۱۳۹۷/۰۵/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مريم
نام خانوادگي : زاهدي فر
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : maryamzaheifar2000@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته علوم خاک
دانشگاه شيراز (ايران )
سال 1384 تا 1389 اثر کاربرد توأم کودهاي دامي و شيميايي فسفري بر فراهمي و غلظت فسفر و برخي عناصر کم مصرف در خاک و گياه در مراحل مختلف رشد اسفناج و گندم
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي کشاورزي- خاکشناسي
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1381 تا 1384 اثر فسفر، روي و ماده آلي بر سينتيک واجذبي روي در خاک هاي آهکي استان فارس
کارشناسي
رشته مهندسي کشاورزي- خاکشناسي
دانشگاه صنعتي اصفهان (ايران )
سال 1376 تا 1380 **

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (25)
۱- زاهدي فر م، موسوي س، رجبي م (1392) پهنه بندي ويژگي هاي شيميايي كيفيت آب هاي زيرزميني دشت فسا با استفاده از روش هاي زمين آماري نشريه آب و خاک مشهد 27:812-822
۲- زاهدي فر م، کريميان ن، رونقي ع، يٍثربي ج، امام ي (1390) توزيع فسفر و روي در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه نشريه آب و خاک مشهد 25:436-445
۳- صفرزاده شيرازي ص، رونقي ع، زاهدي فر م، غلامي ع (1389) اثر شوري و نيتروژن بر كيفيت ميوه و غلظت عناصر كم مصرف گوجه فرنگي در كشت هيدروپونيك علوم و فنون کشتهاي گلخانه اي 3:11-21
۴- زاهدي فر م، کريميان ن، رونقي ع، يثربي ج، امام ي (1389) توزيع فسفر و روي در اندام ها و مراحل رشد گندم در گلخانه و ارتباط آنها با اين عناصر در خاك مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاک 54:1-12
۵- زاهدي فر م، کريميان ن، رونقي ع، يثربي ج، امام ي (1389) اثر فسفر و ماده آلي بر روابط فسفر خاك- گياه در اسفناج علوم و فنون کشت هاي گلخانه اي 4:45-52
۶- زاهدي فر م، رونقي ع، موسوي س، صفرزاده شيرازي ص (1389) اثر شوري و نيتروژن بر توزيع عناصر غذايي، اسيد سيتريك و ويتامين C در گوجه فرنگي علوم و فنون کشتهاي گلخانه اي 3:23-29
۷- زاهدي فر م، عبدالمجيد ر، موسوي س، صفرزاده شيرازي ص (1389) تأثير سطوح شوري و نيتروژن بر رشد، عملكرد و جذب عناصر غذايي گوجه فرنگي تحت شرايط آبكشت علوم و فنون کشتهاي گلخانه اي 2:31-40
8- Zahedifar M, Najafian S (2017) Effect of soil applied iron chelate fertilizer on the essential oil composition and antioxidant activity of Satureja hortensis under greenhouse conditions Thai Journal of Agricultural Science 48:125-131
9- Zahedifar M, Najafian S (2017) Ocimum basilicum L. growth and nutrient status as influenced by biochar and potassium-nano-chelate fertilizers Archives of Agronomy and Soil Science 63:638-650
10- Zahedifar M, Zohrabi S (2016) Germination and seedling characteristics of drought-stressed corn seed as influenced by seed priming with potassium nano-chelate and sulfate fertilizers Acta Agriculturae Slovenica 107:113-128
11- Zahedifar M, Najafian S (2015) Combined effect of soil applied iron and sulfur fertilizers on monoterpene content and antioxidant activity of Satureja hortensis L. extract Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science 38:361-374
12- Zahedifar M, Najafian S (2015) Antioxidant activity and essential oil composition of Satureja hortensis L. as influenced by sulfur fertilizer Journal of the Science of Food and Agriculture 95:2404-2408
13- Zahedifar M (2013) Corn Germination and Seedling Characteristics as Influenced by Seed- Priming with Potassium Nano Chelate and Potassium Sulfate Fertilizers under Salinity Stress Conditions Thai Journal of Agricultural Science 46:219-229
14- Zahedifar M, Karimian N, Yasrebi J (2012) Influence of applied zinc and organic matter on zinc desorption kinetics in calcareous soils Archives of Agronomy and Soil Science 58:169-178
15- Zahedifar M, Ronaghi A, Mousavi S, Safarzadeh shirazi S (2012) INFLUENCE OF NITROGEN AND SALINITY LEVELS ON THE FRUIT YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF TOMATO IN A HYDROPONIC CULTURE Journal of Plant Nutrition 35:2211-2221
16- Zahedifar M, Karimian N, Ronaghi A, Yasrebi J, Emam Y, Mousavi S (2011) Effect of phosphorus and organic matter on phosphorus status of winter wheat at different part and growth stages Journal of Plant Breeding and Crop Science 3:401-412
17- Zahedifar M, Karimian N, Ronaghi A, Emam Y, Yasrebi J (2011) Soil–Plant Nutrient Relationship at Different Growth Stages of Spinach as Affected by Phosphorus and Manure Applications Communication in Soil Science and Plant Analysis 42:1765-1781
18- Zahedifar M, Karimian N, Yasrebi J (2010) Zinc Desorption of Calcareous Soils as Influenced by Applied Zinc and Phosphorus and Described by Eight Kinetic Models Communivations of Soil Sience and Plant Analysis 41:897-907

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-زاهدي فر م "کادميوم " يسبشسيبسيب (1396)
۲-زاهدي فر م "ارسال مقاله " بلاتبيلاتبلاتبلات (1396)
۳-زاهدي فر م "اثر تغيير کاربري اراضي بر توانايي ترسيب کربن و برخي ويژگي‌هاي فيزيکي و شيميايي خاک‌هاي منطقه ميان جنگل فسا " پانزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1396)
۴-زاهدي فر م "اثر کشت طولاني مدت بر تغييرات عمقي برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک در منطقه گربايگان فسا " پانزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1396)
۵-زاهدي فر م "اثر گونه هاي گياهي بر ميزان ماده آلي خاک هاي سطحي و زيرسطحي منطقه گربايگان فسا " چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي (1395)
۶-زاهدي فر م "اثر کشت طولاني مدت تغييرات ماده آلي و ترسيب کربن در خاکهاي منطقه گربايگان فسا " چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي (1395)
۷-موسوي س، زاهدي فر م "تغييرات مکاني اسيديته در خاکهاي زراعي آهکي حوضه ميان جنگل شهرستان فسا " نخستين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي (1394)
۸-موسوي س، زاهدي فر م "تخمين زمين¬آماري و پهنه بندي شوري در خاکهاي آهکي حوضه ميان جنگل شهرستان فسا " نخستين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي (1394)
۹-زاهدي فر م، طالبي نيا م "برآورد ميزان فرسايش و رسوب کل و ويژه حوزه ميان جنگل شهرستان فسا با استفاده از مدل فرسايشي EPM " دومين همايش ملي مهندسي مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (1393)
۱۰-زاهدي فر م، استکي ا "مطالعه برخي ويژگي هاي شيميايي - فيزيکي و ارزيابي تناسب اراضي خاک هاي حوزه آبخيز ميان جنگل فسا " دومين همايش ملي مهندسي مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (1393)
۱۱-زاهدي فر م "شناسايي و رده بندي خاک ها و ارزيابي قابليت اراضي منطقه محمود آباد سفلي در شهرستان فسا (استان فارس) " سيزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1392)
۱۲-زاهدي فر م "ارزيابي فرسايش و رسوب کل و ويژه در حوزه آبخيز محمود آباد سفلي در شهرستان فسا- استان فارس " سيزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1392)
۱۳-زاهدي فر م "کاربرد نانو کلات پتاسيم در افزايش تحمل بذر ذرت به تنش شوري " دومين همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا کاربرد (1392)
۱۴-موسوي س، زاهدي فر م، رجبي م "بررسي تغييرات مکاني فرسايش خاک و عوامل موثر بر آن با استفاده از روش هاي زمين آماري " نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1391)
۱۵-زاهدي فر م، موسوي س "ارزيابي روش هاي زمين آماري در پهنه بندي و بررسي تغييرات مکاني ويژگي هاي بارش در استان فارس " اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسع پايدار در بخش هاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست (1391)
۱۶-موسوي س، زاهدي فر م "پهنه بندي ويژگي هاي دمايي استان فارس با کاربرد روش هاي زمين آماري " اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسع پايدار در بخش هاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست (1391)
۱۷-زاهدي فر م، کريميان ن، رونقي ع "مقايسه مقادير GDD در مراحل مختلف رشد گندم در شرايط کشت گلخانه و مزرعه " دومين کنگره ملي هيدروپونيک و محصولات گلخانه اي (1391)
۱۸-زاهدي فر م، کريميان ن، رونقي ع "بررسي اثر فسفر و ماده آلي بر عملكرد و ويژگي هاي فيزيولوژيك گندم در گلخانه " اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي (1388)
۱۹-زاهدي فر م، کريميان ن، رونقي ع، يثربي ج "اثر ماده آلي و فسفر بر رشد گياه اسفناج در گلخانه " اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي (1388)
۲۰-صفرزاده شيرازي ، رونقي ع، زاهدي فر م "اثر برهمکنش شوري و نيتروژن بر ويژگي هاي رشد و جذب عناصر کم مصرف بوسيله گوجه فرنگي در محيط آبکشتي " اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي (1388)
۲۱-زاهدي فر م، کريميان ن، رونقي ع، يثربي ج "ترکيب شيميايي گندم تحت تاثير کاربرد فسفر و ماده آلي در مراحل مختلف رشد در شرايط گلخانه اي " يازدهمين کنگره علوم خاك ايران (1388)
۲۲-زاهدي فر م، کريميان ن، رونقي ع، يثربي ج "بررسي اثر تيمارهاي فسفر و ماده آلي بر غلظت فسفر و عناصر کم مصرف در مراحل مختلف رشد گياه اسفناج " يازدهمين کنگره علوم خاك ايران (1388)
۲۳-زاهدي فر م، رونقي ع، موسوي س، صفرزاده شيرازي ص "بررسي ميزان عملکرد، ويتامين C، و اسيد سيتريک در گوجه فرنگي تحت تاثير کاربرد شوري و نيتروژن در محيط آبکشتي " اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي (1388)
۲۴-زاهدي فر م، صفرزاده شيرازي ص، رونقي ع، موسوي س "رشد و ترکيب شيميايي گوجه فرنگي تحت تاثير شوري و نيتروژن در محيط آبکشت " اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي (1388)
۲۵-زاهدي فر م، رونقي ع، موسوي س، صفرزاده شيرازي ص "توزيع عناصر غذايي در ريشه، شاخساره و ميوه گوجه فرنگي تحت تاثير شوري و نيتروژن در محيط آبکشتي " اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي (1388)
۲۶-زاهدي فر م، صفرزاده شيرازي ص، رونقي ع، موسوي س " اثر تيمارهاي شوري و نيتروژن بر عملکرد ميوه و ترکيب شيميايي گوجه فرنگي در محيط آبکشت " يازدهمين کنگره علوم خاك ايران (1388)
۲۷-زاهدي فر م، کريميان ن "آشنايي با روش هاي اندازه گيري فسفر آلي و مقايسه مقدار فسفر آلي در پانزده خاک آهکي تيمار نشده و تيمار شده با ماده آلي به روش سوزاندن " دهمين کنگره علوم خاک ايران (1386)
۲۸-زاهدي فر م، کريميان ن "بررسي روند آزادسازي روي در خاک هاي آهکي تيمار شده با روي و بدون آن " دهمين کنگره علوم خاک ايران (1386)
۲۹-زاهدي فر م، کريميان ن "سينتيک آزادسازي روي در پانزده خاک آهکي استان فارس و اثر کاربرد روي و فسفر بر آن " نهمين کنگره علوم خاک ايران (1384)
۳۰-زاهدي فر م، کريميان ن "اثر کاربرد روي و ماده آلي بر سينتيک آزادسازي روي در پانزده خاک آهکي استان فارس " نهمين کنگره علوم خاک ايران (1384)

طرحهاي پژوهشي
۱-اثر پرايمينگ سولفات و نانوکلات پتاسيم بر جوانه زني و ويژگي هاي دانهال ذرت در شرايط تنش خشکي و شوري (1395)
۲-اثر بيوچار و کودهاي نانوکلات پتاسيم بر رشد و وضعيت عناصر غذايي ريحان (1395)

افتخارات
۱-پژوهشگر برتر دانشگاه (1394)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
خاكشناسي عمومي(مرتع)
خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك(مرتع)
حفاظت آب و خاك(مرتع)
ارزيابي قابليت اراضي(مرتع)
رابطه آب و خاك و گياه(مرتع)
خاكشناسي عمومي(آب)
حفاظت آب و خاك(آب)
خاكهاي شور و سديمي(آب)
خاكشناسي عمومي(مرتع)
خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك(مرتع)
حفاظت آب و خاك(مرتع)
ارزيابي قابليت اراضي(مرتع)
رابطه آب و خاك و گياه(مرتع)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
نام دانشجو موضوع سال دفاع
شيرين حياتي بزرگي اثر زئوليت و نيتروژن دهي بخشي ريشه بر برخي ويژگي هاي رشد و عملکرد ذرت در شرايط آبياري بخشي ريشه ۱۳۹۷