۱۳۹۸/۰۶/۲۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رقيه
نام خانوادگي : خسروي
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1389
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : رياضي
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته رياضي- جبر
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1385 تا 1389 Strongly flat and condition (P) covers of acts and S-posets
کارشناسي ارشد
رشته رياضي- جبر و توپولوژي جبري
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1381 تا 1383 Schmudgen’s Theorem, its proofs and Algorithm
کارشناسي
رشته دبيري رياضي
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1377 تا 1381 .

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (15)
۱- قاسم زاده س، برومند د، خسروي ر (1397) کاربرد جبر خطي در سيستم موقعيت ياب جهاني يا ...GPS نشريه رياضي و جامعه 3:25-39
2- Khosravi R (2018) On regular torsionless S-posets Algebra and Discrete Mathematics 26:76-89
3- Khosravi R, Liang X (2018) Directed colimits of some flatness properties and purity of epimorphisms in S-posets Open Mathematics 16:669-687
4- Khosravi R, Liang (2017) On (po-)torsion free and principally weakly (po-)flat S-posets Categories and general algeb. Astrucure with Appl. 1:1-11
5- Khosravi R (2017) REES SHORT EXACT SEQUENCES OF S-POSETS Journal of Algebraic Systems 4:123-134
6- Khosravi R, Laan , Liang , Luo (2017) Weakly torsion free S-posets Communications in Algebra 11111:111-111
7- Khosravi R (2016) On Condition (Pw) for S-Posets Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 11:111-111
8- Khosravi R (2016) On Rees factor S-posets satisfying condition (Pw) Journal of mathermatical Reseach with Applications 36:521-526
9- Khosravi R (2014) On direct products of S-posets satisfying Turkish Journal of Mathematics 38:79-86
10- Khosravi R (2012) On Retractable S-Acts Journal of Mathematical Research with Applications 32:392-398
11- Khosravi R (2011) On the uniqueness of strongly flat covers of cyclic acts Turk J Math 35:1-6
12- Khosravi R (2011) On strongly flat and condition (P) S-posets Semigroup Forum 80:530-541
13- Khosravi R (2011) Strongly Flat and Condition (P) Covers of Acts Over Monoids Communications in Algebra 38:4520-4530
14- Khosravi R (2009) Principally Weakly and Weakly Coherent Monoids Communications in Algebra 37:4281-4295
15- Khosravi R (0) Properties of products for flatness in the category of S-posets 5:131-151

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
1-Khosravi R "Homological Classi cations of Rees factor S-posets by Condition (PW) " 4th Seminar on Algebra and its Applications (1395)
2-Khosravi R "On Gp-(po-)flat S -posets and their products " 25th Iranian Algebra Seminar (1395)
3-Khosravi R "On direct products of S-posets " 46امين کنفرانس رياضي ايران (1394)
4-Khosravi R "On retractable S-acts " 44امين کنفرانس رياضي ايران (1392)

چاپ كتاب
۱-جمشيدي ف، خسروي ر، قاسم زاده س "جبر خطي " چاپ اول (1397) نويد شيراز فسا


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
جبر۱
جبر خطي
نظريه اعداد
مباني ماتريس هاوجبرخطي
رياضي عمومي ۲
مباني تركيبيات
مباني هندسه
نظريه مقدماتي اعداد
مباني جبر
رياضي عمومي۲(آمار)
جبرخطي براي آمار
رياضي عمومي۲ (علوم كامپيوتر)
مباني ماتريس و جبر خطي(علوم کامپيوتر)
مباني ماتريس و جبر خطي(علوم)
رياضي۲ (اي تي)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)