۱۳۹۶/۱۲/۰۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دكتر علي
نام خانوادگي : شعباني
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي آب
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : shabani8ali@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته علوم و مهندسي آب
شيراز (ايران)
سال 1387 تا 1392 اثر سطوح مختلف شوري، مقدار آب آبياري و روش کاشت بر رشد و و محصول گياه کلزا و مدلسازي آن
کارشناسي ارشد
رشته آبياري و زهکشي
شيراز (ايران)
سال 1383 تا 1385 بررسي اثر تنش آبي در مراحل مختلف رشد بر گياه کلزا
کارشناسي
رشته آبياري و زهکشي
گيلان (ايران)
سال 1379 تا 1383

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (14)
۱- شعباني د، سپاسخواه ع، بهرامي م، رزاقي ف (1396) کاربرد تلفيقي روش شبکه عصبي و روشهاي محاسباتي جهت تخمين دقيق تر تبخير-تعرق مرجع تحقيقات منابع آب ايران 13:152-162
۲- شعباني د (1389) اثر تنش آبي بر عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و كيفيت كلزاي پاييزه (.Brasica napus L) رقم ليكورد مجله علوم زراعي ايران 12:409-421
۳- شعباني د (1388) اثر تنش آبي بر ويژگي‌هاي فيزيولوژيک گياه کلزا(Brassica napus) علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي 13:31-42
۴- شعباني د (0) تعيين حداقل طول ستون خاک براي تعيين تابع ضريب پخشيدگي هيدروليکي به روشي ساده :-
5- Shabani A, Sepaskhah A, Kamgar-Haghighi A, Honar T (2018) Using double logistic equation to describe the growth of winter rapeseed The Journal of Agricultural Science 11:1-9
6- Shabani A, غفاري , Sepaskhah A, کامگار (2017) Using the artificial neural network to estimate leaf area Scientia Horticulturae 216:103-110
7- Shabani A, Amiri M (2017) Application of an Adaptive Neural-Based Fuzzy Inference System Model for Predicting Leaf Area Communications In Soil Science And Plant Analysis 48:1669-1683
8- Shabani A, Sepaskhah A (2017) Leaf area estimation by a simple and non-destructive method Iran Agricultural Research 36:101-105
9- Shabani A, Sepaskhah A, کامگار (2015) Effect of salinity and deficit irrigation on some ions uptake by rapeseed (Brassica napus L.) under two planting methods Iran Agricultural Research 34:1-14
10- Shabani A, Sepaskhah A, کامگار (2015) A model to predict the dry matter and yield of rapeseed under salinity and deficit irrigation Archives of Agronomy and Soil Science 60:651-969
11- Shabani A, Sepaskhah A, کامگار (2014) Estimation of yield and dry matter of rapeseed using logistic model under water salinity and deficit irrigation Archives of Agronomy and Soil Science 60:951-969
12- Shabani A, Sepaskhah A, کامگار (2013) Growth and physiologic response of rapeseed (Brassica napus L.) to deficit irrigation, water salinity and planting method Inter. J. Plant Prod 7:569-596
13- Shabani A, Sepaskhah A, کامگار (2013) Responses of agronomic components of rapeseed (Brassica napus L.) as influenced by deficit irrigation, water salinity and planting method Inter. J. Plant Prod 7:313-340
14- Amin S, Farjoud M, Shabani A (2011) Groundwater Contamination by Heavy Metals in Water Resources of Shiraz Area Iran Agricultural Research 30:21-32

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شعباني د، زارعي د "انتخاب بهترين توزيع آماري قابل برازش بر شاخص ?0i در محاسبه شاخص خشکسالي RDI استاندارد شده " اولين همايش ملي کشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشکي (1396)
۲-شعباني د، کشاورز ح، زارعي د "مقايسه مدلهاي MPSIAC و EMP در برآورد فرسايش و رسوب حوزه زکيان باباکوهک سپيدان " اولين همايش ملي کشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشکي (1396)
۳-بهرامي م، شعباني د "تلفيق شبکه عصبي و روش هاي محاسباتي جهت تخمين دقيق تر تبخير-تعرق مرجع " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۴-شعباني د، کشاورز ح، زارعي د "کاربرد مدل MPSIAC در برآورد فرسايش و رسوب حوزه زکيان باباکوهک سپيدان " چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزيي (1395)
۵-باب الحکمي ع، سپاسخواه ع، شعباني د، کامگار ع، طالب نژاد ر "ارزيابي مدل AquaCrop در مديريت آبياري براي کلزاي پاييزه در منطقه باجگاه استان فارس " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۶-شعباني د، سپاسخواه ع، بهرامي م، رزاقي ف "تلفيق شبکه عصبي و روش هاي محاسباتي جهت تخمين دقيق تر تبخير تعرق مرجع " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۷-موسوي پورمروستي م، اميري م، بهرامي م، شعباني د "ارزيابي روش هاي تجربي تبخير تعرق مرجع و مقايسه آن با شبکه عصبي مصنوعي؛ مطالعه موردي شهرستان فسا " آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1394)
۸-شعباني د، بهرامي م، حصيلي م "ارزيابي سيستمهاي آبياري باراني شهرستان اقليد در سال 1392 " کنفرانس ملي مديريت آب در مزرعه (1393)

افتخارات
۱-رتبه دوم مقطع دکتري (1392)
۲-رتبه سوم مقطع کارشناسي ارشد (1385)
۳-رتبه دوم مقطع کارشناسي (1383)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هيدروليك عمومي(مرتع)
هوا و اقليم شناسي(مرتع)
آبياري عمومي(آب)
هوا و اقليم شناسي(آب)
عمليات كشاورزي(آب)
هيدرولوژي آبهاي سطحي(آب)
حفاظت آب و خاك(آب)
هيدروليك انهار(آب)
رابطه آب خاك گياه (آب)
فيزيک خاک پيشرفته ارشد آبياري و زهكشي
رابطه آب و خاک و گياه تکميلي ارشد آبياري و زهكشي
مباني کشاورزي
مباني و روشهاي آبياري( صرفا جهت دانشجويان ۹۳ به بعد)
مباني زهکشي
رابطه آب و خاك و گياه(مرتع)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ايوب جهانبازي مقايسه اثر ريشه گياه زيتون و پرتقال بر نفوذ پذيري خاک گراولي و تعيين تغييرات مکاني نفوذ پذيري با استفاده از روش زمين آمار ۱۳۹۵
شيرين حياتي بزرگي اثر زئوليت و نيتروژن دهي بخشي ريشه بر برخي ويژگي هاي رشد و عملکرد ذرت در شرايط آبياري بخشي ريشه ۰
عبداله جاويدي تاثير رژيم آبياري و کاربرد پاميس بر گياه پالايي مخلوط هيدروکربن هاي نفتي توسط گياه کلزا ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه نيك نژاد تهيه بسته مديريتي به منظور مديريت آب در مزرعه در شرايط مختلف دسترسي به آب براي گياهان زراعي غالب زمستانه براي رسيدن به بهره وري مطلوب (منطقه مورد مطالعه: دشت قره بلاغ) ۱۳۹۶
معصومه السادات موسوي پورمروستي تخمين ضريب تشت تبخير با استفاده از معادلات تجربي و شبکه عصبي مصنوعي و تصحيح معادلات براي مناطق خشک و نيمه‌خشک ۱۳۹۵
محمدرضا رييس قرا مدلسازي عملکرد سيب زميني با AquaCrop تحت شرايط مديريت آبياري کامل و کم آبياري ۰