۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عبدالرسول
نام خانوادگي : زارعي
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : ar_zareiee@fasau.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي منابع طبيعي- بيابان زدائي
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1390 تا 1393 به منظور انتخاب گياه مناسب جهت احياء مناطق خشک Acacia victoria و Ziziphus spina-christi، Tamarix aphylla ، Atriplex lentiformis و بررسي اثر تنش خشکي و شوري درگونه هاي Kc تعيين ضريب
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي منابع طبيعي- مديريت مناطق بياباني
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1385 تا 1387 GIS ارزيابي آسيب پذيري منطقه اي به خطر خشکسالي با استفاده از
کارشناسي
رشته مهندسي مرتع و آبخيزداري
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1383 تا 1385 مطالعه تفضيلي حوضه آبخيز سنگ چاک دارب

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد ,"زابل",مشاور
۲-كارشناسي ارشد ,"فردوسي مشهد",مشاور

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (89)
۱- برومند د، زارعي ع (1400) طراحي و ساخت ميکرولايسيمتر وزني تمام اتوماتيك با سيستم ثبت اطلاعات و اطلاع رساني از راه دور نشريه علمي و پژوهشي مهندسي آبياري و آب ايران 44:331-344
۲- يزدي ن، موسوي س، شيروانيان ع، زارعي ع (1399) ارزيابي تأثيرات تغييرات اقليم و خشکسالي بر شاخص فقر آب در دشت فسا نشريه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ايران 43:289-304
۳- زارعي ع، مکرم م (1398) بررسي شوري و قليائيت آب زير زميني با استفاده از روش هاي زمين آمار (مطالعه موردي:جنوب غربي حوضه آبخيز مهارلو) علوم و تکنولوژي محيط زيست 1:1-10
۴- زارعي ع (1398) ارزيابي تاثير‌گذاري مرتبه مارکف بر دقت پيش‌بيني خشکسالي برمبناي شاخص SPEI توسط زنجيره مارکف (داراي پذيرش نهايي) نشزيه مهندسي و مديريت آبخيز 11:88-100
۵- مکرم م، زارعي ع، اميري م (1397) 1 ارزيابي مرفومتري، مدل‌سازي و استخراج آبراهه‌ها از مدل رقومي ارتفاع (DEM) با استفاده از مدل زير‌پيکسل جاذبه نشريه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي) 22:81-94
۶- مقيمي م، کوهي کراده ا، زارعي ع (1397) پايش و پيش بيني وضعيت خشکسالي در استان فارس با استفاده از شاخص RDI و مدل رياضي زنجيره مارکوف فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب 31:153-165
۷- مکرم م، مکرم م، زارعي ع، صفري نژاديان ب (1396) 1 استفاده از شبکه عصبي فازي تطبيق پذير به منظور پيش بيني کيفيت آب زير زميني در غرب استان فارس طي سال هاي 1383 الي 1393 اکوهيدرولوژي 2:547-559
۸- مکرم م، حجتي م، زارعي ع (1396) استفاده از مدل زير پيکسل جاذبه به منظور افزايش قدرت تفکيک مکاني مدل رقومي ارتفاع (DEM) فصلنامه اطلاعات جغرافياي (سپهر 103:103-107
۹- مکرم م، زارعي ع (1396) استفاده از خوارزميک انتخاب ويژگي به منظور پيش بيني ميزان تبخير و تعرق با کمترين داده مديريت بيابان 10:1-12
۱۰- زارعي ع، مقيمي م، بهرامي م (1396) پايش و پيش‌بيني خشکسالي ماهانه با استفاده از شاخص استاندارد بارش و زنجيره مارکوف (مطالعه موردي: جنوب شرق ايران جغرافيا و پايداري محيط 23:39-51
۱۱- زارعي ع، ظهرابي ص، بومه ف (1396) ارزيابي مراحل مختلف رشد و تعيين ضريب گياهي( Kc) سياهدانه (Nigella Sativa) تحقيقات گياهان داورئي و معطر ايران 33:597-607
۱۲- مکرم م، حجتي م، زارعي ع (1396) استفاده از مدل جاذبه در سنجش از دور بهمنظور بررسي شاخص توپوگرافي خيسي اکوهيدرولوژي 4:237-245
۱۳- زارعي ع، اميري م (1395) ارزيابي تغييرات مکاني و پهنه بندي کيفيت آب شرب و کشاورزي با استفاده از تکنيک زمين آمار و GIS مجله اکوهيدرولوژي 4:505-516
۱۴- زارعي ع، مقيمي م (1395) پيش بيني و بررسي دماي ماهانه با استفاده ازمدل هاي سري زماني مهندسي آبياري و آب ايران 25:142-151
۱۵- مکرم م، زارعي ع (1395) بررسي کيفيت آب زير زميني با استفاده روش ميانگين وزني مرتب شده ( OWA ) و ;GIS مطالعه موردي جنوب استان فارس فصلنامه علمي و پژوهشي مهندسي آبياري و آب 23:131-142
۱۶- زارعي ع، مقيمي م، بهرامي م، محمودي م (1395) بررسي روند تغييرات خشکسالي فصلي بر اساس دادههاي واقعي (2014-1980) و پيش بيني شده(2019-1980) در جنوب غرب ايران نشريه مديريت بيابان 7:71-85
۱۷- زارعي ع، مقيمي م، محمودي م (1395) مدل سازي و پيش بيني خشکسالي فصلي با استفاده از شاخص RDI و مدل هاي سري زماني (مطالع? موردي: ايستگاه سينوپتيک تهران) مجله علمي پژوهشي مهندسي اکوسيستم بيابان 11:105-116
۱۸- زارعي ع، بهرامي م (1395) بررسي تغييرات کمي و کيفي آب زيرزميني دشت فسا - فارس (سال هاي 1387الي 1392) فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب 24:103-113
۱۹- زارعي ع، اميري م، ظهرابي ص، بومه ف (1395) تعيين ضريب گياهي (Kc) در گونه Medicago polymorpha با استفاده از ميکرو لايسيمتر وزني نشريه علمي پژوهشي مرتع 10:204-212
۲۰- سالاري ا، توکل صدرابادي م، زارعي ع، بهرامي م (1394) ارزيابي شاخص¬هاي اقليمي و روند کلي تغييرات اقليم (مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيک شيراز) مهندسي آبياري و آب 22:138-150
۲۱- بهرامي م، توکل صدرابادي م، زارعي ع (1394) تحليل شدت- مدت- فراواني خشکسالي و روند تغيير بارش در شيراز مهندسي آبياري و آب 21:59-74
۲۲- مکرم م، زارعي ع (1394) طبقه بندي ميزان تبخير و تعرق پتانسيل با استفاده از شبکه هاي عصبي خودسازمانده (SOM) فصلنامه علمي و پژوهشي مهندسي آبياري و آب 22:128-138
۲۳- زارعي ع، محمودي ع، بيژن زاده ا (1391) بررسي روند چند پارامتر اقليمي در ايستگاه اصفهان نيوار 76:30-36
۲۴- زارعي ع، محمودي ع، بيژن زاده ا (1391) بررسي تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه دو گونه يونجه مهندسي اکوسيستم هاي بياباني 1:11-20
25- مکرم , Zarei A (2021) Determining Prone Areas to Gully Erosion and the Impact of Land use Change on it by Using Multiple-Criteria Decision-Making Algorithm in Arid and Semi-arid Regions Geoderma 1:1-10
26- Zarei A, Mahmoudi M, Shabani A (2021) Using the Fuzzy clustering and Principle Component Analysis for Assessing the Impact of Potential Evapotranspiration Calculation Method on the Modified RDI index Water Resources Management 35:1-20
27- Moghimi M, Shabani A, Zarei A (2021) Effect of different time scales of drought on water productivity of rain-fed winter wheat in semi-arid climate conditions JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE 12:1-20
28- Zarei A, Mahmoudi M (2021) Assessing the Influence of PET Calculation Method on the Characteristics of UNEP Aridity Index under Different Climatic Conditions throughout Iran Pure and Applied Geophysics 0:0-0
29- Zarei A, Mahmoudi M (2021) Influence of Human Activities on Meteorological Drought and its Trends in Iran Arabian Journal of Geosciences 14:1-20
30- Zarei A, Shabani A, Moghimi M (2021) Accuracy assessment of the SPEI, RDI and SPI drought indices at regions with different climate conditions of Iran Pure and Applied Geophysics 179:1-20
31- Zarei A, Shabani A, Mahmoudi M (2021) Susceptibility Assessment of Winter Wheat, Barley and Rapeseed to Drought Using Generalized Estimating Equations and Cross-Correlation Function Environmental Processes 8:163-197
32- Zarei A, Mahmoudi M, Shabani A, Achite M (2021) Determination of the most important meteorological parameters affecting the yield and biomass of barley and winter wheat using the Random forest Algorithm Paddy and Water Environment 19:199-216
33- Zarei A, Mahmoudi M (2021) Evaluation and Comparison of the Effectiveness Rate of the Various Meteorological Parameters on UNEP aridity index Using Backward Multiple Ridge Regression water resources management 35:159-177
34- Mokarram M, Zarei A, Ramezani Etedali H (2021) Optimal location of yield with the cheapest water footprint of the crop using multiple regression and Artificial Neural network models in GIS Theoretical and Applied Climatology 143:701-712
35- Zarei A, Mahmoudi M, Shabani A (2021) Investigating of the climatic parameters effectiveness rate on barley water requirement using the Random Forest Algorithm, Bayesian Multiple Linear Regression and Cross-Correlation Function Paddy and Water Environment 19:137-148
36- Zarei A, Moghimi M, Koohi kerade E (2021) Sensitivity Assessment to the Occurrence of Different Types of Droughts Using GIS and AHP Techniques Water Resources Management 35:1-20
37- يزدي , موسوي , شيروانيان , Zarei A (2021) Determination of Water Poverty Index and its Changes Trend in Fasa Plain Using Parametric and Non-Parametric Statistical Tests Water harvesting research 4:19-27
38- Zarei A, Mahmoudi M (2020) Ability Assessment of the Stationary and Cyclostationary Time Series Models to Predict Drought Indices water resources management 35:1-20
39- Mokarram , Ghasemi M, Zarei A (2020) Evaluation of the soil fertility for corn production (Zea Mays) using the multiple-criteria decision analysis (MCDA) Modeling Earth Systems and Environment 6:1-15
40- Zarei A, Shabani A, Mahmoudi M (2020) Evaluation of the Influence of Occurrence Time of Drought on the Annual Yield of Rain-fed Winter Wheat Using Backward Multiple Generalized Estimation Equation water resources management 34:1-20
41- Zarei A, Mahmoudi M (2020) Prioritization of the effectiveness rate of various climatic variables on the annual yield of rain-fed winter wheat using different statistical models Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 34:1-15
42- Zarei A, Mahmoudi M (2020) Assessment of the effect of PET calculation method on the Standardized Precipitation Evapotranspiration (SPEI) Index Arabian Journal of Geosciences 40:1-20
43- Zarei A, Mahmoudi M (2020) Investigating the ability of Periodically Correlated (PC) time series models to forecast the climate index Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 34:121-137
44- Zarei A, Shabani A, Mahmoudi M (2020) Comparison of the climate indices based on the relationship between yield loss of rain-fed winter wheat and changes of climate indices using GEE model Science of the Total Environment 661:711-722
45- Bahrami M, Bazrkar S, Zarei A (2020) Spatiotemporal Investigation of Drought Pattern in Iran via Statistical Analysis and GIS Technique Theoretical and Applied Climatology 135:1-20
46- Bahrami M, Zarei A, Rostamitahone F (2020) Temporal and spatial assessment of nitrate contamination in Fasarud Plain groundwater, southeast Iran, assessed by Nitrate Pollution Index (NPI) and GIS Environmental Geochemistry and Health 42:1-20
47- Bahrami M, Zarei A, Moghimi M, Mahmoudi M (2019) Trend analysis of evapotranspiration applying parametric and non-parametric techniques (case study: arid regions of southern Iran) Sustainable Water Resources Management 0:0-0
48- Moghimi M, Zarei A (2019) Evaluating performance and applicability of several drought indices in arid regions Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences 1:1-14
49- Zarei A (2019) Analysis of changes trend in spatial and temporal pattern of drought over south of Iran using standardized precipitation index (SPI) SN Applied Sciences 6:1-12
50- Zarei A, Moghimi M, Bahrami M (2019) Comparison of Reconnaissance Drought Index (RDI) and Effective Reconnaissance Drought Index (eRDI) to evaluate drought severity Sustainable Water Resources Management 6:1-20
51- Zarei A, Moghimi M (2019) Modified version for SPEI to evaluate and modeling the Agricultural Drought severity International Journal of Biometeorology 64:1-15
52- Moghimi M, Zarei A, Mahmoudi M (2019) Seasonal drought forecasting in arid regions, using different time series models and RDI index Journal of Water and Climate Change 11:633-654
53- Amiri M, Zarei A, اسلاميان , عابدي کوهپايه (2019) 1The performance of fuzzy regression method for estimating of reference evapo-transpiration under controlled environment Int. J. Hydrology Science and Technology 9:28-38
54- Zarei A, Mokarram M, Shabani A (2019) Evaluation of sediment yield (Qs) in Bishezard watershed located southwest of Iran, using PSIAC and MPSIAC models Int. J. Global Environmental Issues 18:1-23
55- Yazdi N, Mousavi S, Shirvanian A, Zarei A (2019) Water Poverty Index and its Changes Trend in Fasa Plain Search Results Web results Water Harvesting Research 4:1-12
56- Bahrami M, Bazrkar S, Zarei A (2019) Modeling, prediction and trend assessment of drought in Iran using standardized precipitation index Journal of Water and Climate Change 10:181-196
57- Bahrami M, Mahmoudi M, Zarei A, Moghimi M, Amiri M (2018) Comparative Study Among Different Time Series Models for Monthly Rainfall Forecasting in Shiraz Synoptic Station, Iran Water Harvesting Research 3:29-39
58- Zarei A, Mahmoudi M (2018) Correction to: Evaluation of Changes in RDIst Index Effected by Different Potential Evapotranspiration Calculation Methods Water Resources Management 32:827-827
59- Mokarram M, Zarei A (2018) Landslide Susceptibility Mapping Using Fuzzy-AHP Geotechnical and Geological Engineering 36:3931-3943
60- Zarei A (2018) Evaluation of Drought Condition in Arid and Semi- Arid Regions, Using RDI Index Water Resources Management 32:1689-1711
61- MOKARRAM M, NAJAFI-GHIRI M, Zarei A (2018) (Using Self-Organizing Maps for Determination of Soil Fertility (Case Study: Shiraz Plain soil and water research 13:11-17
62- Amiri M, Abedi-koupai J, Eslamian S, Zarei A (2018) The performance of fuzzy regression method for estimating of reference evapotranspiration under controlled environment International Journal of Hydrology Science and Technology 7:1-15
63- مکرم , Zarei A (2017) Evaluation of Groundwater quality (Cases study; marvdasht and Arsenjan, Fars province, Iran 1 Journal of Materials and Environmental Sciences 8:2579-2584
64- Zarei A, Moghimi M (2017) Environmental assessment of semi-humid and humid regions based on modeling and forecasting of changes in monthly temperature International Journal of Environmental Science and Technology 16:1457-1470
65- Zarei A, Mahmoudi M (2017) Evaluation of changes in RDIst index effected by different Potential Evapotranspiration calculation methods Water Resources Management 31:4981-4999
66- Zarei A, Amiri M (2017) Evaluation of soil losses and sediment yield using modified PSIAC model IRAN AGRICULTURAL RESEARCH 36:111-116
67- Bahrami M, Zarei A, Checav S (2017) Analysis of drought transitions using log-linear models in Iran 1 International Journal of Water 11:266-278
68- Zarei A, مکرم (2016) Assessment of soil erosion and sediment yield changes using erosion potential model: case study of Sangcharak catchment in Fars, Iran Int. J. Agricultural Resources, Governance and Ecology 4:101-115
69- Zarei A, اسلاميان (2016) Trend assessment of precipitation and drought index (SPI) using parametric and non-parametric trend analysis methods (case study: arid regions of southern Iran) Int. J. Hydrology Science and Technology 5:200-220
70- Zarei A (2016) Rainfall variability and trends in arid and semi arid Iran, using Mann-Kendall test Int. J. Hydrology Science and Technology 6:285-299
71- Zarei A, Moghimi M, Mahmoudi M (2016) Parametric and Non-Parametric Trend of Drought in Arid and Semi-Arid Regions Using RDI Index Water Resources Management 30:5479-5500
72- Zarei A, Moghimi M, Mahmoudi M (2016) Analysis of Changes in Spatial Pattern of Drought Using RDI Index in south of Iran Water Resources Management 30:3723-3743
73- Zarei A, جعفري , طويلي , آذرنيوند , زهتابيان (2015) Calculation of the Crop Coefficient (Kc) in Atriplex Lentiformis Ecology, Environment and Conservation Journal 21:25-27
74- مکرم , حمزه , امين زاده , Zarei A (2015) Using machine learning for land suitability classification 1 West African Journal of Applied Ecology 23:63-73
75- Parsamehr A, Abedi-Koupai J, خسرواني , Zarei A (2015) (Statistical Analysis and Development of Probable Frost Atlas Using Meteorological Data (Case Study: Selective Isfahan province Stations Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 12:737-742
76- Zarei A, مکرم , محمودي (2015) USING GEOSTATISTIC ANALYSIS FOR PREDICTION OF SAR IN SOUTH OF IRAN Jr. of Industrial Pollution Control 31:143-148
77- Zarei A, Zare S, Parsamehr A (2015) Comparison of Several Methods to Estimate Reference Evapotranspiration West African Journal of Applied Ecology 23:17-25
78- Zarei A (2014) Evaluation of changes in different climates of Iran, using De Martonne index and Mann–Kendall trend test Natural Hazards and Earth System Sciences 2:2245-2261
79- Zarei A, Heidari M, طالبي نيا م (2014) MATRIX OVERLAY FOR EVALUATION OF DROUGHT VULNERABILITY journal of pollution research 33:259-264
80- Zarei A, Masoudi M, Taghvaei M, Fallah Shams R, Ganji A (2011) Assessment of Meteorological Drought Hazard Area using GIS in Ghareh Aghaj basin, Iran J. Appl. Sci. Environ. Manage 15:25-30
81- Zarei A, Nosrati K (2011) Assessment of meteorological drought using SPI in West Azarbaijan Province, Iran J. Appl. Sci. Environ. Manage 15:589-596
82- Kouhpayma A, Feiznia , Ahmadi , Hashemi S, Zarei A (2010) Application of quantitative composite fingerprinting technique to identify the main sediment sources in two small catchments of Iran journal Hydrology and Earth System Sciences 7:6677-6698
83- Mokarram M, Setoodeh A, Zarei A (0) Assessment of Risk of Non-Cancer Disease in Contaminated Plant (Ocimum basilicum L.) and Soil 0:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-زارعي ع "مدل سازي و پيش بيني بارش ماهانه با استفاده ازمدل هاي سري زماني در ايستگاه سينوپتيک مهرآباد تهران " چهارمين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري (1399)
۲-حبيب اگهي م، شعباني ع، محمودي م، زارعي ع "بررسي ميزان کارايي مدل AquaCrop در سطوح مختلف تنش خشکي در گياهان مختلف " نخستين همايش ملي کمآبياري و استفاده از آبهاي نامتعارف در کشاورزي مناطق خشک (1399)
۳-زارعي ع، شعباني ع "بررسي وضعيت و روند تغييرات خشکسالي فصلي در ايستگاه شيراز با استفاده از مدل هاي سري زماني و آزمون هاي آماري پارامتريک و غير پارامتريک " هشتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1399)
۴-زارعي ع "مکان يابي مناطق مناسب پخش سيلاب در استان فارس با استفاده از تکنيک هاي GIS و AHP " نخستين همايش ملي کم‌آبياري و استفاده از آب‌هاي نامتعارف در کشاورزي مناطق خشک (1399)
۵-زارعي ع، مقيمي م "اارزيابي فراواني وقوع کلاس هاي مختلف خشکسالي برمبناي شاخص هاي RDI اصلاح شده و SPEI (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک تهران) " چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخير (1396)
۶-زارعي ع، مقيمي م "اارزيابي درجه اهميت فاکتور هاي اقليمي موثر در محاسبه ET0 با استفاده از روش Decision Tree " چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخير (1396)
۷-زارعي ع، شعباني ع "انتخاب بهترين توزيع آماري قابل برازش بر شاخص @i در محاسبه شاخص خشکسالي RDI استاندارد شده " اولين همايش ملي کشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشکي (1396)
۸-زارعي ع "ارزيابي ميزان تاثير گذاري پارامتر هاي اقليمي مختلف در تغيير ميزان تبخير و تعرق پتانسيل با استفاده از رگرسيون لجستيک " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۹-زارعي ع "ارزيابي و پيش بيني تغييرات ميزان تبخير و تعرق گياه مرجع با استفاده از زنجيره مارکوف (مطالعه موردي: ايستگاه شيراز) " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۱۰-شعباني ع، کشاورز ح، زارعي ع "مقايسه مدلهاي MPSIAC و EMP در برآورد فرسايش و رسوب حوزه زکيان باباکوهک سپيدان " اولين همايش ملي کشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشکي (1396)
۱۱-زارعي ع "تعيين و پهنه بندي تبخير و تعرّق گياه مرجع با استفاده از روش فائو-پنمن -مانتيث در استان فارس " يازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (1395)
۱۲-زارعي ع "تحليل دوره هاي خشکسالي دشت شيراز و ميزان تاثير آن بر منابع آب زير زميني) " کنفراس سالانه تحقيقات کشاورزي ايران (1395)
۱۳-استکي ا، مساعدي د، زارعي ع، مصداقي م "پيش‌بيني و بررسي دبي با استفاده از مدل‌هاي سري زماني " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۱۴-زارعي ع، مقيمي م، اميري م "پهنه بندي کيفيت آب زيرزميني دشت فسا از نظر شرب با استفاده از GIS " اولين کنفرانس ملي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در علوم زمين (1395)
۱۵-شعباني ع، کشاورز ح، زارعي ع "کاربرد مدل MPSIAC در برآورد فرسايش و رسوب حوزه زکيان باباکوهک سپيدان " چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزيي (1395)
۱۶-زارعي ع "مقايسه روش هاي مختلف پهنه بندي کيفيت آب زير زميني از نظر کشاورزي در شرايط اقليمي نيمه خشک (مطالعه موردي: دشت فسا) " همايش ملي تاثير تغييرات اقليمي بر توليدات گياهي (1395)
۱۷-پارسا مهر ا، خسرواني ز، زارعي ع "استفاده از ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن در بررسي كارايي چند شاخص خشكسالي اقليمي " اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران (1394)
۱۸-زارعي ع، پارسا مهر ا "بررسي الگوي مكاني تغييرات اقليمي ايران با استفاده از شاخص دومارتن " سومين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي (1394)
۱۹-زارعي ع "مقايسه پنج روش تخمين تبخير و تعرق مرجع با داد ه هاي پنمن مونتيث فائو " کنفراس سالانه تحقيقات کشاورزي ايران (1394)

طرحهاي پژوهشي
۱-برآورد حداکثر دبي سيل در حوضه آبخيز بالادست دانشگاه فسا با استفاده از روش سازمان حفاظت خاک آمريکا ( SCS) (1397)

افتخارات
۱- (1393)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ژئومور فولوژي۲(مرتع)
جمع آوري آب در مناطق خشك و نيمه خشك(مرتع)
کاربردجِِِِِِِِِِي اي اس در مرتع و آبخيز(مرتع)
منابع و مسائل آب در ايران(مرتع)
اصول سنجش از دور(مرتع)
هيدرولوژي عمومي(مرتع)
مرتعداري(مرتع)
ژئومورفولوژي۱ (مرتع)
هيدرولوژي كاربردي(مرتع)
حفاظت آب و خاك(مرتع)
ژئومور فولوژي۲(مرتع)
آبخيز داري(مرتع)
کاربردجِِِِِِِِِِي اي اس در مرتع و آبخيز(مرتع)
زبان تخصصي (مرتع)
سازه هاي مهندسي حفاظت آب و خاك(مرتع)
هيدرولوژي عمومي (م طبيعت)
مباني سنجش از دور(م طبيعت)
شناخت بيابانهاي ايران و جهان(م طبيعت)
ژئومرفولوژي۲ فرسايش بادي(م طبيعت)
هيدرولوژي کاربردي(م طبيعت)
زبان تخصصي(م طبيعت)
سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)(م طبيعت)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (4)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فريده رستمي طاحونه ارزيابي تاثير گنبد نمکي بر کيفيت آب زير زميني در کوتاه مدت ( مطالعه موردي: گنبد نمکي کرسيا، داراب) ۱۳۹۷
فرزانه خواجه اي پايش خشکسالي و ارايه الگوي کشت مناسب در مناطق مختلف استان فارس ۱۳۹۷
الهام کوهي کراده : ارزيابي ميزان حساسيت و آسيبپذيري مناطق مختلف استان فارس در برابر بروز خشکسالي با استفاده از تکنيکهاي AHP و GIS ۱۳۹۶
سميرا بذرکارشمس ابادي بررسي الگوي تغييرات مكاني و زماني خشكسالي در ايران با استفاده از شاخص خشكسالي RDI ۱۳۹۶
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدجواد اسلام زاده ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت فسارود (شهرستان داراب) با استفاده از مدل دراستيک در محيط GIS و منطق فازي ۱۳۹۷