۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : پرژنگ
نام خانوادگي : منجمي
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : parjang@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (5)
1- Monajemi P, Khaleghi S, Maleki S (2021) Derivation of instantaneous unit hydrographs using linear reservoir models Hydrology Research 52:339-355
2- Momeni Y, Monajemi P, Amiri S (2019) Simulation of Diffusion Advection Phenomena with Retardation and Source/Sink Terms Using a Series of Completely Mixed Reactors Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 1:1-13
3- Monajemi P, Khaleghi S, Oarvin nia M (2018) introducing a new conceptual instantaneous unit hydrograph model based on hydraulic approach Hydrological sciences journal 63:1967-1975
4- Monajemi P, Rakhshandehroo G, Hekmatzadeh A (2017) Simulating Steady Saturated Groundwater Flow Using Converging Diverging Pipe Networks and its Numerical Solution journal of porous media 1:1-1
5- Monajemi P, Rakhshandehroo G (2013) investigating pore network models as numerical tools to solve steady saturated ground water flow Scientia Iranica 20:1662-1675

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-قرباني س، مالکي ش، منجمي پ "بررسي آزمايشگاهي تصفيه فاضلاب حاوي ملاس با استفاده از فرايند بستر بي هوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۲-منجمي پ، پورکريمي ع "شبيه سازي جريان آب در محيط متخلخل با مدل شبکه لوله ها در نرم افزار WaterGEMS " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۳-حسين م، منجمي پ، مقيمي م "تاثير رطوبت و دماي محيط بر دماي بستر کرم پوسال و ميزان آب مصرفي بستر " اولين کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار (1395)
۴-مشتاني ح، منجمي پ "تاثير رطوبت و دماي محيط بر دناي بستر کرم پوسال و ميزان آب مصرفي " اولين ا کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار گروه مهندسي عمرانو (1395)
۵-مشتاني ح، منجمي پ، توکلي پور ح "تاثير دستگاه مکانيکي انجام تهويه بر کاهش دماي کرم پوسال " اولين ا کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار گروه مهندسي عمرانو (1395)
۶-بستانيان ع، دهقان ع، منجمي پ "بررسي آزمايشگاهي عملکرد روش moving bed biofilm reactors (MBBRs) در حذف آلودگي از فاصلاب " اولين ا کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار گروه مهندسي عمرانو (1395)
۷-احمدپور م، منجمي پ "مروري بر پارامترهاي موثر در عملکرد صافي چکنده براي تصفيه فاضلاب " اولين ا کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار گروه مهندسي عمرانو (1395)
۸-ابراهيمي س، اميري م، بهرامي م، منجمي پ "حذف نيترات از آبهاي آلوده با استفاده از خاکستر پوسته شلتوک اصلاح شده بوسيله سورفکتانت هگزا دسيل تري متيل آمونيوم برومايد " آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1394)
9-Monajemi P, Khaleghi S, Parvinnia M "A new conceptual model based on linear reservoirs for derivation of instantaneous unit hydrpgraph " international conference on innovations in civil engineering, urbanism, islamic & regional architecture (1396)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مكانيك سيالات(آب)
هيدروليك(آب )
مصالح و روشهاي ساختماني(آب)
هيدروليك و آزمايشگاه
معادلات ديفرانسيل
برنامه نويسي کامپيوتر
محاسبات عددي
آمار و احتمالات مهندسي
مکانيک سيالات
هيدروليک و آزمايشگاه
هيدرولوژي مهندسي
مهندسي آب و فاضلاب و پروژه
مهندسي سيستم ها
اصول مهندسي آب و فاضلاب
مهندسي محيط زيست
مهندسي سيستم ها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايان نامه
شناخت برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
مباني انتقال و انتشار و مدلسازي آلاينده ها
طراحي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب*
كارشـناسي ارشد پيوسته
رياضيات عالي مهندسي
پايان نامه
آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن
آب و فاضلاب پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (10)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
رامين کاظم پور حذف رنگ از پساب‌هاي صنعتي با استفاده از تلفيق ستون جذب و رآکتور بي هوازي ۱۳۹۸
حامد توکلي پور معرفي مدل شبکه ي لوله اي براي مدل سازي حرکت آب زيرزميني و پخش آلودگي در آن در حالت ناماندگار و ساخت مدل آزمايشگاهي آن ۱۳۹۷
ياسمن مومني بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي تصفيه فاضلاب بيمارستاني با استفاده از روش تماس و تثبيت ۱۳۹۶
محمد هاديان رسنان معرفي روش هاي حذف نيترات و مدلسازي کدم-اسپيگلر پيشرفته براي فرآيند اسمز معکوس ۱۳۹۵
مهدي احمدپور تصفيه پساب لبني با استفاده از صافي چکنده و ارزيابي عمکرد آن در بارهاي آلي ،هيدروليکي و نسبتهاي مختلف برگشت جريان ۱۳۹۵
عطيه دهقان بررسي آزمايشگاهي عملکرد روش هاي هيبريد(MBBR&IFAS) ومقايسه آنها با روش لجن فعال متداول ۱۳۹۵
روح الله قوهستاني مدل سازي و مقايسه حذف فنل موجود در محلولهاي آبي با استفاده از کربن فعال پودري و کربن فعال گرانول ۱۳۹۵
حسين مشتاني توليد ورمي کمپوست در شرايط محيطي سخت از ضايعات درخت نخل و بررسي عوامل تأثيرگذار محيطي بر دماي بستر. ۱۳۹۵
زينب رزمجوفرد پديده بالکينگ و روش کنترل آن ۱۳۹۴
ارش کمالي بررسي پارامترهاي گرفتگي و تاثير آن بر عملکرد ديفيوزرهاي حباب ريز ۱۳۹۴
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (6)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سميرا قرباني رنگزدايي پساب هاي مصنوعي با استفاده از روش UASB-UV/H۲O۲ ۱۳۹۸
سينا زحمت کش بيدريغ استانه مطالعه آزمايشگاهي رفتار مکانيکي خاک ريزدانه مسلح شده با پسماند جامد مدفون تجزيه نشده شهرستان فسا با دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۷
عيسي اکبري مطالعه آزمايشگاهي مقاومت مرز پوشش خاکي - پسماند جامد شهرستان فسا با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ¬مقياس ۱۳۹۶
عبدالرحمان کبوداني مطالعه آزمايشگاهي اثر تجزيه زباله بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله هاي جامد شهري استان فارس با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۵
سارا ابراهيمي حذف نيترات از آب هاي آلوده با استفاده از خاکستر پوسته شلتوک اصلاح شده بوسيله سورفکتانت هگزا دسيل تري متيل آمونيوم برومايد ۱۳۹۴
وحيد دهداري مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومت برشي زباله هاي جامد شهري استان فارس با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۴