۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد مهدي
نام خانوادگي : مقيمي
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1392
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي آب
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : moghimimehdi@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته علوم و مهندسي آب
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1387 تا 1392 بهينه سازي مديريت توزيع آب در شبکه آبياري سد درودزن تحت شرايط مختلف آب وهوايي به منظور رسيدن به عدالت و بهره وري بهينه
کارشناسي ارشد
رشته علوم و مهندسي آب
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1383 تا 1386 تعيين مقادير آمونياك غير يونيزه در رودخانه كر در بالادست پتروشيمي تا پايين دست بند امير و بررسي عوامل ايجاد آن
کارشناسي
رشته علوم و مهندسي آب
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1378 تا 1382 -

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد ,"شيراز",مشاور

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (28)
۱- مقيمي م، خواجه اي ف، محمودي م (1398) شبيه سازي شاخص هاي RDI و SPEI در ايستگاه هاي فاقد آمار کافي تحقيقات منابع آب ايران 15:260-270
۲- مقيمي م، کوهي کراده ا، زارعي ع (1397) پايش و پيش بيني وضعيت خشکسالي در استان فارس با استفاده از شاخص RDI و مدل رياضي زنجيره مارکوف فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب 31:153-165
۳- شعباني ع، جهانبازي ا، احمدي س، مقيمي م، بهرامي م (1397) بررسي نفوذپذيري خاكهاي سنگريزهاي در زير و بين درختان پرتقال و زيتون شهرستان فسا نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) 22:175-185
۴- زارعي ع، مقيمي م، بهرامي م (1396) پايش و پيش‌بيني خشکسالي ماهانه با استفاده از شاخص استاندارد بارش و زنجيره مارکوف (مطالعه موردي: جنوب شرق ايران جغرافيا و پايداري محيط 23:39-51
۵- زارعي ع، مقيمي م (1395) پيش بيني و بررسي دماي ماهانه با استفاده ازمدل هاي سري زماني مهندسي آبياري و آب ايران 25:142-151
۶- زارعي ع، مقيمي م، بهرامي م، محمودي م (1395) بررسي روند تغييرات خشکسالي فصلي بر اساس دادههاي واقعي (2014-1980) و پيش بيني شده(2019-1980) در جنوب غرب ايران نشريه مديريت بيابان 7:71-85
۷- زارعي ع، مقيمي م، محمودي م (1395) مدل سازي و پيش بيني خشکسالي فصلي با استفاده از شاخص RDI و مدل هاي سري زماني (مطالع? موردي: ايستگاه سينوپتيک تهران) مجله علمي پژوهشي مهندسي اکوسيستم بيابان 11:105-116
۸- مقيمي م، امين س (1394) بررسي عوامل مؤثر بر غلظت آمونياک غير يونيزه و تأثير اين ماده بر آبزيان در رودخانه کر فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب 22:37-47
۹- مقيمي م، سپاس خواه ع (1387) توليد داده هاي بارندگي در استان فارس در ايستگاه هاي فاقد آمار کافي مجله علمي- پژوهشي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران 3:11-19
10- Moghimi M, Shabani A, Zarei A (2021) Effect of different time scales of drought on water productivity of rain-fed winter wheat in semi-arid climate conditions JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE 12:1-20
11- Zarei A, Shabani A, Moghimi M (2021) Accuracy assessment of the SPEI, RDI and SPI drought indices at regions with different climate conditions of Iran Pure and Applied Geophysics 179:1-20
12- Moghimi M, Niknejad F, Mahmoudi M, Moghadam ع (2021) Determining optimal values of performance indicators at different scenarios of on-farm water management Irrigation and Drainage 71:1-15
13- Zarei A, Moghimi M, Koohi kerade E (2021) Sensitivity Assessment to the Occurrence of Different Types of Droughts Using GIS and AHP Techniques Water Resources Management 35:1-20
14- Bahrami M, Zarei A, Moghimi M, Mahmoudi M (2019) Trend analysis of evapotranspiration applying parametric and non-parametric techniques (case study: arid regions of southern Iran) Sustainable Water Resources Management 0:0-0
15- Moghimi M, Zarei A (2019) Evaluating performance and applicability of several drought indices in arid regions Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences 1:1-14
16- Zarei A, Moghimi M, Bahrami M (2019) Comparison of Reconnaissance Drought Index (RDI) and Effective Reconnaissance Drought Index (eRDI) to evaluate drought severity Sustainable Water Resources Management 6:1-20
17- Zarei A, Moghimi M (2019) Modified version for SPEI to evaluate and modeling the Agricultural Drought severity International Journal of Biometeorology 64:1-15
18- Moghimi M, Zarei A, Mahmoudi M (2019) Seasonal drought forecasting in arid regions, using different time series models and RDI index Journal of Water and Climate Change 11:633-654
19- Bahrami M, Mahmoudi M, Zarei A, Moghimi M, Amiri M (2018) Comparative Study Among Different Time Series Models for Monthly Rainfall Forecasting in Shiraz Synoptic Station, Iran Water Harvesting Research 3:29-39
20- Moghimi M, Sepaskhah A (2017) Provide management package in irrigation networks to achieve optimal performance measures International Journal of Hydrology Science and Technology 7:286-302
21- Moghimi M, Sepaskhah A (2017) Optimization of performance measures in Doroodzan Irrigation Network Iran Agricultural Research 36:49-60
22- Zarei A, Moghimi M (2017) Environmental assessment of semi-humid and humid regions based on modeling and forecasting of changes in monthly temperature International Journal of Environmental Science and Technology 16:1457-1470
23- Moghimi M, Sepaskhah A (2016) Effect of Various On-Farm Water Management Scenarios on Equity and Productivity in Irrigation Networks Water resources Management 30:2405-2424
24- Zarei A, Moghimi M, Mahmoudi M (2016) Parametric and Non-Parametric Trend of Drought in Arid and Semi-Arid Regions Using RDI Index Water Resources Management 30:5479-5500
25- Zarei A, Moghimi M, Mahmoudi M (2016) Analysis of Changes in Spatial Pattern of Drought Using RDI Index in south of Iran Water Resources Management 30:3723-3743
26- Moghimi M, Sepaskhah A (2015) Consideration of Water Productivity for Farm Water Management in Different Conditions of Water Availability for Dominant Summer Crops Iran Agricultural Research 33:47-62
27- Moghimi M, Sepaskhah A, Kamgar-Haghighi A (2015) Irrigation scheduling and winter wheat grain yield estimation under precipitation uncertainty – A case study in Badjgah area (Fars Province, Iran) Iran Agricultural Research 34:21-30
28- Moghimi M, Sepaskhah A (2014) Farm water management in different conditions of water availability using water productivity in Doroodzan irrigation network for winter crops European Water 47:3-14

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-مقيمي م، محمدحسيني ع "رونديابي حداکثر بارش 24 ساعته و برآورد باران طرح (حداکثر بارش 6 ساعته) در ايستگاه سينوپتيک شيراز " ششمين کنگره ملي سالانه يافته هاي نوين در علوم کشاورزي و منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگريي (1399)
۲-مقيمي م، مقدم ع "مقايسه نسبت بهره وري اقتصادي و سود خالص در مديريت مصرف آب پنبه " هشتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1399)
۳-مقيمي م، کهربائي ف "رونديابي تغييرات خشکسالي با استفاده از شاخص RDI " سومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1398)
۴-مقيمي م، کهربائي ف "رونديابي تغييرات زماني تبخير-تعرق پتانسيل (ET0) در ايستگاه سينوپتيک فسا " پانزدهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخير (1398)
۵-مقيمي م، شعباني ع، خالقي ز "بررسي تأثير سوپرجاذب بر کاهش تبخير در خاک گراولي " پانزدهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخير (1398)
۶-مقيمي م، نيک نژاد ف "مدلسازي وضعيت خشکسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و مدل رياضي زنجيره مارکوف " هفتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1397)
۷-مقيمي م، نيک نژاد ف "بررسي کارايي سناريوهاي مختلف مديريت آب در مزرعه جهت ارتقاي مديريت مصرف منابع آب در بخش کشاورزي " هفتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1397)
۸-زارعي ع، مقيمي م "اارزيابي فراواني وقوع کلاس هاي مختلف خشکسالي برمبناي شاخص هاي RDI اصلاح شده و SPEI (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک تهران) " چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخير (1396)
۹-زارعي ع، مقيمي م "اارزيابي درجه اهميت فاکتور هاي اقليمي موثر در محاسبه ET0 با استفاده از روش Decision Tree " چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخير (1396)
۱۰-مقيمي م، نيک نژاد ف "بررسي بهره وري اقتصادي آب تحت تأثير روش هاي مختلف کم آبياري در مزارع کلزا " سومين همايش ملي مديريت آب در مزرعه (1396)
۱۱-مقيمي م، نيک نژاد ف "بررسي تأثير همزمان روش اعمال کم آبياري و کسر کاهش آب بر بهره وري آب در مزارع گندم " سومين همايش ملي مديريت آب در مزرعه (1396)
۱۲-مقيمي م، جهانبازي ا "شبيه سازي طولاني مدت بارندگي با استفاده از تابع توزيع گاما و مدل زنجيره مارکف " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۱۳-مقيمي م، اسماعيل منش ف "برآورد حداکثر جريان رودخانه با دورههاي بازگشت مختلف با استفاده از روش تحليل آماري " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۱۴-حسين م، منجمي پ، مقيمي م "تاثير رطوبت و دماي محيط بر دماي بستر کرم پوسال و ميزان آب مصرفي بستر " اولين کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار (1395)
۱۵-زارعي ع، مقيمي م، اميري م "پهنه بندي کيفيت آب زيرزميني دشت فسا از نظر شرب با استفاده از GIS " اولين کنفرانس ملي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در علوم زمين (1395)
۱۶-مقيمي م، حسن زاده پ، امين س "بررسي باکتري هاي پاتوژن رودخانه کر در فصول مختلف سال در شرايط کم آبي " همايش ملي مسائل و راهکارهاي مقابله با خشکسالي (1388)
۱۷-مقيمي م، امين س، نوشادي م "بررسي عوامل مؤثر بر غلظت آمونياک غير يونيزه در رودخانه کر " دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست (1387)
۱۸-مقيمي م، امين س، نوشادي م "بررسي استانداردهاي آلودگي آمونياک غير يونيزه در رابطه با آبزيان در رودخانه کر " دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست (1387)
۱۹-مقيمي م، امين س، نوشادي م "بررسي آلودگي آمونياک غير يونيزه در رودخانه کر " همايش خاک، محيط زيست و توسعه پايدار (1385)
۲۰-مقيمي م، امين س، نوشادي م، مفتون م، ابطحي س "تعيين مقادير آمونياک غير يونيزه و بررسي مکاني و زماني اين آلودگي در رودخانه کر " اولين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست (1385)
۲۱-مقيمي م، سپاس خواه ع "شبيه سازي بارندگي در استان فارس با استفاده از مدل دو جزئي " دومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران (1385)

طرحهاي پژوهشي
۱-برآورد حداکثر دبي سيل در حوضه آبخيز بالادست دانشگاه فسا با استفاده از روش سازمان حفاظت خاک آمريکا ( SCS) (1397)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مهندسي منابع آب
هيدروليك عمومي(مرتع)
هيدرولوژي عمومي(مرتع)
رابطه آب و خاك و گياه(مرتع)
طراحي سامانه هاي زهکشي
آبياري عمومي(آب)
هوا و اقليم شناسي(آب)
اصول زه كشي(آب)
طراحي سيستم هاي زه كشي(آب)
هيدرولوژي آبهاي سطحي(آب)
اقتصاد مهندسي(آب)
هيدروليك انهار(آب)
هيدرولوزي مهندسي(آب)
مباني محيط زيست(صرفا جهت دانشجويان ۹۳ به بعد)
هيدرولوژي آبهاي سطحي
هيدروليک مجاري روباز
هيدرولوژي مهندسي(ج)
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مهندسي منابع آب(ارشد آبياري و زهكشي)
زهكشي تكميلي (ارشد آبياري و زهكشي)
مديريت آب در مزرعه
زهکشي تکميلي
كـارشناسي
هيدرولوژي مهندسي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (7)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
غزاله شمشيري قورت واسنجي و صحت سنجي مدل AquaCrop براي تراکم کشت و مقادير مختلف آبياري گياه گندم و تحليل آماري عمق بهينه آبياري ۱۳۹۸
عاطفه مقدم بهينه‌سازي الگوي کشت در فصل زراعي تابستان به منظور ارتقاي پارامترهاي مديريتي در مزارع دشت قره بلاغ شهرستان فسا ۱۳۹۷
فرزانه خواجه اي پايش خشکسالي و ارايه الگوي کشت مناسب در مناطق مختلف استان فارس ۱۳۹۷
الهام کوهي کراده : ارزيابي ميزان حساسيت و آسيبپذيري مناطق مختلف استان فارس در برابر بروز خشکسالي با استفاده از تکنيکهاي AHP و GIS ۱۳۹۶
فاطمه نيک نژاد تهيه بسته مديريتي به منظور مديريت آب در مزرعه در شرايط مختلف دسترسي به آب براي گياهان زراعي غالب زمستانه براي رسيدن به بهره وري مطلوب (منطقه مورد مطالعه: دشت قره بلاغ) ۱۳۹۶
ايوب جهانبازي مقايسه اثر ريشه گياه زيتون و پرتقال بر نفوذ پذيري خاک گراولي و تعيين تغييرات مکاني نفوذ پذيري با استفاده از روش زمين آمار ۱۳۹۵
مرضيه محمدجاني ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (4)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
هوشنگ جعفري نيا اثر کم آبياري، کود نيتروژن و روش کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد نيشکر ۱۳۹۹
هاني برمکي واسنجي و صحت سنجي مدل Cropsyst براي تخمين عملکرد ده رقم گياه جو تحت رژيم هاي مختلف آبياري (مطالعه ي موردي شهرستان داراب) ۱۳۹۸
سميرا بذرکارشمس ابادي بررسي الگوي تغييرات مكاني و زماني خشكسالي در ايران با استفاده از شاخص خشكسالي RDI ۱۳۹۶
حسين مشتاني توليد ورمي کمپوست در شرايط محيطي سخت از ضايعات درخت نخل و بررسي عوامل تأثيرگذار محيطي بر دماي بستر. ۱۳۹۵