۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهدي
نام خانوادگي : بهرامي
سال تولد : 1363
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : مهندسي آب
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mehdibahrami121@gmail.com
علاقه مندي ها : کيفيت آب , هيدرولوژي

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته آبياري و زهکشي
شهيد چمران اهواز (ايران)
سال 1387 تا 1391 تثبيت و انتقال کادميم در حضور نانوذرات آهن در آب و خاک آلوده
کارشناسي ارشد
رشته آبياري و زهکشي
شهيد چمران اهواز (ايران)
سال 1385 تا 1387 مقايسه مدل هيدرولوژيکي ماسکينگام- کونژ با مدلهاي نرم افزار سيرمد در طراحي آبياري جويچه اي در مزارع دانشگاه شهيد چمران
کارشناسي
رشته مهندسي کشاورزي- آبياري
شيراز (ايران)
سال 1381 تا 1385

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه ياسوج",داور
۲-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت",راهنما
۳-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان",راهنما
۴-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج",راهنما
۵-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز",راهنما
۶-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج",راهنما
۷-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت",راهنما
۸-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت",راهنما
۹-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه ياسوج",مشاور
۱۰-كارشناسي ارشد ,"دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (78)
۱- شهابي زاد و، بهرامي م (1399) بررسي اثر غلظت پلي اکريل آميد روي هدايت هيدروليکي اشباع سه بافت مختلف خاک مهندسي آبياري و آب ايران 39:1-12
۲- جعفري اصل ج، ملک محمودي م، سامي کشکولي ب، منتصري ح، بهرامي م (1399) مديريت بهينه فشار با هدف کمينه کردن نشت در سيستمهاي توزيع آب شهري با استفاده از شيرهاي فشارشکن نشريه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ايران 42:24-35
۳- حميدي فر ح، بهرامي م، اميري م (1397) تأثير سيستم ريشه‌اي علف وتيور بر پارامترهاي مقاومت برشي ساحل رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه کر). اکوهيدرولوژي 5:727-738
۴- زينعلي م، گلابي م، بهرامي م (1397) کارايي فرامدل¬هاي شبيه¬ساز و رگرسيون خطي چندمتغيره در شبيه¬سازي هيدروگراف معرف آبخوان لور- انديمشک نشريه پژوهشهاي حفاظت آب و خاك 25:49-69
۵- شعباني ع، جهانبازي ا، احمدي س، مقيمي م، بهرامي م (1397) بررسي نفوذپذيري خاكهاي سنگريزهاي در زير و بين درختان پرتقال و زيتون شهرستان فسا نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) 22:175-185
۶- شعباني ع، سپاسخواه ع، بهرامي م، رزاقي ف (1396) کاربرد تلفيقي روش شبکه عصبي و روشهاي محاسباتي جهت تخمين دقيق تر تبخير-تعرق مرجع تحقيقات منابع آب ايران 13:152-162
۷- سامي کشکولي ب، بهرامي م (1396) بهره‌برداري بهينه از سامانه‌ي آبکشي متوالي سامانه‌ي انتقال آب شيراز با استفاده از الگوريتم ‌ژنتيک. مهندسي منابع آب 33:1-12
۸- دستوراني م، اسماعيلي ک، بهرامي م، ديندارلو ع (1396) بررسي اثر زاويه برخورد جت به پرش هيدروليکي روي بستر زبر. حفاظت آب و خاك 24:141-158
۹- فرخيان نوروزي ا، اميري م، حميدي فر ح، بهرامي م (1396) منحني رخنه نانوذرات مگنتيت پايدار شده با سديم دودسيل سولفات در دو خاك درشت بافت نشريه پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب) 31:573-587
۱۰- زارعي ع، مقيمي م، بهرامي م (1396) پايش و پيش‌بيني خشکسالي ماهانه با استفاده از شاخص استاندارد بارش و زنجيره مارکوف (مطالعه موردي: جنوب شرق ايران جغرافيا و پايداري محيط 23:39-51
۱۱- بهرامي م، خواجه اي ف، ديندارلو ع، دستوراني م (1396) ارزيابي فني سامانه هاي آبياري باراني اجرا شده در برخي از دشت هاي استان فارس حفاظت آب و خاک 24:311-317
۱۲- فرخيان فيروزي ا، اميري م، حميدي فر ح، بهرامي م (1396) ناپوياسازي کادميم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتيت تثبيت¬شده با سديم دو¬دسيل سولفات آب و خاک 31:241-253
۱۳- جعفري اصل ج، سامي کشکولي ب، بهرامي م (1396) کنترل بهينه فشار در جهت حداقل¬سازي نشت در شبکه‌هاي توزيع آب. آب و توسعه پايدار 2:49-56
۱۴- بهرامي م، اميري م، رضايي مهارلويي ف، غفاري ک (1396) اثر پيش¬پردازش داده بر عملکرد شبکه عصبي مصنوعي به¬منظور پيش¬بيني بارش ماهانه (مطالعه موردي: شهرستان آباده) اکوهيدرولوژي 1:29-37
۱۵- حميدي فر ح، اميد م، بهرامي م، اميري م (1395) بررسي ضريب اختلاط عرضي در آبراه ههاي با مقطع مركب و پوشش گياهي غيرمستغرق در سيلابدشت. مجله آب و خاک 30:857-867
۱۶- اميري م، حيدرپور م، بهرامي م، رستميان ر (1395) ارزيابي نرم افزار ANSYS CFX در شبيه سازي توزيع سرعت و فشار بر روي سرريز تاج دايره اي دو فصلنامه تخصصي علوم و مهندسي آب 6:23-35
۱۷- بهرامي م، فتح آبادي ا، حجتي ع (1395) بررسي روند و مدل¬سازي خشکيدگي جريان با برآورد عدم قطعيت آن (مطالعه موردي: رودخانه بشار استان کهگيلويه و بويراحمد). اکوهيدرولوژي 4:557-567
۱۸- سالاري ا، هوشمند ع، بهرامي م (1395) شبيه¬سازي اثرات تنش آبي و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه ذرت آبياري و زهکشي ايران 10:73-82
۱۹- حميدي فر ح، اميد م، اميري م، بهرامي م (1395) کاربرد روش پردازش تصوير ديجيتال در برآورد ضريب انتشار طولي در آبراهه هاي مرکب پژو هش هاي حفاظت آب و خاک 23:281-293
۲۰- زارعي ع، مقيمي م، بهرامي م، محمودي م (1395) بررسي روند تغييرات خشکسالي فصلي بر اساس دادههاي واقعي (2014-1980) و پيش بيني شده(2019-1980) در جنوب غرب ايران نشريه مديريت بيابان 7:71-85
۲۱- زارعي ع، بهرامي م (1395) بررسي تغييرات کمي و کيفي آب زيرزميني دشت فسا - فارس (سال هاي 1387الي 1392) فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب 24:103-113
۲۲- فرخيان نوروزي ا، حميدي فر ح، اميري م، بهرامي م (1395) مدل سازي انتقال نانوذرات مگنتيت اصلاح شده با سديم دودسيل سولفات در يك خاك شني اشباع مجله آب و خاک 30:842-856
۲۳- سامي کشکولي ب، بهرامي م، انصاري جابري م (1395) استفاده از الگوريتم زنبورها در بهره¬برداري بهينه از ايستگاه¬هاي پمپاژ سيستم¬هاي تأمين آب حفاظت آب و خاک 23:175-189
۲۴- جعفر ج، بهرامي م، سامي کشکولي ب (1394) مديريت بهينه فشار در جهت حداقل‌سازي نشت در سيستم‌هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري علوم و مهندسي آب 12:69-82
۲۵- سالاري ا، توکل صدرابادي م، زارعي ع، بهرامي م (1394) ارزيابي شاخص¬هاي اقليمي و روند کلي تغييرات اقليم (مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيک شيراز) مهندسي آبياري و آب 22:138-150
۲۶- بهرامي م، توکل صدرابادي م، زارعي ع (1394) تحليل شدت- مدت- فراواني خشکسالي و روند تغيير بارش در شيراز مهندسي آبياري و آب 21:59-74
۲۷- لاله زاري ر، برومندنسب س، بهرامي م (1393) اصلاح معادله بيلان حجم براي محاسبه پيشروي جريان آب در جويچه با استفاده از عمق واقعي جريان در مقطع ورودي. مجله علمي- پژوهشي علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاک 69:251-259
۲۸- بهرامي م، برومندنسب س، کشکولي ح، فرخيان نوروزي ا، بابايي ع (1392) جذب تعادلي و سينتيک حذف کادميم بوسيله نانوذرات آهن مگنتيت در محلول¬هاي آبي مجله علمي- پژوهشي سلامت و محيط 2:221-232
۲۹- بهرامي م، برومندنسب س، کشکولي ح، فرخيان نوروزي ا، بابايي ع (1392) سنتز نانوذرات مگنتيت (Fe3O4) و بررسي کارايي آن در حذف کادميم از محيط آبي مجله علمي- پژوهشي آب و فاضلاب 3:54-62
۳۰- بهرامي م، مرادزاده م، برومندنسب س، لاله زاري ر (1392) بررسي کارايي و تحليل حساسيت شبيه¬هاي مختلف نرم¬افزار SIRMOD در طراحي آبياري جويچه¬اي مجله علمي- پژوهشي مهندسي منابع آب 18:63-73
۳۱- بهرامي م، حمزه س، ناصري ع، کشکولي ح (1388) بررسي تأثير سيستم زهکشي مطبق بر کميت و کيفيت زهاب خروجي از مزرعه و کاهش اثرات زيست محيطي نشريه علمي- پژوهشي مهندسي آب خوزستان 8:1-10
۳۲- بهرامي م، برومندنسب س، ناصري ع (1388) مقايسه مدل هيدرولوژيکي ماسکينگام-کونژ با مدل هاي نرم افزار SIRMOD در پيش بيني مرحله پيشروي آبياري جويچه اي مجله علمي- پژوهشي آبياري و زهکشي ايران 3:40-49
33- Bahrami M, Jahantab E, Mahmoudi M (2021) Clustering the organic soil amendments in combination with phytoremediation of heavy metals contaminated soil International Journal of Environmental Analytical Chemistry 101:1-15
34- Bahrami M, Shabani A, Mahmoudi M, ديداري (2020) Determination of Effective Weather Parameters on Rainfed Wheat Yield using Backward Multiple Linear Regressions based on Relative Importance Metrics Complexity 2020:1-10
35- بهرامي , آقامير , Bahrami M, خداوردي لو (2020) Inverse modeling towards parameter estimation of the nonlinear soil hydraulic functions using developed multistep outflow procedure Journal of Hydrology 590:125446-125446
36- Bahrami M, Khaksar E, Khaksar E (2020) Spatial variation assessment of groundwater quality using multivariate statistical analysis (Case Study: Fasa Plain, Iran) Journal of Groundwater Science and Engineering 8:230-243
37- Bahrami M, Amiri M, Mahmoudi M (2020) Clustering the Adsorbents of Horizontal Series Filtration in Greywater Treatment Sustainability 12:1-15
38- Bahrami M, Mahmoudi M (2020) Rainfall modelling using backward generalized estimating equations: a case study for Fasa Plain, Iran Meteorology and Atmospheric Physics 132:1-9
39- Bahrami M, Bazrkar S, Zarei A (2020) Spatiotemporal Investigation of Drought Pattern in Iran via Statistical Analysis and GIS Technique Theoretical and Applied Climatology 135:1-20
40- Beigzadeh B, Bahrami M, Amiri M, Mahmoudi M (2020) A new approach in adsorption modeling using random forest regression, Bayesian multiple linear regression, and multiple linear regression: 2,4-D adsorption by a green adsorbent Water Science & Technology 100:1-17
41- Bahrami M, Amiri M, Badkouby M (2020) Application of horizontal series filtration in greywater treatment: a semi-industrial study Australasian Journal of Water Resources 24:236-247
42- جعفري اصل , سامي کشکولي , Bahrami M (2020) Using particle swarm optimization algorithm to optimally locating and controlling of pressure reducing valves for leakage minimization in water distribution systems Sustainable Water Resources Management 64:1-11
43- Bahrami M, Zarei A, Rostamitahone F (2020) Temporal and spatial assessment of nitrate contamination in Fasarud Plain groundwater, southeast Iran, assessed by Nitrate Pollution Index (NPI) and GIS Environmental Geochemistry and Health 42:1-20
44- Bahrami M, Amiri M, Dehkhodaie F (2020) Effect of different thermal activation on hydroxyapatite to eliminate mercury from aqueous solutions in continuous adsorption system INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY 100:1-21
45- Bahrami M, Amiri M, Bagheri F (2020) Optimization of Crystal Violet Adsorption by Chemically Modified Potato Starch Using Response Surface Methodology Pollution 6:159-170
46- Bahrami M, Zarei A, Moghimi M, Mahmoudi M (2019) Trend analysis of evapotranspiration applying parametric and non-parametric techniques (case study: arid regions of southern Iran) Sustainable Water Resources Management 0:0-0
47- Zarei A, Moghimi M, Bahrami M (2019) Comparison of Reconnaissance Drought Index (RDI) and Effective Reconnaissance Drought Index (eRDI) to evaluate drought severity Sustainable Water Resources Management 6:1-20
48- ديندارلو , قائمي , شکافنده نوبندگاني , Bahrami M, دستوراني (2019) Interaction of water salinity and different irrigation levels on physiological growth of olive under micro-irrigation system Journal of Agricultural Science and Technology 21:1623-1637
49- Amiri M, Bahrami M, Dehkhodaie F (2019) Optimization of Hg(II) adsorption on bio-apatite based materials using CCD-RSM design: characterization and mechanism studies Journal of Water and Health 17:556-567
50- Amiri M, Bahrami M, Badkouby M, Kalavrouziotis I (2019) Greywater Treatment Using Single and Combined Adsorbents for Landscape Irrigation Environmental Processes 6:43-63
51- Bahrami M, Amiri M, Bagheri F (2019) Optimization of the lead removal from aqueous solution using two starch based adsorbents: Design of experiments using response surface methodology (RSM) Journal of Environmental Chemical Engineering 7:1-11
52- Bahrami M, Bazrkar S, Zarei A (2019) Modeling, prediction and trend assessment of drought in Iran using standardized precipitation index Journal of Water and Climate Change 10:181-196
53- Bahrami M, Mahmoudi M, Zarei A, Moghimi M, Amiri M (2018) Comparative Study Among Different Time Series Models for Monthly Rainfall Forecasting in Shiraz Synoptic Station, Iran Water Harvesting Research 3:29-39
54- Amiri M, Bahrami M, Beigzadeh B, Gil A (2018) 1 A response surface methodology for optimization of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid removal from synthetic and drainage water: a comparative study Environmental Science and Pollution Research 25:34277-34293
55- Amiri M, Bahrami M, Beigzadeh B (2018) A response surface methodology for optimization of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid removal from synthetic and drainage water: a comparative study Environmental Science and Pollution Research 25:34277-34293
56- Bahrami M, Amiri M, Beigzadeh B (2018) Adsorption of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid using rice husk biochar, granular activated carbon, and multi-walled carbon nanotubes in a fixed bed column system Water Science and Technology 78:1812-1821
57- Bahrami M, Zarei A, Checav S (2017) Analysis of drought transitions using log-linear models in Iran 1 International Journal of Water 11:266-278
58- Bahrami M, Amiri M, Koochaki S (2017) Removal of Caffeine from Aqueous Solution using Multi-Wall Carbon Nanotubes: Kinetic, Isotherm, and Thermodynamics Studies Pollution 3:539-552
59- Bahrami M, Amiri M, Mahmoudi M, Kouchaki S (2017) Modeling caffeine adsorption by multi-walled carbon nanotubes using multiple polynomial regression with interaction effects Journal of Water and Health 15:526-535
60- Amiri M, Hamidifar H, Bahrami M, اسلاميان (2016) .Optimization of Deficit-Irrigation under Variable Seasonal Rainfall and Planning Scenarios for Rice in a Semi-arid Region of Iran International Journal of Hydrology Science and Technology 6:331-343
61- Amiri M, Bahrami M, حميدي فر , Eslamian S (2016) Modification of furrow Manning’s roughness coefficient estimation by finite difference technique under surge and continuous flow International Journal of Hydrology Science and Technology 6:226-237
62- بابايي , Bahrami M, فرخيان فيروزي , رمضانپور , عليدوخت (2015) Adsorption of cadmium onto modified nanosized magnetite: kinetic modeling, isotherm studies, and process optimization. Desalination and Water Treatment 50:1-13
63- Bahrami M, بابايي , فرخيان نوروزي , زمضانپور , عليدخت (2015) Adsorption of cadmium onto modified nanosized magnetite: kinetic modeling, isotherm studies, and process optimization Journal of Desalination and Water Treatment 50:1-13
64- Bahrami M, بابايي , بابلي , جعفرزاده , گودرزي (2013) Synthesis, performance, and nonlinear modeling of modified nano-sized magnetite for removal of Cr(VI) from aqueous solutions Journal of Desalination and Water Treatment 53:768-777
65- Bahrami M (2013) Assessment of pan evaporation changes in South Western Iran African Journal of Agricultural Research 8:1449-1456
66- Bahrami M, برومندنسب , کشکولي , فرخيان نوروزي , بابايي (2012) Removal of Cd (II) From Aqueous Solution Using Modified Fe3O4 Nanoparticles Journal of Report and Opinion 4:31-40
67- Bahrami M, برومندنسب , ناصري , الباجي (2010) Comparison of Muskingum – Cunge model and irrigation hydraulic models in estimation of furrow irrigation advance phase Journal of Research On Crops 11:541-544
68- Bahrami M, برومندنسب , اچرش , جودي , الباجي , حمزه (2010) Land Suitability Evaluation for Different Irrigation Systems in the Zaviehha Plain – Iran Journal of Research On Crops 11:758-764

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-احمدپري ه، دولت آبادي ن، بهرامي م "ارزيابي سه مدل توازن حجمي، SIRMOD و INFILT در برآورد پارامتر نفوذ در آبياري جويچه¬اي " اولين همايش بين¬المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (2016)
۲-بهرامي م، سامي کشکولي ب "بهره‌برداري بهينه سامانه پمپاژ طرح انتقال آب شرب و صنعت به شهر شيراز با استفاده از الگوريتم‌ زنبورهاي عسل " چهارمين کنگره بين¬المللي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري (2016)
۳-بهرامي م، باستاني ف، قاسم زاده س "استفاده از سلول هاي فتوولتائيک در آبياري زمين هاي کشاورزي (مطالعه موردي: روستاي ماه¬فيروزان شيراز) " کنفرانس بين¬المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش¬ها؛ با محوريت کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري (2015)
۴-بهرامي م، بيگ زاده ب "بررسي روند تغييرات پارامترهاي کيفي آب رودخانه کر جهت کاربرد در شبکه هاي آبياري در سه ايستگاه درودزن، چم ريز و پل خان. " کنفرانس بين¬المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش¬ها؛ با محوريت کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري (2015)
۵-بهرامي م، حريري ر، نظام غ "برآورد نيازآبياري گندم درسطوح احتمال مختلف ومقايسه آن با برنامه NETWAT در استان فارس " کنفرانس بين¬المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش¬ها؛ با محوريت کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري (2015)
۶-بهرامي م، توکل صدرابادي م "تحليل روند تغيير بارش در شيراز با استفاده از آزمون من¬کندال " کنفرانس بين¬المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش¬ها؛ با محوريت کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري (2015)
۷-بهرامي م، توکل صدرابادي م "تحليل شدت- مدت- فراواني خشکسالي شيراز با استفاده از شاخص بارش استاندارد¬شده (SPI) " کنفرانس بين¬المللي مهندسي، هنر و محيط زيست (2014)
۸-بهرامي م، کريم پور ن، تاجبخت ا "اثرات آلاينده¬هاي نفتي بر کيفيت منابع آب زيرزميني، خصوصيات خاک و رشد گياه " هفدهمين کنگره علوم خاک ايران و چهارمين همايش ملي مديريت آب در مزرعه (1400)
۹-بهرامي م، رجبي س، جاويدي ال سعدي م "ارزيابي روش هاي مختلف محاسبه شعاع تأثير چاه " پنجمين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1400)
۱۰-بهرامي م، زارعي م "ارزيابي روش¬هاي برآورد تبخير- تعرق پتانسيل گياه مرجع در شهرستان داراب " نخستين همايش ملي کم‌آبياري و استفاده از آب‌هاي نامتعارف در کشاورزي مناطق خشک (1399)
۱۱-بهرامي م، رجبي س "بررسي و ارزيابي عملکرد سيستم¬هاي آبياري باراني کلاسيک در شرايط مزرعه در استان فارس " نخستين همايش ملي کم‌آبياري و استفاده از آب‌هاي نامتعارف در کشاورزي مناطق خشک (1399)
۱۲-بهرامي م، ابوالوردي ف "زهکشي خشک؛ راهکاري نوين براي سازگاري با کم¬آبي در نواحي خشک و نيمه خشک " سومين کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب ايران (1399)
۱۳-بهرامي ا، آقامير ف، بهرامي م "اندازه گيري هدايت هيدروليکي خاک در قلمرو کامل با استفاده از مدلسازي معکوس " دومين همايش ملي مديريت منابع طبيعي (آب، سيل و محيط زيست) (1398)
۱۴-بهرامي ا، آقامير ف، بهرامي م "مدلسازي معکوس پارامترهاي منحني مشخصه رطوبتي خاک بر پايه الگوريتم GRG " دومين همايش ملي مديريت منابع طبيعي (آب، سيل و محيط زيست) (1398)
۱۵-باقري ف، بهرامي م، اميري م "بررسي پارامترهاي مؤثر بر حذف رنگ کريستال بنفش از آب آلوده با استفاده از نشاسته اصلاح شده " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۱۶-آقامير ف، بهرامي ا، بهرامي م "اثر مالچ‌هاي زيست‌تخريب‌پذير بر پايداري زيست‌بوم‌هاي کشاورزي. " اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست محيطي (1397)
۱۷-بهرامي ا، آقامير ف، بهرامي م "اثر سطح ويژه ذرات بر ويژگيهاي هيدروليکي محيط متخلخل خاک " اولين کنگره ملي آب، خاک و علوم محيطي (1396)
۱۸-بيگ زاده ب، بهرامي م، اميري م "بررسي کارايي نانولوله هاي کربني چند ديواره در حذف علف کش 2-4-دي کلروفنوکسي استيک اسيد (2,4-D) از محلول¬هاي آبي. " چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخير (1396)
۱۹-دهخدايي ف، بهرامي م، اميري م "بررسي کارايي هيدروکسي آپاتيت در حذف جيوه از محلول آبي. " پنجمين همايش ملي مديريت شبکه¬هاي آبياري و زهکشي و سومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1396)
۲۰-بادکوبي م، اميري م، بهرامي م "بررسي قابليت سيستم فيلترهاي ستوني براي حذف BOD و COD از پساب خاکستري. " پنجمين همايش ملي مديريت شبکه¬هاي آبياري و زهکشي و سومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1396)
۲۱-خاکسار ا، خاکسار ا، بهرامي م "بررسي تغيير اقليم در فسا با استفاده از روش تحليل رگرسيون در بازه 1980 تا 2010 " اولين همايش ملي کشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشکي (1396)
۲۲-بادکوبي م، بهرامي م "ارزيابي فني سيستم آبياري قطره¬اي واقع در دشت ارژن، استان فارس " اولين همايش ملي کشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشکي (1396)
۲۳-بهرامي م، شريفي م، زارع ک "ارزيابي روش¬هاي مختلف برآورد تبخير- تعرق پتانسيل درايستگاه هواشناسي شهرستان فسا " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۲۴-بهرامي م، بهرامي ا "بررسي جذب سطحي کادميم با نانوذرات مگنتيت در خاک " پانزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1396)
۲۵-بذرکارشمس ابادي س، نکويي ن، بهرامي م "ارزيابي سيستم آبياري باراني کلاسيک ثابت در شهرستان جهرم. " اولين کنفرانس ملي اقتصاد آب (1395)
۲۶-کوچکي س، بهرامي م، اميري م "بررسي ايزوترم و سينتيک جذب کافئين از محلولهاي آبي با استفاده از نانولوله کربن چند ديواره. " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۲۷-شعباني ع، سپاسخواه ع، بهرامي م، رزاقي ف "تلفيق شبکه عصبي و روش هاي محاسباتي جهت تخمين دقيق تر تبخير تعرق مرجع. " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۲۸-باقري ف، دهخدايي ف، بهرامي م "بررسي و ارزيابي فني سيستم آبياري قطره¬اي باغ¬هاي منابع طبيعي شهرستان فسا. " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۲۹-نقوي م، بهرامي م، يعقوبي نژاد م، محموديان س، بهره بر ا "بررسي غلظت فلزات سنگين آب رودخانه زهره شهرستان گچساران در سال 1394-1393 " چهارمين کنفرانس بين¬المللي پژوهش¬هاي کاربردي در علوم کشاورزي (1395)
۳۰-دهخدايي ف، باقري ف، بهرامي م "ارزيابي سيستم¬هاي آبياري باراني كلاسيك ثابت شهرستان سروستان " اولين کنفرانس بين¬المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار (1395)
۳۱-بهرامي م، بذرکارشمس ابادي س، باقري ف، دهخدايي ف "به¬کارگيري مدل MODFLOW در مديريت بهره¬برداري از آب¬هاي زيرزميني و تعيين افت سطح ايستابي در دشت فيروزآباد فارس " يازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (1395)
۳۲-نکويي ن، بذرکارشمس ابادي س، بهرامي م "ارزيابي فني سيستم آبياري قطره¬اي مرکبات (مطالعه موردي شهرستان جهرم) " پنجمين کنفرانس علمي پژوهشي مديريت جامع منابع آب (1395)
۳۳-شعباني ع، سپاسخواه ع، بهرامي م، رزاقي ف "تلفيق شبکه عصبي و روش هاي محاسباتي جهت تخمين دقيق تر تبخير تعرق مرجع " دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران (1395)
۳۴-کوچکي س، بهرامي م، اميري م "بررسي کارايي نانولوله هاي کربن در حذف کافئين از محلولهاي آبي " دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست (1395)
۳۵-خواجه اي ف، بهرامي م، حياتي بزرگي ش "ارزيابي فني سيستم آبياري آبفشان غلطان (ويل موو) در شهرستان شيراز " هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1394)
۳۶-جاويدي ع، بادکوبي م، بهرامي م "آناليز کارکرد سيستم آبياري باراني کلاسيک ثابت با آبپاش متحرک در دشت توابع شهرستان ارسنجان " هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1394)
۳۷-اميري م، بهرامي م، رستميان ر، حيدرپور م "ارزيابي نرم افزار ANSYS CFX در سازه هاي کنترل جريان " دهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1394)
۳۸-رضايي مهارلويي ف، بهرامي م، اميري م، غفاري ک "بررسي اثر نرمالسازي دادهها بر عملکرد شبکه عصبي مصنوعي؛ مطالعه موردي شهرستان لارستان " آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1394)
۳۹-ابراهيمي س، اميري م، بهرامي م، منجمي پ "حذف نيترات از آبهاي آلوده با استفاده از خاکستر پوسته شلتوک اصلاح شده بوسيله سورفکتانت هگزا دسيل تري متيل آمونيوم برومايد " آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1394)
۴۰-موسوي پورمروستي م، اميري م، بهرامي م، شعباني ع "ارزيابي روش هاي تجربي تبخير تعرق مرجع و مقايسه آن با شبکه عصبي مصنوعي؛ مطالعه موردي شهرستان فسا " آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1394)
۴۱-بهرامي م، شعباني ع، حصيلي م "ارزيابي سيستمهاي آبياري باراني شهرستان اقليد در سال 1392. " کنفرانس ملي مديريت آب در مزرعه (1393)
۴۲-بهرامي م، سامي کشکولي ب، مهرجو ي "بهره‌برداري بهينه از ايستگاه‌هاي پمپاژ متوالي انتقال آب به شيراز با استفاده از الگوريتم ‌ژنتيک " همايش ملي يافته¬هاي نوين در مهندسي عمران (1393)
۴۳-بهرامي م، برومندنسب س، کشکولي ح، بابايي ع، فرخيان نوروزي ا "بررسي کارايي نانوذرات مگنتيت (Fe3O4) در حذف کادميم از محلول آبي " اولين همايش ملي و کارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو (1392)
۴۴-حميدي فر ح، اميد م، بهرامي م "بررسي اثر عمق نسبي جريان بر ضريب اختلاط عرضي در کانال با مقطع مرکب نامتقارن " چهارمين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي (1392)
۴۵-بهرامي م، رضايي مهارلويي ف، حميدي فر ح "حذف کادميم از محلول¬هاي آبي با استفاده از نانوذرات مگنتيت اصلاح شده " چهارمين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي (1392)
۴۶-بهرامي م، افروس ع، مرادزاده م، حسيني نيک ح "مزايا و معايب آتش زدن زمين¬هاي زراعي پس از برداشت محصول " همايش ملي بهره¬برداري بهينه از منابع آب (1391)
۴۷-بهرامي م، نصرالهي ع، رمضاني مقدم ج، جهانتاب ا "رشد گياهان آبزي در کانالهاي آبياري و زهکشي و روشهاي مبارزه با آن " نخستين همايش ملي جهاد اقتصادي در عرصه کشاورزي و منابع طبيعي (1390)
۴۸-بهرامي م، نصرالهي ع، رمضاني مقدم ج "بررسي روابط رگرسيوني ميان پارامترهاي کيفي و هيدرومتري آب (مطالعه موردي رودخانه زهره، ايستگاه باتون) " نخستين همايش ملي جهاد اقتصادي در عرصه کشاورزي و منابع طبيعي (1390)
۴۹-بهرامي م، رمضانپور اصفهاني ا، صياد غ، رحمتي ي "بررسي روند تغييرات پارامترهاي کيفي آب رودخانه زهره جهت کاربرد در شبکه هاي آبياري، حدفاصل ايستگاه هاي حاج قلندر تا پل زهره " نخستين همايش ملي جهاد اقتصادي در عرصه کشاورزي و منابع طبيعي (1390)
۵۰-بهرامي م، کشکولي ح، رمضاني مقدم ج، نصرالهي ع "فعاليت هاي انساني مؤثر بر اکوسيستم تالاب شادگان " نخستين همايش تخصصي راهبردهاي دستيابي به کشاورزي پايدار (1390)
۵۱-بهرامي م، برومندنسب س، کشکولي ح، فرخيان نوروزي ا "کاربرد نانوذرات در پالايش فلزات سنگين از آب و فاضلاب " يازدهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير (1390)
۵۲-بهرامي م، حسيني م، فرخيان نوروزي ا، بابايي ع "حذف مس از محلول¬هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي مگنتيت آغشته با پسماندهاي چاي " يازدهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير (1390)
۵۳-بهرامي م، برومندنسب س، کشکولي ح، فرخيان نوروزي ا "کاربرد نانوذرات جهت تثبيت فلزات سنگين در خاک " نخستين همايش ملي جهاد اقتصادي در عرصه کشاورزي و منابع طبيعي (1390)
۵۴-بهرامي م، رمضانپور اصفهاني ا، فرخيان نوروزي ا، صياد غ "مروري بر اثر عوامل مختلف فيزيکوشيميايي بر انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفيتي در خاک " نخستين همايش ملي جهاد اقتصادي در عرصه کشاورزي و منابع طبيعي (1390)
۵۵-بهرامي م، نصرالهي ع، هوشمند ع "زهکشي زيستي و تجربه هاي مختلف آن " دومين کنفرانس سراسري مديريت جامع بهره برداري از منابع آب (1389)
۵۶-بهرامي م، نصرالهي ع، حيدري نيا م "زهکشي کنترل شده راه حلي در مديريت جامع منابع آب " اولين همايش ملي مديريت منابع آب ساحلي (1389)
۵۷-بهرامي م، بافکار ع، برومندنسب س "کاربرد مدل INFILT V5 در برآورد پارامترهاي معادلات نفوذ کاستياکف- لوئيز " دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير (1388)
۵۸-بهرامي م، معاضد ه، زارعي ح، صادقي لاري ع "بررسي تأثير سازند گچساران بر کيفيت آب رودخانه زهره در کهگيلويه و بويراحمد " هشتمين سمينار بين¬المللي مهندسي رودخانه (1388)
۵۹-يعقوب زاده م، اکبرپور ا، بهرامي م "استفاده از GIS و RS براي بررسي الگوريتم¬هاي طبقه¬بندي مؤثر بر رواناب " هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1388)
۶۰-بهرامي م، برومندنسب س، ناصري ع، جليلي س "مقايسه مدلهاي نرم افزار SIRMOD در طراحي آبياري جويچه اي در مزارع دانشگاه شهيد چمران " دومين همايش ملي مديريت آبياري و زهکشي (1387)
۶۱-بهرامي م، برومندنسب س، ناصري ع "پيش بيني مرحله پيشروي آب در آبياري جويچه اي با استفاده از روش ماسکينگام- کونژ " دومين همايش ملي مديريت آبياري و زهکشي (1387)
62-Bahrami M, برومندنسب , سالاري جزي "Evaluation of Muskingum - Cunge model with Sirmod software models in Furrow irrigation advance phase in Shahid Chamran University’s fields " 21st ICID Congress (2011)

چاپ كتاب
1-Bahrami M, Delghandi M "English for Students of Water Science " چاپ اول (1396) همنشين Iran
2-Amiri M, اسلاميان , Bahrami M, Yousefi N ".Handbook of Drought and Water Scarcity. Management of Drought and Water Scarcity; Chapter 17: Deficit Irrigation: Greenhouse " چاپ اول (2017) Taylor and Francis آمريکا

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مساحي و نقشه برداري(مرتع)
طراحي سامانه هاي آبياري تحت فشار
مساحي و نقشه برداري(آب)
آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي (آب)
طراحي سيستم هاي آبياري تحت فشار(آب)
طراحي سيستم هاي زه كشي(آب)
نقشه برداري تكميلي(آب)
زبان تخصصي (آب)
كيفيت آب(آب)
مباني محيط زيست(صرفا جهت دانشجويان ۹۳ به بعد)
نقشه برداري (۱) صرفا جهت دانشجويان ورودي ۹۳ به بعد
کيفيت آب (صرفا جهت دانشجويان ۹۳ به بعد)
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
آبياري تحت فشار (ارشد آّبياري و زه كشي)
آبياري قطره اي
پديده انتقال مواد در خاک(ارشد)
آبياري باراني(ارشد)
كـارشناسي
مساحي و نقشه برداري(مرتع)
نقشه برداري ۱ و عمليات

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (12)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فريده رستمي طاحونه ارزيابي تاثير گنبد نمکي بر کيفيت آب زير زميني در کوتاه مدت ( مطالعه موردي: گنبد نمکي کرسيا، داراب) ۱۳۹۷
محمدجواد اسلام زاده ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت فسارود (شهرستان داراب) با استفاده از مدل دراستيک در محيط GIS و منطق فازي ۱۳۹۷
نويد نکويي مدل‌سازي منحني رخنه در ستون‌هاي جاذب با بستر ثابت جهت تصفيه‌ي پساب‌هاي آلوده به فلزات سنگين جيوه ۱۳۹۷
فاطمه باقري بهينه¬سازي حذف سرب از محلول آبي با استفاده از نشاسته فسفاته؛ طراحي آزمايش با استفاده از روش پاسخ سطحي (RSM) و بررسي مدل¬هاي سينتيک، ايزوترم و ترموديناميک جذب ۱۳۹۶
فريده دهخدايي حذف جيوه از محلول آبي بوسيله هيدروکسي آپاتيت تحت شرايط فعالسازي در دماهاي مختلف با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) ۱۳۹۶
بهاره بيگ زاده مقايسه و بهينه سازي حذف ۲-۴- دي کلرو فنوکسي استيک اسيد با استفاده از جاذب هاي کربن فعال، نانو لوله هاي کربني چند ديواره و بيوچار در سيستم ناپيوسته با استفاده از روش سطح پاسخ ۱۳۹۶
مرتضي بادکوبي تصفيه فاضلاب خاکستري بوسيله سيستم فيلتر¬هاي سري ۱۳۹۶
سميرا بذرکارشمس ابادي بررسي الگوي تغييرات مكاني و زماني خشكسالي در ايران با استفاده از شاخص خشكسالي RDI ۱۳۹۶
سارا کوچکي حذف کافئين از محيط آبي با استفاده از نانو لوله هاي کربني چند ديواره ۱۳۹۵
معصومه السادات موسوي پورمروستي تخمين ضريب تشت تبخير با استفاده از معادلات تجربي و شبکه عصبي مصنوعي و تصحيح معادلات براي مناطق خشک و نيمه‌خشک ۱۳۹۵
فاطمه رضايي مهارلويي بررسي اثر پيش پردازش داده ها بر عملکرد شبکه عصبي مصنوعي به منظور تخمين ميزان بارش ماهانه استان فارس ۱۳۹۴
سارا ابراهيمي حذف نيترات از آب هاي آلوده با استفاده از خاکستر پوسته شلتوک اصلاح شده بوسيله سورفکتانت هگزا دسيل تري متيل آمونيوم برومايد ۱۳۹۴
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عبداله جاويدي تاثير رژيم آبياري و کاربرد پاميس بر گياه پالايي مخلوط هيدروکربن هاي نفتي توسط گياه کلزا ۱۳۹۷
فاطمه نيک نژاد تهيه بسته مديريتي به منظور مديريت آب در مزرعه در شرايط مختلف دسترسي به آب براي گياهان زراعي غالب زمستانه براي رسيدن به بهره وري مطلوب (منطقه مورد مطالعه: دشت قره بلاغ) ۱۳۹۶
ايوب جهانبازي مقايسه اثر ريشه گياه زيتون و پرتقال بر نفوذ پذيري خاک گراولي و تعيين تغييرات مکاني نفوذ پذيري با استفاده از روش زمين آمار ۱۳۹۵