۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد مهدي
نام خانوادگي : مقيمي
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1392
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي آب
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : moghimimehdi@gmail.com

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد,"شيراز",مشاور

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (17)
۱- شعباني ع، جهانبازي ا، احمدي س، مقيمي م، بهرامي م (1397) بررسي نفوذپذيري خاكهاي سنگريزهاي در زير و بين درختان پرتقال و زيتون شهرستان فسا نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) 22:175-185
۲- مقيمي م، کوهي کراده ا، زارعي ع (1397) پايش و پيش بيني وضعيت خشکسالي با استفاده از شاخص RDI و مدل رياضي زنجيره مارکوف فصلنامه مهندسي آبياري و آب ايران 31:157-169
۳- زارعي ع، مقيمي م، بهرامي م (1396) پايش و پيش‌بيني خشکسالي ماهانه با استفاده از شاخص استاندارد بارش و زنجيره مارکوف (مطالعه موردي: جنوب شرق ايران جغرافيا و پايداري محيط 23:39-51
۴- زارعي ع، مقيمي م (1395) پيش بيني و بررسي دماي ماهانه با استفاده ازمدل هاي سري زماني مهندسي آبياري و آب ايران 3:10-20
۵- زارعي ع، مقيمي م، بهرامي م، محمودي م (1395) بررسي روند تغييرات خشکسالي فصلي بر اساس دادههاي واقعي (2014-1980) و پيش بيني شده(2019-1980) در جنوب غرب ايران نشريه مديريت بيابان 7:71-85
۶- زارعي ع، مقيمي م، محمودي م (1395) مدل سازي و پيش بيني خشکسالي فصلي با استفاده از شاخص RDI و مدل هاي سري زماني (مطالع? موردي: ايستگاه سينوپتيک تهران) مجله علمي پژوهشي مهندسي اکوسيستم بيابان 11:105-116
۷- مقيمي م، امين س (1394) بررسي عوامل مؤثر بر غلظت آمونياک غير يونيزه و تأثير اين ماده بر آبزيان در رودخانه کر فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب 22:37-47
۸- مقيمي م، سپاس خواه ع (1387) توليد داده هاي بارندگي در استان فارس در ايستگاه هاي فاقد آمار کافي مجله علمي- پژوهشي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران 3:11-19
9- Moghimi M, Sepaskhah A (2017) Provide management package in irrigation networks to achieve optimal performance measures International Journal of Hydrology Science and Technology 7:286-302
10- Moghimi M, Sepaskhah A (2017) Optimization of performance measures in Doroodzan Irrigation Network Iran Agricultural Research 36:49-60
11- Zarei A, Moghimi M (2017) Environmental assessment of semi-humid and humid regions based on modeling and forecasting of changes in monthly temperature International Journal of Environmental Science and Technology 13:1-14
12- Moghimi M, Sepaskhah A (2016) Effect of Various On-Farm Water Management Scenarios on Equity and Productivity in Irrigation Networks Water resources Management 30:2405-2424
13- Zarei A, Moghimi M, Mahmoudi M (2016) Parametric and Non-Parametric Trend of Drought in Arid and Semi-Arid Regions Using RDI Index Water Resour Manage 32:1-20
14- Zarei A, Moghimi M, Mahmoudi M (2016) Analysis of Changes in Spatial Pattern of Drought Using RDI Index in south of Iran Water Resour Manage 30:3723-3743
15- Moghimi M, Sepaskhah A (2015) Consideration of Water Productivity for FarmWater Management in Different Conditions of Water Availability for Dominant Summer Crops Iran Agricultural Research 33:47-62
16- Moghimi M, Sepaskhah A, Kamgar-Haghighi A (2015) Irrigation scheduling and winter wheat grain yield estimation under precipitation uncertainty – A case study in Badjgah area (Fars Province, Iran) Iran Agricultural Research 34:21-30
17- Moghimi M, Sepaskhah A (2014) Farm water management in different conditions of water availability using water productivity in Doroodzan irrigation network for winter crops European Water 47:3-14

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-زارعي ع، مقيمي م "ارزيابي فراواني وقوع کلاس هاي مختلف خشکسالي برمبناي شاخص هاي RDI اصلاح شده و SPEI (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک تهران) " چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخير (1396)
۲-مقيمي م، زارعي ع "ارزيابي درجه اهميت فاکتور هاي اقليمي موثر در محاسبه ET0 با استفاده از روش Decision Tree " چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخير (1396)
۳-مقيمي م، جهانبازي ا "شبيه سازي طولاني مدت بارندگي با استفاده از تابع توزيع گاما و مدل زنجيره مارکف " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۴-مقيمي م، اسماعيل منش ف "برآورد حداکثر جريان رودخانه با دورههاي بازگشت مختلف با استفاده از روش تحليل آماري " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۵-حسين م، منجمي پ، مقيمي م "تاثير رطوبت و دماي محيط بر دماي بستر کرم پوسال و ميزان آب مصرفي بستر " اولين کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار (1395)
۶-زارعي ع، مقيمي م، اميري م "پهنه بندي کيفيت آب زيرزميني دشت فسا از نظر شرب با استفاده از GIS " اولين کنفرانس ملي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در علوم زمين (1395)
۷-مقيمي م، حسن زاده پ، امين س "بررسي باکتري هاي پاتوژن رودخانه کر در فصول مختلف سال در شرايط کم آبي " همايش ملي مسائل و راهکارهاي مقابله با خشکسالي (1388)
۸-مقيمي م، امين س، نوشادي م "بررسي عوامل مؤثر بر غلظت آمونياک غير يونيزه در رودخانه کر " دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست (1387)
۹-مقيمي م، امين س، نوشادي م "بررسي استانداردهاي آلودگي آمونياک غير يونيزه در رابطه با آبزيان در رودخانه کر " دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست (1387)
۱۰-مقيمي م، امين س، نوشادي م "بررسي آلودگي آمونياک غير يونيزه در رودخانه کر " همايش خاک، محيط زيست و توسعه پايدار (1385)
۱۱-مقيمي م، امين س، نوشادي م، مفتون م، ابطحي س "تعيين مقادير آمونياک غير يونيزه و بررسي مکاني و زماني اين آلودگي در رودخانه کر " اولين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست (1385)
۱۲-مقيمي م، سپاس خواه ع "شبيه سازي بارندگي در استان فارس با استفاده از مدل دو جزئي " دومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران (1385)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هيدروليك عمومي(مرتع)
هيدرولوژي عمومي(مرتع)
رابطه آب و خاك و گياه(مرتع)
طراحي سامانه هاي زهکشي
آبياري عمومي(آب)
هوا و اقليم شناسي(آب)
اصول زه كشي(آب)
طراحي سيستم هاي زه كشي(آب)
هيدرولوژي آبهاي سطحي(آب)
اقتصاد مهندسي(آب)
هيدروليك انهار(آب)
هيدرولوزي مهندسي(آب)
مباني محيط زيست(صرفا جهت دانشجويان ۹۳ به بعد)
هيدرولوژي آبهاي سطحي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مهندسي منابع آب(ارشد آبياري و زهكشي)
زهكشي تكميلي (ارشد آبياري و زهكشي)
مديريت آب در مزرعه
كـارشناسي
هيدرولوژي مهندسي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (5)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فرزانه خواجه اي پايش خشکسالي و ارايه الگوي کشت مناسب در مناطق مختلف استان فارس ۱۳۹۷
الهام کوهي کراده : ارزيابي ميزان حساسيت و آسيبپذيري مناطق مختلف استان فارس در برابر بروز خشکسالي با استفاده از تکنيکهاي AHP و GIS ۱۳۹۶
فاطمه نيک نژاد تهيه بسته مديريتي به منظور مديريت آب در مزرعه در شرايط مختلف دسترسي به آب براي گياهان زراعي غالب زمستانه براي رسيدن به بهره وري مطلوب (منطقه مورد مطالعه: دشت قره بلاغ) ۱۳۹۶
ايوب جهانبازي مقايسه اثر ريشه گياه زيتون و پرتقال بر نفوذ پذيري خاک گراولي و تعيين تغييرات مکاني نفوذ پذيري با استفاده از روش زمين آمار ۱۳۹۵
عاطفه مقدم بهينه‌سازي الگوي کشت در فصل زراعي تابستان به منظور ارتقاي پارامترهاي مديريتي در مزارع دشت قره بلاغ شهرستان فسا ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سميرا بذرکارشمس ابادي بررسي الگوي تغييرات مكاني و زماني خشكسالي در ايران با استفاده از شاخص خشكسالي RDI ۱۳۹۶
حسين مشتاني توليد ورمي کمپوست در شرايط محيطي سخت از ضايعات درخت نخل و بررسي عوامل تأثيرگذار محيطي بر دماي بستر. ۱۳۹۵