۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دکتر
نام خانوادگي : عباسعلي زاده
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : بخش عمومي
دانشکده : علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
۱- عباسعلي زاده د (1395) بررسي قلندريات سنايي از لحاظ محتوا فصل نامه تخصصي تحليل و نقد متون ادبي 29:88-102

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-عباسعلي زاده د "نگاه هرمنوتيک به حج " حج در پويه تاريخ (1396)
۲-عباسعلي زاده د "نگاهي سبک شناسانه به مفاهيم ادبيات پايداري در شعر قيصر امين پور " کنگره بين المللي زبان و ادبيات (1395)
۳-عباسعلي زاده د "ادب پايداري در شعر قيصر امين پور " پژوهش هاي کابردي علوم انساني اسلامي (1394)

طرحهاي پژوهشي
۱-بررسي و تحليل آماري عوامل موثر بر يادگيري از نظر گفتار (1395)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فارسي عمومي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)