۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد رضا
نام خانوادگي : کاظمي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1390
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : آمار
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : kazemimr88@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته آمار
شبراز (ايران)
سال 1381 تا 1383 تعيين شناسايي خود همبستگي متناوب در داده هاي سري زماني
کارشناسي
رشته آمار
شيراز (ابران)
سال 1377 تا 1381

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (19)
1- Olama V, Ronaghi M, Tavajjoh M, Kazemi M, Karimian N (2013) Seed quality and micronutrient contents and translocations in rapeseed (Brassica napus L.) as affected by nitrogen and zinc fertilizers Archives of agronomy and soil science 60:423-435
2- Kazemi M, Nematollahi A (2012) A direct derivation of the exact Fisher information matrix for bivariate Bessel distribution of type I Applied Mathematics 3:276-282

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-نيکنام ز، کاظمي م "توزيع اسلش بتا و کاربردهاي آن " چهاردمين کنفرانس آمار ايران (2018)

چاپ كتاب
۱-کاظمي م، دهقاني س "مباني الگوريتم و برنامه نويسي با نرم افزار R " چاپ اول (2016) انتشارات شهد سخن شيراز


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روشهاي نا پارامتري(امار)
آمار رياضي ۱(برآورديابي)
آمار رياضي۲(آزمون فرض)
روشهاي چند متغيري پيوسته ۱
مباني احتمال
طرح آزمايشها۱
آمار و احتمال مقدماتي
احتمال۲
روش هاي چندمتغيره پيوسته۲

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)