and performance analysis of a swinging sail wind machine Energy Conversion and Management 205:1-20
19- Hosseinie R, Roohi R, احمدي (2019) Parametric study of a novel oscillatory wind turbine Energy Equipment and Systems 7:337-387
20- Roohi R, جعفري , Jahantab E, صفري , معمري , زارع (2019) Application of artificial neural network model for the identification the effect of municipal waste compost and biochar on phytoremediation of contaminated soils Journal of Geochemical Exploration 208:1-9
21- Roohi R, Heydari M, سان (2019) Numerical study of unsteady natural convection of variable-order fractional Jeffrey nanofluid over an oscillating plate in a porous medium involved with magnetic, chemical and heat absorption effects using Chebyshev card European Physical Journal Plus 134:1-17
22- Roohi R, اشرفي , Samghani S, نجفي (2019) A numerical study on nonlinear dynamics of oscillatory time-depended viscoelastic flow between infinite parallel plates: utilization of symmetric and antisymmetric Chandrasekhar functions Heliyon 5:1-12
23- Roohi R, Heydari M, باوي , امداد (2019) Chebyshev polynomials for generalized Couette flow of fractional Jeffrey nanofluid subjected to several thermochemical effects Engineering with Computers 500:1-17
24- حسين نيا , حيدري , Roohi R, عوض زاده (2019) A computational wavelet method for variable-order fractional model of dual phase lag bioheat equation Journal of Computational Physics 395:1-18
25- Hashemi S, Mahmoudi M, Roohi R, تورس , سارويا (2019) Statistical modeling of the inactivation of spoilage microorganisms during ohmic heating of sour orange juice LWT 111:821-828
26- Hashemi S, Roohi R, Mahmoudi M, گرانتو (2019) Modeling inactivation of Listeria monocytogenes, Shigella sonnei, Byssochlamys fulva and Saccharomyces cerevisiae and ascorbic acid and ?-carotene degradation kinetics in tangerine juice by pulsed-thermosonication LWT 111:612-621
27- Roohi R, Hashemi S (2019) Experimental and computational fluid dynamics modeling of Satureja khuzestanica essential oil extraction during ohmic-hydrodistillation Journal of Food Process Engineering 95:1-11
28- Hashemi S, Roohi R (2019) Ohmic heating of blended citrus juice: Numerical modeling of process and bacterial inactivation kinetics Innovative Food Science & Emerging Technologies 52:313-324
29- Hashemi S, Roohi R (2019) Kinetic models for production of propionic acid by Propionibacter freudenrechii subsp. shermanii and Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii in date syrup during sonication treatments Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 17:613-619
30- Roohi R, Abedi E, Hashemi S, Marsza?ek K, Lorenzo J, Barba F (2019) Ultrasound-assisted bleaching: Mathematical and 3D computational fluid dynamics simulation of ultrasound parameters on microbubble formation and cavitation structures Innovative Food Science & Emerging Technologies Volume 55, July 2019, Pages 66-79 55:66-79
31- Roohi R, همايون , جعفرپور (2018) A comprehensive study and optimization of magnetic nanoparticle drug delivery to cancerous tissues via external magnetic field Journal of testing and evaluation 47:681-703
32- Roohi R, امداد , جعفرپور , Mahmoudi M (2018) Determination of Magnetic Nanoparticles Injection Characteristics for Optimal Hyperthermia Treatment of an Arbitrary Cancerous Cells Distribution Journal of Testing and Evaluation 48:1-17
33- Mahmoudi M, Heydari M, Roohi R (2018) A new method to compare the spectral densities of two independent periodically correlated time series Mathematics and Computers in Simulation 160:103-110
34- Roohi R, Heydari M, Aslami M, Mahmoudi M (2018) A comprehensive numerical study of space-time fractional bioheat equation using fractional-order Legendre functions The European Physical Journal Plus 133:1-15
35- Amiri M, Roohi R, Gil (2018) Numerical simulation of Cd(II) removal by ostrich bone ash supported nanoscale zero-valent iron in a fixed-bed column system: Utilization of unsteady advection-dispersion-adsorption equation Journal of Water Process Engineering 25:1-14
36- Roohi R, امداد , جعفرپور (2016) Performing effective drug delivery and hyperthermia based on biological and treatment parameters: A comprehensive Eulerian-Lagrangian approach Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 13:6628-6641
37- Roohi R, اکبري , سامقاني (2013) Numerical simulation of hydrogen fueled porous burner Journal of Thermal Science and Technology 3:555-570
38- اکبري , Roohi R, رياحي (2009) Lean flammability limits for stable performance with a porous burner Applied energy 12:2635-2643
39- Roohi R, بهراميان , Samghani S (1398) Numerical Simulation of the Freezing Process in Geothermal Boreholes Using Solar Heat Injection Journal of Renewable Energy and Environment 5:40-45

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-روحي ر، کريمزاده ع، کشاورز س "شبيه سازي عددي و بررسي استحصال انرژي از نوسانگر پيزوالکتريک با استفاده از مدل برهمکنش سيال-سازه " هشتمين کنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراکنده ايران (1399)
۲-روحي ر، اکبري م، کشاورز س "شبيه سازي عددي سيستم جاذب تشعشع در کالکتورهاي متمرکز کننده با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده " هشتمين کنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراکنده ايران (1399)
۳-روحي ر، کشاورز س "مطالعه عددي عملکرد کالکتور تخت با لوله هاي مارپيچ به کمک ديناميک سيالات محاسباتي " هشتمين کنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراکنده ايران (1399)
4-Roohi R "Numerical simulation of a mini-channel three-way catalytic converter " ASME 2010 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels collocated with 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting (2010)
5-Roohi R "Modeling of a micro-channel water-gas shift reactor " ASME 2010 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels collocated with 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting (2010)
6-Hosseinie R, Roohi R, Ahmadi G "Parametric study of a novel oscillatory wind turbine. " ششمين کنفرانس انرژي پاک (1397)
7-Roohi R, بهراميان " Numerical simulation of freezing process in geothermal boreholes using solar heat injection " ششمين کنفرانس انرژي پاک (1397)
8-Hosseinie R, Roohi R "Parametric study of a novel oscillatory wind turbine " ششمين کنفرانس ملي انرژي پاک (1397)
9-Roohi R "NUMERICAL ANALYSIS OF CONVECTION HEAT TRANSFER FOR DISCRETE HEAT SOURSES IN AN INCLINED CHANNEL " اولين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران (1391)
10-Roohi R "Three-Dimensional Simulation of a Single-Channel Three-Way Catalytic Convertor " هجدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک (1389)

طرحهاي پژوهشي
۱-طراحي تاسيسات برقي و مکانيکي اولين مدرسه سبز شيراز با رويکرد کاهش مصرف انرژي و بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير-علي کريمزاده (1401)
۲-طراحي سيالاتي - جامداتي يک چيلر جذبي 5 تن سرمايش به همراه ساخت يک نونمه اوليه آزمايشگاهي -رضا روحي (1401)
۳-طراحي تاسيسات برقي و مکانيکي اولين مدرسه سبز شيراز با رويکرد کاهش مصرف انرژي و بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير (1400)
۴-انجام امور مشاوره و ساخت يک مجموعه کامل پمپ حرارتي و تهويه مطبوع و برج خنک کننده صنعتي-آزمايشگاهي (1399)
۵-طراحي و ساخت تونل باد مادون صوت با دو محفظه تست (1399)
۶-بهينه سازي سيکل توامان سرمايش و آب شيرين کن جذبي خورشيدي اواپراتور و کندانسورر يکپارچه به کمک استفاده ترکيبي از الگوريتم ژنتيک و شبکه عصبي (1397)

طرح هاي کاربردي (1)
عنوان
طراحي تاسيسات برقي و مکانيکي اولين مدرسه سبز شيراز با رويکرد کاهش مصرف انرژي و بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ترموديناميك۱(مكانيك)
ترموديناميك ۲(مكانيك)
آزمايشگاه ترموديناميك(مكانيك)
مكانيك سيالات ۱(مكانيك)
مكانيك سيالات ۲(مكانيك)
آزمايشگاه مكانيك سيالات(مكانيك)
انتقال حرارت ۱(مكانيك)
رياضي مهندسي(مكانيك)
کاربردهاي انرژي خورشيدي
ديناميک گازها
مقدمه اي بر ديناميک سيالات محاسباتي
كارگاه عمومي
ترموديناميك

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
نويد اميني مقايسه ي آزمايشگاهي بهسازي زيستي خاک مستعد فرسايش بادي با دو نوع ميکروارگانيسم ۱۴۰۰