۱۳۹۶/۱۱/۰۲
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : پرژنگ
نام خانوادگي : منجمي
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : parjang@gmail.com

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-حسين م، منجمي پ، -فرهنگي دکتر مقيمي م "تاثير رطوبت و دماي محيط بر دماي بستر کرم پوسال و ميزان آب مصرفي بستر " اولين کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار (1395)
۲-مشتاني ح، منجمي پ "تاثير رطوبت و دماي محيط بر دناي بستر کرم پوسال و ميزان آب مصرفي " اولين ا کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار گروه مهندسي عمرانو (1395)
۳-مشتاني ح، منجمي پ، توكلي پور ح "تاثير دستگاه مکانيکي انجام تهويه بر کاهش دماي کرم پوسال " اولين ا کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار گروه مهندسي عمرانو (1395)
۴-بستانيان ع، دهقان ع، منجمي پ "بررسي آزمايشگاهي عملکرد روش moving bed biofilm reactors (MBBRs) در حذف آلودگي از فاصلاب " اولين ا کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار گروه مهندسي عمرانو (1395)
۵-احمدپور م، منجمي پ "مروري بر پارامترهاي موثر در عملکرد صافي چکنده براي تصفيه فاضلاب " اولين ا کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار گروه مهندسي عمرانو (1395)
۶-ابراهيمي س، اميري م، بهرامي م، منجمي پ "حذف نيترات از آبهاي آلوده با استفاده از خاکستر پوسته شلتوک اصلاح شده بوسيله سورفکتانت هگزا دسيل تري متيل آمونيوم برومايد " آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1394)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مكانيك سيالات(آب)
هيدروليك(آب )
مصالح و روشهاي ساختماني(آب)
هيدروليك و آزمايشگاه هيدروليك
معادلات ديفرانسيل
برنامه نويسي کامپيوتر
محاسبات عددي
آمار و احتمال مهندسي
مکانيک سيالات
هيدروليک و آزمايشگاه
هيدرولوژي مهندسي
مهندسي آب و فاضلاب و پروژه
مهندسي سيستم ها
اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب
مهندسي محيط زيست
مهندسي سيستمها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايان نامه
شناخت و مديريت برنامه ريزي محيط زيست
مباني انتقال انتشارو مدلسازي آلاينده ها
كارشـناسي ارشد پيوسته
رياضيات عالي مهندسي
پايان نامه
طراحي تصفيه خانه آب و فاضلاب
آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن
آب و فاضلاب پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (10)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مهدي احمدپور تصفيه پساب لبني با استفاده از صافي چکنده و ارزيابي عمکرد آن در بارهاي آلي ،هيدروليکي و نسبتهاي مختلف برگشت جريان ۱۳۹۵
محمد هاديان رسنان معرفي روش هاي حذف نيترات و مدلسازي کدم-اسپيگلر پيشرفته براي فرآيند اسمز معکوس ۱۳۹۵
عطيه دهقان بررسي آزمايشگاهي عملکرد روش هاي هيبريد(MBBR&IFAS) ومقايسه آنها با روش لجن فعال متداول ۱۳۹۵
روح الله قوهستاني مدل سازي و مقايسه حذف فنل موجود در محلولهاي آبي با استفاده از کربن فعال پودري و کربن فعال گرانول ۱۳۹۵
حسين مشتاني توليد ورمي کمپوست در شرايط محيطي سخت از ضايعات درخت نخل و بررسي عوامل تأثيرگذار محيطي بر دماي بستر. ۱۳۹۵
زينب رزمجوفرد پديده بالکينگ و روش کنترل آن ۱۳۹۴
ارش كمالي بررسي پارامترهاي گرفتگي و تاثير آن بر عملکرد ديفيوزرهاي حباب ريز ۱۳۹۴
ياسمن مومني بررسي تاثير ويژگي هاي امواج اولتراسونيك بر خصوصيات ته نشيني لجن و حذف COD ۰
حامد توكلي پور بررسي آزمايشگاهي عملکرد Aerobic Granular Sludge (AGS) و مقايسه آن با روش لجن فعال و بررسي شوک بارگذاري ماده آلي بر روي آن ها ۰
رامين كاظم پور حذف رنگ از پساب‌هاي صنعتي با استفاده از تلفيق ستون جذب و رآکتور بي هوازي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (5)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عيسي اكبري مطالعه آزمايشگاهي مقاومت مرز پوشش خاکي - پسماند جامد شهرستان فسا با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ¬مقياس ۱۳۹۶
عبدالرحمان كبوداني مطالعه آزمايشگاهي اثر تجزيه زباله بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله هاي جامد شهري استان فارس با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۵
سارا ابراهيمي حذف نيترات از آب هاي آلوده با استفاده از خاکستر پوسته شلتوک اصلاح شده بوسيله سورفکتانت هگزا دسيل تري متيل آمونيوم برومايد ۱۳۹۴
وحيد دهداري مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومت برشي زباله هاي جامد شهري استان فارس با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۴
سينا زحمت كش بيدريغ استانه مطالعه آزمايشگاهي رفتار مکانيکي خاک ريزدانه مسلح شده با پسماند جامد مدفون تجزيه نشده شهرستان فسا با دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۰