۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمدرضا
نام خانوادگي : آروين
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1390
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : m.r.arvin@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (15)
۱- آروين م، معصومي ع، اژدري م (1398) بررسي رفتار برشي ماسه کربناته جزيره خارک در حالت سيماني سازي شده بصورت شبه طبيعي نشريه مهندسي عمران اميرکبير 52:1-21
2- Arvin M, Heidari M, Khademhosseini A (2021) Behaviour of geocell-reinforced strip footings on slopes Geomechanics and Geoengineering 0:1-17
3- Arvin M, Ghafary G, Hataf N, Ghafari A (2021) Shear behavior of EPS geofoam reinforced with polypropylene fiber Geomechanics and Engineering 25:347-355
4- Khalvati H, Arvin M, Hataf N, Khademhosseini A (2021) Experimental Model Studies on Strip Footings Resting on Geocell-Reinforced Sand Slopes International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering 7:0-0
5- Arvin M, Abbasi M, Khalvati H (2021) Shear behavior of geocell-geofoam composite Geotextile and Geomembrane 49:185-195
6- Kazemian T, Arvin M (2019) Three-dimensional stability of locally loaded geocell-reinforced slopes by strength reduction method Geomechanics and Geoengineering 14:185-201
7- Arvin M, Zakeri A, Bahmani Shoorijeh M (2019) Using Finite Element Strength Reduction Method for Stability Analysis of Geocell-Reinforced Slopes Geotechnical and Geological Engineering 37:1453-1467
8- Arvin M, Beigi Z (2018) A design scheme for geocell-reinforced foundations based on the lower bound limit analysis method Computers and Geotechnics 97:69-77
9- Arvin M, Tamiz M (2018) Elasto-Plastic Finite Element Evaluation of Flexible Pavements Based on Shakedown Concept International Journal of Transportation Engineering 3:243-260
10- Arvin M, Rezaie E, بهمني شوريجه (2018) Numerical evaluation of geocell-reinforced flexible pavements under traffic loads Scientia Iranica 25:493-504
11- Arvin M, Askari F, Farzaneh O (2016) Slope Stability and Bearing Capacity of Footings on Top of Slopes Under Repeated Dynamic Loads Journal of Seismology and Earthquake Engineering 18:141-147
12- Arvin M, Baghanian S (2015) Stability of Cantilever Rigid Retaining Walls Backfilled With Sand-Geofoam Beads Mixture International Journal of Material Science and Engineering 2:15-19
13- Askari F, Arvin M, Farzaneh O (2013) Shakedown method versus pseudostaic method for seismic slope stability International Journal of Civil Engineering 11:133-140
14- Arvin M, Askari F, Farzaneh O (2012) Seismic behavior of slopes by lower bound dynamic shakedown theory Computers and Geotechnics 39:107-115
15- Arvin M, Askari F, Farzaneh O (2012) Seismic and dynamic brearing capacity of strip footings under variable repeated loadings Turkish Journal of Engineering and Environmental Science 36:19-31

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-آروين م، جهانگيري ع "بررسي دو بعدي بسترهاس مسلح شده با ژئوسل تحت بارگذاري ديناميکي " Engineering congress on engineering innovation and technology development (2016)
۲-آروين م، غفاري غ "معرفي آزمايش هاي ارزيابي خصوصيات ژئوتکستايل با توجه به آيين نامه ASTM " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۳-آروين م، حيدري سورشجاني م، خادم حسيني ا "مدلسازي آزمايشگاهي و مطالعه رفتار پيهاي نواري مسلح شدهبا ژئوسل و نزديک به شيب " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۴- ايران نژاد پاريزي م، آروين م "ظرفيت پي نواري واقع بر بلوکهاي ژئوفوم مسلح شده با ژئوگريد " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۵-آروين م، جواديان ج "بررسي پايداري شيبهاي گوژ در پلان با استفاده از روش کاهش مقاومت " دهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1396)
۶-آروين م، بيگي ز "بررسي رفتار پي نواري واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل " دهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1396)
۷-حيدري سورشجاني م، آروين م، خادم حسيني ا "بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي واقع بر شيب مسلح شده با ژئوسل " سومين همايش ملي پدافند غير عامل در عمران، معماري و توسعه شهري پايدار (1396)
۸- ايران نژاد پاريزي م، آروين م "طراحي پي هاي سطحي واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل با روش تعادل حدي " سومين همايش ملي پدافند غير عامل در عمران، معماري و توسعه شهري پايدار (1396)
۹-آروين م، ايران نژاد پاريزي م "طراحي پي¬هاي سطحي واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل با روش تعادل حدي " سومين همايش ملي پدافند غير عامل در عمران، معماري و توسعه شهري پايدار (1396)
۱۰-آروين م، بيگي ز "مطالعه عددي و تحليلي عمق گودبرداري مجاز در ديوارهاي سپري واقع در خاکهاي رسي " پنجمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتکنيک و مکانيک خاک (1395)
۱۱-آروين م، رزمجويي ن "مطالعه عددي و تحليلي عمق گودبرداري مجاز در ديوارهاي سپري طره اي " پنجمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتکنيک و مکانيک خاک (1395)
۱۲-آروين م، جهانگيري ع "بررسي عددي پي نواري واقع بر ماسه مسلح شده با ژئوسل " نهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1395)
۱۳-قوامي ا، آروين م، سپاسيان ع "بهينه سازي گود برداري مسلح شده با ميخکوبي با برنامه ريزي غير خطي " نهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1395)
۱۴-آروين م، ذاکري ا، بهمني شوريجه م "بررسي سه بعدي پايداري شيروانيهاي خاکي با روش کاهش مقاومت " دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي (1394)
۱۵-آروين م، بيگي ز "بررسي رفتار پي دايره اي واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل " دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي (1394)
۱۶-آروين م، باغانيان س "بررسي پايداري ديوارهاي حايل وزني با پشت ريز مخلوط ماسه-دانه هاي ژئوفوم " پانزدهمين کنفرانش دانشجويان عمران سراسر کشور (1393)
۱۷-آروين م، تميز م "بررسي روسازي راه تحت بارهاي تکراري ترافيک بر مبناي معيار سازواري " اولين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي (1393)
۱۸-آروين م، نوروزي پيام ح "بررسي پايداري لرزه اي گودبرداري نگهداري شده با روش دوخت به پشت با استفاده از آناليز ديناميکي (مطالعه موردي) " اولين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي (1393)
۱۹-آروين م، نوروزي پيام ح "بررسي موردي پابداري لرزه اي ديوار دوخت به پشت با بهره گيري از روش شبه استاتيکي " اولين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي (1393)
۲۰-آروين م، بني اسدي و "بررسي تاثير حجم دانه هاي ژئوفوم بر رفتار مخلوط خاک رس-دانه هاي ژئوفوم در حالت زهکشي شده با آزمايش برش مستقيم " اولين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي (1393)
۲۱-آروين م، دهقان م، اژدري م "بررسي عددي دو بعدي و سه بعدي پايداري شيرواني خاکريز راه تحت اثر بار متحرک " اولين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1392)
22-Kazemi K, Khademhosseini A, Arvin M "Three-Dimensional Experimental Evaluation of Footings' Behavior Located on Geocell-Reinforced Slopes " International Conference on Civil Engineering, Agriculture and Recreation pf Metroplolises (2019)
23-Kazemi K, Arvin M "Evaluating the experimental behavior of geosynthetic- reinforced slopes: A Review " The 4th Iranian Conference on Geotechnical Engineering (1398)

طرحهاي پژوهشي
۱-سامانه اندازه گيري و ذخيره رفتار نيرو-جابجايي مدلهاي پي نواري واقع بر شيب خاکي مسلح شده (1399)
۲-نرم افزار طراحي بهينه ديواره ها و شيبهاي خاکي مسلح با روش ميخکوبي بر اساس روش تعادل حدي (1395)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مكانيك خاك(آب)
تحليل سازه (آب)
تحليل سازه ها ۱
مکانيک خاک
آزمايشگاه مکانيک خاک
مهندسي پي
تحليل سازه ها ۲
کارآموزي
كارآموزي
مكانيك خاك ۲
پروژه تخصصي
زبان تخصصي
خاک مسلح و روشهاي اجراء آن
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روش اجزاء محدود(ارشد)
كارشـناسي ارشد پيوسته
ديناميك خاك
روشهاي عددي در مکانيک
مهندسي پي پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (15)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسين خلوتي فهلياني بررسي آزمايشگاهي تاثير عقب نشست، طول لايه ژئوسل و زاويه شيب بر رفتار پي هاي نواري مسلح شده با ژئوسل واقع بر شيب ۱۳۹۹
زينب حاجياني طراحي پي نواري مسلح شده با ژئوسل با استفاده از تحليل حدي مرزبالا ۱۳۹۹
غلامرضا غفاري مطالعه آزمايشگاهي رفتار برشي ژئوفوم تسليح شده با الياف پلي پروپيلن ۱۳۹۹
کامران کاظمي ارزيابي آزمايشگاهي سه بعدي از رفتار پي هاي واقع بر شيب هاي مسلح شده با ژِِئوسل ۱۳۹۸
منصور زماني اقايي کاربرد روش خطوط تغيير طول صفر در بررسي سازه هاي واقع بر خاک هاي غير اشباع ۱۳۹۷
مسعود عباسي مطالعه آزمايشگاهي رفتار مکانيکي ژئوفوم و ژئوفوم مسلح شده با ژئوسل با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۷
طيبه کاظميان تحليل سه بعدي شيب مسلح شده با ژئوسل به روش کاهش مقاومت ۱۳۹۶
مريم ايران نژاد پاريزي تصحيح طراحي پي واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل با استفاده از آناليز برگشتي ۱۳۹۶
مهدي حيدري سورشجاني بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي واقع بر شيب مسلح شده با ژئوسل ۱۳۹۶
محمد اختياري بررسي شيبهاي مسلح شده بوسيله ژئوگريد با استفاده از حد پايين آناليز حدي ۱۳۹۵
علي معصومي بررسي پارامترهاي مقاومتي ماسه کربناته سيمانته شده با کربنات کلسيم با استفاده آزمايش برش مستقيم(مطالعه موردي خاک کربناته جزاير خارک و کيش) ۱۳۹۵
زهرا بيگي بررسي عددي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل با استفاده از تئوري حد پايين آناليز حدي ۱۳۹۵
احسان قوامي بررسي پايداري و بهينه کردن ديوارهاي خاکي ميخکوبي شده با استفاده از روش تعادل حدي ۱۳۹۴
احسان رضايي بررسي سه بعدي رفتار روسازي راه مسلح شده با ژئوسل تحت بارهاي ترافيکي ۱۳۹۳
سپهر برازجاني ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (13)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
پژمان مرادي بررسي عددي ستون اختلاط عميق خاک به عنوان شمع کاهنده نشست در سيستم Pile Raft ۱۴۰۰
عليرضا غفاري بررسي آزمايشگاهي عملکرد روش هاي بايوگاز به عنوان روشي براي بهسازي خاک روانگرا ۱۳۹۹
فرشاد معماري مطالعه آزمايشگاهي رفتار خزش ادئومتريک در مخلوط ماسه-بنتونيت غيراشباع با شرايط ساخت نمونه متفاوت ۱۳۹۷
سينا زحمت کش بيدريغ استانه مطالعه آزمايشگاهي رفتار مکانيکي خاک ريزدانه مسلح شده با پسماند جامد مدفون تجزيه نشده شهرستان فسا با دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۷
زهرا اسفندياري مطالعه آزمايشگاهي تاثير چرخه¬هاي ترسازي-خشک¬اندازي بر رفتار خزش ادئومتريک در مخلوط ماسه-بنتونيت غير اشباع ۱۳۹۶
عيسي اکبري مطالعه آزمايشگاهي مقاومت مرز پوشش خاکي - پسماند جامد شهرستان فسا با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ¬مقياس ۱۳۹۶
سعيد کشاورز مطالعه آزمايشگاهي پديده هاي خزش-فروريزش-تحکيم در خاک هاي غيراشباع ۱۳۹۵
دانيال دواتگرزاده راستي آزمايي اصل تنش موثر در خاک هاي غيراشباع با استفاده از اصول ترموديناميک ۱۳۹۵
مهدي نظرزاده مطالعه آزمايشگاهي رفتار مکانيکي خاک¬ مخلوط رس و شن با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ¬مقياس ۱۳۹۵
عبدالرحمان کبوداني مطالعه آزمايشگاهي اثر تجزيه زباله بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله هاي جامد شهري استان فارس با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۵
وحيد دهداري مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومت برشي زباله هاي جامد شهري استان فارس با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۴
ابراهيم نيکنام صفري کوچي مطالعه آزمايشگاهي رفتار خزش ادئومتريک در مخلوط ماسه بنتونيت غير اشباع تحت مکش هاي – کنترل شده ۱۳۹۴
نرگس نظري i ۱۳۹۳