۱۴۰۲/۰۹/۰۸

کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : روح اله
نام خانوادگي : علي آبادي
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1387
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :
download CV Word File

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته فيزيک
شيراز (ايران)
سال 1390 تا 1395 رفتار ترموديناميکي و گذارفاز مخلوطهاي دوتايي و مولکولهاي ميله اي شکل محدود شده
کارشناسي ارشد
رشته فيزيک
شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1383 تا 1386 بررسي پاسخ کوارتز به اشعه الکتروني
کارشناسي
رشته فيزيک
شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1378 تا 1382 در دوره کارشناسي پايان نامه نداشتم

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-دكتري ,"شهيد چمران اهواز",مشاور

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (14)
۱- ميزاني س، علي آبادي ر، صالحي ح (2021) مقايس? تأثير شکل هندسي ذرات ميلهاي شکل در تشکيل فاز دو محوره و هومئوتروپيک پژوهش سيستم هاي بس ذره اي 1:57-66
2- Behzadi F, Ghazi S, Aliabadi R (2021) From n -layer planar ordering to the monolayer homeotropic structure of confined hard rods: The effect of shape anisotropy and wall-to-wall separation Physical Review E 103:0-0
3- Ghazi S, Behzadi F, Aliabadi R (2020) Second-Virial Onsager Theory and Its Limitations in the Prediction of the Ordering Transitions of Confined Hard Rods between Two Parallel Hard Walls Journal of the Physical Society of Japan 89:114601-0
4- Mizani S, Gurin P, Aliabadi R, Salehi H, Varga S (2020) Demixing and tetratic ordering in some binary mixtures of hard superellipses the journal of chemical physics 153:034501-034514
5- Mizani S, Aliabadi R, Salehi H, Varga S (2019) Orientational ordering and layering of hard plates in narrow slitlike pores physical review e 100:032704-034714
6- Salehi H, Mizani S, Aliabadi R (2018) Biaxial layering transition of hard rodlike particles in narrow slitlike pores physical review e 98:032703-032715
7- Ghazi S, Aliabadi R (2018) Validation study of using the free volume approximation to confined thermotropic and lyotropic liquid-crystalline fluids The European Physical Journal E 41:112-121
8- Aliabadi R, Gurin P, Velasco E, Varga S (2018) Ordering transitions of weakly anisotropic hard rods in narrow slitlike pores PHYSICAL REVIEW E 97:012703-012711
9- Aliabadi R, مرادي , بينايي قطب آبادي (2017) The study of uniaxial–biaxial phase transition of confined hard ellipsoids using density functional theory International Journal of Modern Physics C 28:1750068-1750079
10- Aliabadi R (2016) Tracking three-phase coexistences in binary mixtures of hard plates and spheres THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 144:074902-074907
11- Aliabadi R (2015) Orientational ordering of confined hard rods: the effect of shape anisotropy on surface ordering and capillary nematization PHYSICAL REVIEW E 92:032503-0325013
12- Aliabadi R (2011) Calculation of the transition probabilities of superfluid Fermi gas with orbital angular momentum l=1 at low temperatures Iranian Journal of Physics Research 11:24-30
13- Aliabadi R (2010) ESR response of powder samples of clear fused quartz material to high doses of 10 MeV electrons: possible applications for industrial radiation processing Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 268:2411-2414
14- Aliabadi R (2009) ESR response of bulk samples of clear fused quartz (CFQ) material to high doses from 10 MeV electrons: Its possible application for radiation processing and medical sterilization Applied Radiation and Isotopes 67:1023-1026

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-بهزادي ف، نصيري مقدم س، علي آبادي ر "تاثير شکل هندسي ذرات و فاصله ديواره¬هاي محدود کننده بر فاز لايه اي ذرات بلور مايع " بيست و پنجمين گردهمايي فيزيک ماده چگال (1398)
۲-بهزادي ف، نصيري مقدم س، علي آبادي ر "مشاهده فاز هومئوتروپيک ذرات بيضي¬گون محصور بين دو ديواره با بکارگيري نظريه کلاسيک تابعي چگالي " بيست و پنجمين گردهمايي فيزيک ماده چگال (1398)
۳-علي آبادي ر، صالخي ح، ميزاني س "مطالعه و بررسي گذارفاز لايه اي ذرات ديسکي شکل با برهم کنش سخت بين دو ديواره " چهاردهمين کنفرانس ماده چگال انجمن فيزيک ايران (1397)
۴-علي آبادي ر "مطالعه و بررسي گذار فاز لايه اي ذرات بلور مايع بين دو ديواره " سومين کنفرانس فيزيک محاسباتي ايران (1396)
۵-علي آبادي ر "بررسي ساختارهاي متفاوت فازي ذرات استوانه اي شکل بين دو ديواره " سومين کنفرانس فيزيک محاسباتي ايران (1396)
۶-علي آبادي ر "گذار فاز پلنار-هومئوتروپيک ذرات ميله اي شکل بين دو ديواره " کنفرانس فيزيک ايران (1396)
۷-علي آبادي ر "بررسي ميزان درستي تقريب حجم آزاد در محاسبات مربوط به نانوذرات محصور بين دو ديواره سخت " کنفرانس نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1395)
۸-علي آبادي ر "محاسبه پروفايل چگالي مولکول هاي بيضي وار سخت با برهمکنش دوقطبي دوقطبي بين ديواره سخت " کنفرانس ماده چگال ايران (1393)
۹-علي آبادي ر "بررسي گذار فاز نانو لوله هاي استوانه اي شکل بين دو ديواره موازي سخت در حضور بر هم کنش ماير-سوپ " کنفرانس ماده چگال ايران (1393)
۱۰-علي آبادي ر "محاسبه احتمال گذار ابر شاره گاز فرمي با تکانه زاويه اي l=1 در دماهاي پايين " کنفرانس ابررسانايي (1388)
۱۱-علي آبادي ر "بررسي پاسخ EPR نمونه هاي استوانه اي کوارتز به الکترون هاي 10 MeV در دزهاي بالا " کنفرانس هسته اي ايران (1387)
۱۲-علي آبادي ر "بررسي پاسخ EPR نمونه هاي پودري CFQ به الکترون هاي 10 MeV " کنفرانس هسته اي ايران (1386)

طرحهاي پژوهشي
۱-گذارفاز ذرات ميله اي شکل سخت با نسبت طول به عرض کوچک بين دو ديواره با فاصله کم (1397)
۲-بررسي درستي تقريب حجم آزاد در مطالعه گذار فاز ايزوتروپيک-نماتيک ميله هاي ترموتروپيک محدود شده (1397)
طرح هاي کاربردي (0)
عنوان
عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيک پايه۱
آزمايشگاه فيزيک پايه ۱
فيزيک پايه ۲
آزمايشگاه فيزيك(الكتريسيته و الكترونيك) (علوم كامپيوتر)
فيزيك ۲(علوم كامپيوتر)
آزمايشگاه فيزيک پايه۱(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک پايه ۲(فيزيک)
رياضي فيزيک۱(فيزيک)
رياضي فيزيک۲(فيزيک)
فيزيک حالت جامد۱(فيزيک)
ترموديناميک و مکانيک آماري۱(فيزيک)
ترموديناميک و مکانيک آماري۲(فيزيک)
تاريخ و فلسفه علم فيزيک(فيزيک)
فيزيک پايه ۳(فيزيک)
فيزيک پايه ۱(فيزيک)
نظريه نسبيت(فيزيک)
محاسبات عددي
فيزيک پايه ۳(حل تمرين)
فيزيك عمومي(مرتع)
فيزيك ۱ (آب)
فيزيك۲(آب)
فيزيک الکتريسيته و مغناطيس(صنايع)
فيزيک عمومي(صنايع)
فيزيك عمومي(مرتع)
كارشناسي ناپيوسته
فيزيک
آز فيزيک
كـارشناسي
فيزيک ۱
آز فيزيک۱
فيزيک ۲
فيزيک ۱
آز فيزيک ۱
فيزيک ۱ (آي تي)
آز فيزيك ۱(اي تي)
فيزيک ۲ اي تي(ج)
فيزيك ۱(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك ۱(مكانيك)
فيزيک۲(کامپيوتر)
راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)