۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : فاطمه
نام خانوادگي : جمشيدي
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي برق
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : jamshidi1429@yahoo.com & jamshidi@fasau.ac.ir

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد ,"يزد",مشاور
۲-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه يزد",مشاور
۳-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه يزد",مشاور
۴-كارشناسي ارشد ,"موسسه آموزش عالي پاسارگاد",راهنما
۵-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه يزد",مشاور
۶-دكتري ,"دانشگاه يزد",مشاور
۷-كارشناسي ارشد ,"آزاد اسلامي واحد مجلسي",راهنما
۸-كارشناسي ارشد ,"آزاد اسلامي واحد مجلسي",راهنما
۹-كارشناسي ارشد ,"آزاد اسلامي واحد ابرکوه",راهنما
۱۰-كارشناسي ارشد ,"آزاد اسلامي واحد ابرکوه",راهنما
۱۱-كارشناسي ارشد ,"آزاد اسلامي واحد ابرکوه",راهنما
۱۲-كارشناسي ارشد ,"آزاد اسلامي واحد ابرکوه",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (15)
۱- افخمي ع، درهمي و، جمشيدي ف (1401) طراحي، پياده سازي وکنترل سيستم توزين در حال حرکت براي نوار نقاله مجله کنترل صنعتي 3:1-20
۲- جمشيدي ف، واقفي م (1400) طراحي کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتني بر الگوريتم تکامل تفاضلي فازي نوع 2 بازه اي براي مدل غيرخطي ريزشبکه جزيره اي سيستم هاي فازي و کاربردها 2:47-67
۳- واقفي م، جمشيدي ف (1399) انتخاب ويژگي براي تشخيص آريتمي هاي قلبي با استفاده از بهينه‌سازي ازدحام ذرات باينري چند هدفه پردازش علائم و داده‌ها 1:1-2
۴- جمشيدي ف، قنبريان م، تفکر ا (1397) کنترل مقاوم فرکانس ريزشبکه‌‌ي جزيره‌يي با کنترل‌گر PI ‌‌تنظيم‌شده با منطق فازي و الگوريتم رقابت استعماري مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 1:1059-1067
۵- جمشيدي ف، قنبريان م، امام زاده ئي س (1396) کنترل فرکانس ريزشبکه‌‌ي جزيره‌‌اي با کنترلگر تناسبي- انتگرالي ‌‌تنظيم شده با منطق فازي و الگوريتم ازدحام ذرات مجله علمي-پژوهشي رايانش نرم و فن آوري اطلاعات 1:1-9
۶- جمشيدي ف، قنبريان م (1396) طراحي کنترل کننده PID مرتبه کسري فازي بهينه شده با الگوريتم رقابت استعماري به منظور کنترل مقاوم فرکانس ريزشبکه جزيره اي هوش محاسباتي در مهندسي برق 1:51-62
7- Jamshidi F, Vaghefi M (2019) WOA-based Interval Type II Fuzzy Fractional-order Controller Design for a Two-Link Robot Arm Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 7:67-80
8- Zangooei , Derhami V, Jamshidi F (2019) A novel architecture for detecting phishing webpages using cost-based feature selection Journal of AI and Data Mining (A-84) 7:607-616
9- Alamian Harandi F, Derhami V, Jamshidi F (2019) Combination of recurrent neural network and deep learning for robot navigation task in off-road environment Robotica 1:1-13
10- Alamian Harandi F, Derhami V, Jamshidi F (2019) A new feature selection method based on task environments for controlling robots Applied Soft Computing Applied Soft Computing 1:1-30
11- Ghasemzadeh V, Jamshidi F (2018) ... Applications of Inertial Navigation Systems in Medical Engineering The Journal of Biomedical Physics and Engineering (JBPE) 1:1-10
12- Alamian Harandi F, Derhami V, Jamshidi F (2018) A new framework for mobile robot trajectory tracking using depth data and learning algorithms Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 34:3969-3982
13- Ghanbarian M, Nayeripour M, Rajaei A, Jamshidi F, Waffenschmidt E (2017) Model Predictive Control of Distributed Generation Micro-grids in Island and Grid connected operation under balanced and unbalanced conditions Journal of Renewable and Sustainable Energy 9:1-42
14- Jamshidi F, Shaabani M, Dalvand S (2017) Secondary Frequency Control of Microgrids In Islanded Operation Mode and Its Optimum Regulation Based on the Particle Swarm Optimization Algorithm 2016International Academic Journal of Science and Engineering 3:159-169
15- Fakharzade A, Jamshidi F, Talebnezhad L (2013) New approach for optimizing energy by adjusting the trade-off coefficient in wind turbines Energy, Sustainability and Society 3:1-8

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-سلمانفام ا، آقايي ش، جمشيدي ف "طراحي و بررسي عملکرد کنترل‌کننده‌هاي ضدانباشتگي براي کنترل فرکانس بار ريزشبکه جزيره‌اي با لحاظ اشباع سيستم سوخت‌رسان " ششمين کنفرانس بينالمللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون (1398)
۲-سلمانفام ا، آقايي ش، جمشيدي ف "کنترلگر PIDضدانباشتگي مبتني بر منطق فازي " سومين کنفرانس بين المللي محاسبات نرم (1398)
۳-جاويدي آلسعدي م، درهمي و، جمشيدي ف "طراحي کنترل‌‌گر فازي مبتني بر الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات براي ربات تعادلي دو چرخ " سومين کنفرانس بين المللي محاسبات نرم (1398)
۴-واقفي م، جمشيدي ف "کنترل فرکانس ريزشبکه با کنترلگر مبتني بر سيستم استنتاج فازي- عصبي تطبيقي " بيست و هفتمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1398)
۵-غلامي ف، صالحي زاده م، جمشيدي ف "طراحي کنترلکننده فرکانس- بار PID مرتبه کسري هوشمند براي ريزشبکه جزيرهيي " بيست و هفتمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1398)
۶-جمشيدي ف، غلامي ف، صالحي زاده م "کنترل فرکانس ريزشبکه با کنترلکننده PID مرتبه کسري مبتني بر الگوريتم تکامل تفاضلي فازي " هفتمين کنگره مشترک سيستم‌هاي فازي و هوشمند ايران (1397)
۷-جمشيدي ف، فرهمند ا "طراحي کنترل کننده pid مرتبه کسري فازي نوع 2 مبتني بر الگوريتم بهينه سازي وال براي بازوي ربات " سومين کنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و کامپيوتر (1397)
۸-جمشيدي ف، فرهمند ا "طراحي کنترل کننده pid مرتبه کسري فازي براي بازوي ربات مبتني بر الگوريتم ژنتيک " سومين کنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و کامپيوتر (1397)
۹-جمشيدي ف "کنترل فرکانس- بار ريزشبکه‌‌ جزيره¬يي توسط کنترل¬گر PID مرتبه کسري فازي مبتني بر الگوريتم بازار بورس " دومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي محاسبات نرم (1396)
۱۰-جمشيدي ف "کنترل فرکانس هوشمند ريزشبکه‌‌¬ي جدا از شبکه مبتني بر فازي نوع دو بازه¬يي و الگوريتم بهينه يابي وال " دومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي محاسبات نرم (1396)
۱۱-جمشيدي ف، تيموري ه "طراحي کنترلگر PI مقاوم مبتني بر قضيه خاريتانوف و قضيه تجزيه علامت معين براي ريزشبکه جزيره يي " چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک (1395)
۱۲-جمشيدي ف، شعباني م، زارعي خ "تخمين ورودي هاي متفاوت زماني در محيط پر انعکاس با استفاده از روش هاي طيف زاويه اي و گروهي " سومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق، کنترل و الکترونيک (1395)
۱۳-جمشيدي ف، شعباني م "بهره برداري بهينه از يک ريزشبکه در حالت متصل به شبکه سراسري با روش برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح " سومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق، کنترل و الکترونيک (1395)
۱۴-شعباني م، جمشيدي ف، محمدي ب "طراحي بهينه سيستم مختلط انرژي بر پايه منابع انرژي تجديدپذير براي منطقه روستايي " کنفرانس بين المللي مهندسي برق (1395)
۱۵-جمشيدي ف، شعباني م "کنترل ثانويه فرکانس ريز شبکه جزيره اي و تنظيم بهينه ان با الگوريتم ازدحام ذرات (PSO) " دومين کنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي (1394)
۱۶-شعباني م، جمشيدي ف "پايداري مقاوم مبتني بر تجزيه علامت معين " کنفرانس ملي فناوري، انرژي و داده با رويکرد مهندسي برق و کامپيوتر (1394)
۱۷-گودرزي ب، جمشيدي ف، جاويدان ر "بکارگيري الگوي دودويي محلي در آناليز تصوير چهره " اولين کنفرانس ملي نوآوري در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1392)
18-Jamshidi F, Shaabani M, Mohammadi B, Dalvand S "PSO-Fuzzy Control Design for Uncertain Chaotic Systems " International Conference on Electrical Engineering(ee2016) (1395)
19-Jamshidi F, Shaabani M, Mohammadi B "Robust Stability Analysis based on Sign-Definite Decomposition " 1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering (ICNRAECE 2016) (1395)
20-Jamshidi F, Shaabani M "Load frequency Control:Fuzzy logic Approach " 1st National Conference on Technology, Energy & Data On Electerical and Computer Engineering (Ted 2015) (1394)

چاپ كتاب
۱-قاسم زاده س، جمشيدي ف، خيراتي آ "آشنايي با نرم افزار MATLAB و کاربردهاي آن در مهندسي و علوم پايه " چاپ اول (1395) انتشارات نويد شيرز شيراز
۲-جمشيدي ف، خسروي ر، قاسم زاده س "جبر خطي " چاپ اول (1397) نويد شيراز فسا
3-Jamshidi F, Salehizadeh M, Gholami F, Shafie-khah M "Optimization, learning and control for independent complex network==An Optimal Approach for Load-Frequency Control of Islanded Microgrids Based on Nonlinear Model " چاپ اول (2020) springer USA

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مدارهاي منطقي(علوم كامپيوتر)
محاسبات عددي(آب)
رياضي مهندسي
مدارهاي الکتريکي ۱
آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي
مدارهاي الکترونيکي
آز مدارهاي الکترونيکي
آز مدارهاي منطقي
روشهاي محاسبات عددي
مدارهاي الكتريكي۱
رياضيات مهندسي
محاسبات عددي
مدارهاي الكتريكي۲(برق)
كارگاه برق
جبرخطي(برق)
سيستمهاي كنترل مدرن(برق)
مباني تحقيق در عمليات(برق)
ازمايشگاه كنترل صنعتي(برق)
آشنايي با مهندسي برق(ج)
آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي و اندازه گيري(ج)
مدارهاي الکتريکي۱(ج)
مدارهاي الکتريکي۲(چ)
محاسبات عددي(ج)
سيستم هاي کنترل خطي(ج)
آز سيستم هاي ديجيتال۱(ج)
سيستمهاي کنترل مدرن(ج)
مباني تحقيق در عمليات(ج)
آزمايشگاه کنترل صنعتي(ج)
مباحث ويژه (برق)
آز سيستم هاي کنترل خطي(ج)
سيستم هاي کنترل هوشمند

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)