۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : فاطمه
نام خانوادگي : جمشيدي
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي برق
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : jamshidi1429@yahoo.com & jamshidi@fasau.ac.ir

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد,"موسسه آموزش عالي پاسارگاد",راهنما
۲-كارشناسي ارشد,"دانشگاه يزد",مشاور
۳-دكتري,"دانشگاه يزد",مشاور
۴-كارشناسي ارشد,"آزاد اسلامي واحد مجلسي",راهنما
۵-كارشناسي ارشد,"آزاد اسلامي واحد مجلسي",راهنما
۶-كارشناسي ارشد,"آزاد اسلامي واحد ابرکوه",راهنما
۷-كارشناسي ارشد,"آزاد اسلامي واحد ابرکوه",راهنما
۸-كارشناسي ارشد,"آزاد اسلامي واحد ابرکوه",راهنما
۹-كارشناسي ارشد,"آزاد اسلامي واحد ابرکوه",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (8)
۱- جمشيدي ف، قنبريان م، تفکر ا (1396) کنترل مقاوم فرکانس ريزشبکه‌‌ي جزيره‌يي با کنترل‌گر PI ‌‌تنظيم‌شده با منطق فازي و الگوريتم رقابت استعماري مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 1:1-1
۲- جمشيدي ف، قنبريان م، امام زاده ئي س (1396) کنترل فرکانس ريزشبکه‌‌ي جزيره‌‌اي با کنترلگر تناسبي- انتگرالي ‌‌تنظيم شده با منطق فازي و الگوريتم ازدحام ذرات مجله علمي-پژوهشي رايانش نرم و فن آوري اطلاعات 1:1-9
۳- جمشيدي ف، قنبريان م (1396) طراحي کنترل کننده PID مرتبه کسري فازي بهينه شده با الگوريتم رقابت استعماري به منظور کنترل مقاوم فرکانس ريزشبکه جزيره اي هوش محاسباتي در مهندسي برق 1:51-62
4- Ghasemzadeh V, Jamshidi F (2018) ... Applications of Inertial Navigation Systems in Medical Engineering The Journal of Biomedical Physics and Engineering (JBPE) 1:1-10
5- Derhami V, Jamshidi F, اعلميان (2018) A new framework for mobile robot trajectory tracking using depth data and learning algorithms Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 34:3969-3982
6- Ghanbarian M, Nayeripour M, Rajaei A, Jamshidi F, Waffenschmidt E (2017) Model Predictive Control of Distributed Generation Micro-grids in Island and Grid connected operation under balanced and unbalanced conditions Journal of Renewable and Sustainable Energy 9:1-42
7- Jamshidi F, Shaabani M, Dalvand S (2017) Secondary Frequency Control of Microgrids In Islanded Operation Mode and Its Optimum Regulation Based on the Particle Swarm Optimization Algorithm 2016International Academic Journal of Science and Engineering 3:159-169
8- Fakharzade A, Jamshidi F, Talebnezhad L (2013) New approach for optimizing energy by adjusting the trade-off coefficient in wind turbines Energy, Sustainability and Society 3:1-8

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-جمشيدي ف، فرهمند ا "طراحي کنترل کننده pid مرتبه کسري فازي نوع 2 مبتني بر الگوريتم بهينه سازي وال براي بازوي ربات " سومين کنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و کامپيوتر (1397)
۲-جمشيدي ف، فرهمند ا "طراحي کنترل کننده pid مرتبه کسري فازي براي بازوي ربات مبتني بر الگوريتم ژنتيک " سومين کنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و کامپيوتر (1397)
۳-جمشيدي ف "کنترل فرکانس- بار ريزشبکه‌‌ جزيره¬يي توسط کنترل¬گر PID مرتبه کسري فازي مبتني بر الگوريتم بازار بورس " دومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي محاسبات نرم (1396)
۴-جمشيدي ف "کنترل فرکانس هوشمند ريزشبکه‌‌¬ي جدا از شبکه مبتني بر فازي نوع دو بازه¬يي و الگوريتم بهينه يابي وال " دومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي محاسبات نرم (1396)
۵-جمشيدي ف، تيموري ه "طراحي کنترلگر PI مقاوم مبتني بر قضيه خاريتانوف و قضيه تجزيه علامت معين براي ريزشبکه جزيره يي " چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک (1395)
۶-جمشيدي ف، شعباني م، زارعي خ "تخمين ورودي هاي متفاوت زماني در محيط پر انعکاس با استفاده از روش هاي طيف زاويه اي و گروهي " سومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق، کنترل و الکترونيک (1395)
۷-جمشيدي ف، شعباني م "بهره برداري بهينه از يک ريزشبکه در حالت متصل به شبکه سراسري با روش برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح " سومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق، کنترل و الکترونيک (1395)
۸-شعباني م، جمشيدي ف، محمدي ب "طراحي بهينه سيستم مختلط انرژي بر پايه منابع انرژي تجديدپذير براي منطقه روستايي " کنفرانس بين المللي مهندسي برق (1395)
۹-جمشيدي ف، شعباني م "کنترل ثانويه فرکانس ريز شبکه جزيره اي و تنظيم بهينه ان با الگوريتم ازدحام ذرات (PSO) " دومين کنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي (1394)
۱۰-شعباني م، جمشيدي ف "پايداري مقاوم مبتني بر تجزيه علامت معين " کنفرانس ملي فناوري، انرژي و داده با رويکرد مهندسي برق و کامپيوتر (1394)
۱۱-گودرزي ب، جمشيدي ف، جاويدان ر "بکارگيري الگوي دودويي محلي در آناليز تصوير چهره " اولين کنفرانس ملي نوآوري در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1392)
12-Jamshidi F, Shaabani M, Mohammadi B, Dalvand S "PSO-Fuzzy Control Design for Uncertain Chaotic Systems " International Conference on Electrical Engineering(ee2016) (1395)
13-Jamshidi F, Shaabani M, Mohammadi B "Robust Stability Analysis based on Sign-Definite Decomposition " 1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering (ICNRAECE 2016) (1395)
14-Jamshidi F, Shaabani M "Load frequency Control:Fuzzy logic Approach " 1st National Conference on Technology, Energy & Data On Electerical and Computer Engineering (Ted 2015) (1394)

چاپ كتاب
۱-قاسم زاده س، جمشيدي ف، خيراتي ع "آشنايي با نرم افزار MATLAB و کاربردهاي آن در مهندسي و علوم پايه " چاپ اول (1395) انتشارات نويد شيرز شيراز


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مدارهاي منطقي(علوم كامپيوتر)
محاسبات عددي(آب)
رياضي مهندسي
مدارهاي الکتريکي ۱
آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي
مدارهاي الکترونيکي
آز مدارهاي الکترونيکي
آز مدارهاي منطقي
روشهاي محاسبات عددي
مدارهاي الكتريكي۱
رياضيات مهندسي
محاسبات عددي
مدارهاي الكتريكي۲(برق)
كارگاه برق
جبرخطي(برق)
سيستمهاي كنترل مدرن(برق)
مباني تحقيق در عمليات(برق)
ازمايشگاه كنترل صنعتي(برق)
آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي و اندازه گيري(ج)
مدارهاي الکتريکي۲(چ)
محاسبات عددي(ج)
سيستم هاي کنترل خطي(ج)
آز سيستم هاي ديجيتال۱(ج)
سيستمهاي کنترل مدرن(ج)
مباني تحقيق در عمليات(ج)
آزمايشگاه کنترل صنعتي(ج)
مباحث ويژه (برق)
آز سيستم هاي کنترل خطي(ج)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)