۱۳۹۷/۰۵/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رقيه
نام خانوادگي : خسروي
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1389
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : رياضي
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته رياضي- جبر
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1385 تا 1389 Strongly flat and condition (P) covers of acts and S-posets
کارشناسي ارشد
رشته رياضي- جبر و توپولوژي جبري
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1381 تا 1383 Schmudgen’s Theorem, its proofs and Algorithm
کارشناسي
رشته دبيري رياضي
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1377 تا 1381 .

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (14)
۱- قاسم زاده س، برومند د، خسروي ر (1397) کاربرد جبر خطي در سيستم موقعيت ياب جهاني يا ...GPS نشريه رياضي و جامعه 3:25-39
2- Khosravi R, Liang X (2018) Directed colimits of some flatness properties and purity of epimorphisms in S-posets Open Mathematics 16:669-687
3- Khosravi R, Liang (2017) On (po-)torsion free and principally weakly (po-)flat S-posets Categories and general algeb. Astrucure with Appl. 1:1-11
4- Khosravi R (2017) REES SHORT EXACT SEQUENCES OF S-POSETS Journal of Algebraic Systems 4:123-134
5- Khosravi R, Laan , Liang , Luo (2017) Weakly torsion free S-posets Communications in Algebra 11111:111-111
6- Khosravi R (2016) On Condition (Pw) for S-Posets Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 11:111-111
7- Khosravi R (2016) On Rees factor S-posets satisfying condition (Pw) Journal of mathermatical Reseach with Applications 36:521-526
8- Khosravi R (2014) On direct products of S-posets satisfying Turkish Journal of Mathematics 38:79-86
9- Khosravi R (2012) On Retractable S-Acts Journal of Mathematical Research with Applications 32:392-398
10- Khosravi R (2011) On the uniqueness of strongly flat covers of cyclic acts Turk J Math 35:1-6
11- Khosravi R (2011) On strongly flat and condition (P) S-posets Semigroup Forum 80:530-541
12- Khosravi R (2011) Strongly Flat and Condition (P) Covers of Acts Over Monoids Communications in Algebra 38:4520-4530
13- Khosravi R (2009) Principally Weakly and Weakly Coherent Monoids Communications in Algebra 37:4281-4295
14- Khosravi R (0) Properties of products for flatness in the category of S-posets 5:131-151

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
1-Khosravi R "Homological Classi cations of Rees factor S-posets by Condition (PW) " 4th Seminar on Algebra and its Applications (1395)
2-Khosravi R "On Gp-(po-)flat S -posets and their products " 25th Iranian Algebra Seminar (1395)
3-Khosravi R "On direct products of S-posets " 46امين کنفرانس رياضي ايران (1394)
4-Khosravi R "On retractable S-acts " 44امين کنفرانس رياضي ايران (1392)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
جبر۱
جبر خطي
نظريه اعداد
مباني ماتريس هاوجبرخطي
رياضي عمومي ۲
مباني تركيبيات
مباني هندسه
نظريه مقدماتي اعداد
مباني جبر
رياضي عمومي۲(آمار)
رياضي عمومي۲ (علوم كامپيوتر)
رياضي۲ (اي تي)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)