۱۳۹۷/۰۲/۳۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيد محمد باقر
نام خانوادگي : هاشمي
سال تولد : 1365
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : صنايع غذايي
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : hasshemii@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته علوم و صنايع غذايي-ميکروبيولوژي مواد غذايي
فردوسي مشهد (ايران)
سال 1390 تا 1393 تعيين ويژگي هاي عملگري باکتري هاي پروبيوتيک بومي جداشده از پنير کردي (فرم آزاد و ريزپوشاني شده) و اينولين استخراج شده از سيب زميني ترشي در سيستم مدل و بررسي قابليت استفاده از آن ها در دوغ
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي-تکنولوژي غذايي
شيراز (ايران)
سال 1387 تا 1389 بررسي فعاليت آنتي اکسيداني اسانس آويشن شيرازي و زنيان در روغن آفتاب گردان
کارشناسي
رشته مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
شيراز (ايران)
سال 1383 تا 1387 وجود ندارد

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد,"آزاد ياسوج",راهنما
۲-كارشناسي ارشد,"خرد بوشهر",راهنما
۳-كارشناسي ارشد,"خرد بوشهر",راهنما
۴-كارشناسي ارشد,"اروميه",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (46)
۱- هاشمي س، رئيسي س، اسمعيلي م (1396) تاثير دامنه فراصوت پالسي و دما بر بازده، سينتيک و ترموديناميک استخراج با حلال روغن هسته انگور )رقم سياه سردشت( نشريه پژوهشهاي صنايع غذايي 27:1-8
۲- هاشمي س، صفري ج، صادقي ب، غفوري م (1396) بررسي فعاليت آنتي اکسيداني عصاره بهارنارنج (Citrus aurantium)در مقايسه با TBHQ در روغن ذرت تيمار شده با اشعه فرابنفش علوم و صنايع غذايي ايران 65:97-103
۳- هاشمي س (1393) بررسي فعاليت ضد ميکروبي باکتري هاي اسيد لاکتيک جدا شده از پنير سنتي کردي در مقايسه با سويه هاي تجاري علوم و صنايع غذايي ايران 11:20-26
4- Hashemi S, حميد آبادي , شهيدي , طباطبايي (2017) Effect of Lactobacillus plantarum on olive and olive oil quality during fermentation process LWT 30:15-24
5- Hashemi S, موسوي , کوبا , باربا , عابدي , نياکوثري , توکلي (2017) Extraction of essential oil from Aloysia citriodora Palau leaves using continuous and pulsed ultrasound: Kinetics, antioxidant activity and antimicrobial properties Process Biochemistry 21:14-23
6- Hashemi S (2017) Effect of pulsed ultrasound treatment compared to continuous mode on microbiological and quality of Mirabelle plum during postharvest storage International Journal of Food Science and Technology 12:16-23
7- Hashemi S, رئيسي (2017) Evaluation of antifungal and antioxidant properties of edible coating based on apricot (Prunus armeniaca) gum containing Satureja intermedia extract in fresh wild almond (Amygdalus scoparia) kernels journal of Food Measurement and Charactrization 19:12-19
8- Hashemi S, موسوي , باربا , لورنزو , رحمان , امورسيز , اسدي , دبيري (2017) Characteristics of Wild Pear (Pyrus glabra Boiss) Seed Oil and Its Oil-in-Water Emulsions: A Novel Source of Edible Oil Eur. J. Lipid Sci. Technol 17:1-8
9- Hashemi S, موسوي , باربا , NEMATI Z, Sohrabi shekafti S, Alizade F (2017) Fermented sweet lemon juice (Citrus limetta) using Lactobacillus plantarum LS5: Chemical composition, antioxidant and antibacterial activities Journal of Functional Foods 38:409-414
10- Hashemi S, Haghighi F (2017) EFFECT OF THYMUS DAENENSIS EXTRACT ON OXIDATION STABILITY AND FORMATION OF TRANS FATTY ACIDS IN FRIED PANJEREIE BREAD AND FRYING OIL CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 9:114-119
11- Hashemi S, موسوي , غفوري , اش (2017) Basil-seed gum containing Origanum vulgare subsp. viride essential oil as edible coating for fresh cut apricots Postharvest Biology and Technology 125:26-34
12- حميد آبادي , فتحي , Hashemi S, ژانداري , رشيدي (2017) Structural characterization and physicochemical properties of Descurainia sophia seed gum Food Hydrocolloids 66:82-89
13- Hashemi S, موسوي , اسدي , حسيني , امورسايز , صمدي (2017) Kangar (Gundelia tehranica) seed oil: Quality measurement and frying performance Journal of Food and Nutrition Research 40:132-139
14- Hashemi S, موسوي , نيک مرام , استقلال , نياکوثري , باربا , کوبا , Mousavi Khanghah A (2017) Efficiency of Ohmic assisted hydrodistillation for the extraction of essential oil from oregano (Origanum vulgare subsp. viride) spices Innovative Food Science and Emerging Technologies 41:172-178
15- Hashemi S, موسوي , نيک مرام , رحمان , رئيسي , اولونه (2017) Heating, microwave and UV irradiation effects on oxidative stability of Sardasht red grape (Vitis vinifera cultiv. Sardasht) seed oil International Journal of Food Science and Technology 41:13-19
16- Hashemi S, موسوي , کوبا , لوپز , Hossieni S, Asadifar S, Motazedian A, اسدي , کريمي (2017) Novel edible oil sources: Microwave heating and chemical properties Food Research International 92:147-153
17- Hashemi S, موسوي , اش , کنتامينس , سانتانا , درايدر , مارتينز (2017) Fermentation of sarshir (kaymak) by lactic acid bacteria: antibacterial activity, antioxidant properties, lipid and protein oxidation and fatty acid profile J Sci Food Agric 32:45-51
18- Hashemi S, قرشي , هادي زاده , زارعي , يزداني , نورمحمدي (2017) Effect of Amplitude of Ultrasound-Assisted Solvent Extraction and Extraction Temperature on the Kinetics, Thermodynamics, Antioxidant and Antimicrobial Activity of Ocimum basi/icum L. extract" Journal of Agricultural Science and Technology. 18:12-19
19- Hashemi S, اش , موسوي , کوبا (2017) Current advances in biological production of propionic acid Biotechnol Lett 15:14-20
20- Hashemi S, موسوي (2017) Characterization of novel basil-seed gum active edible films and coatings containing oregano essential oil Progress in Organic Coatings 11:12-18
21- Hashemi S, محمودي (2017) Fermentation of Barberry Juice to Produce Probiotic Beverage Current Nutrition & Food Science 13:1-8
22- Hashemi S, توکلي , رشيدي (2017) Evaluating Antioxidative Activity of the Peel of Cucurbita Pepo Cultivated In Two Areas of Mazandaran, Iran Current Nutrition & Food Science 13:1-4
23- Pourmohammadi K, Hashemi S, موسوي , افشاري , اعلمي , صادقي , صادقي (2017) Quality Assessment of Wheat Bread with Microbial Transglutaminase Supplemented with Hull-Less Barley Flour Current Nutrition & Food Science 13:1-10
24- Hashemi S, عابدي , سحري (2017) ACCELERATING BLEACHING OF SOYBEAN OIL BY ULTRASONIC HORN AND BATH UNDER SPARGE OF HELIUM, AIR, ARGON AND NITROGEN GAS Journal of Food Processing and Preservation 30:1-7
25- Hashemi S, توکل پور , نياکوثري , موسوي , حقيقي منش (2017) COMPARISON OF FOUR EXTRACTION METHODS FOR ESSENTIAL OIL FROM THYMUS DAENENSIS SUBSP. LANCIFOLIUS AND CHEMICAL ANALYSIS OF EXTRACTED ESSENTIAL OIL Journal of Food Processing and Preservation 30:1-7
26- Pourmohammadi K, Hashemi S, موسوي , شاهدي , اعلمي , صادقي , افشاري (2016) Effect of Microbial Transglutaminase on Protein Electrophoretic Pattern and Solubility of Wheat Flour and Hull-Less Barley Flour Blends Current Nutrition & Food Science 12:1-6
27- Hashemi S, ذهبي , رضاعي , ماهراني , بقري , کشاورز (2016) EVALUATION OF A STARCH-BASED EDIBLE FILM AS CARRIER OF ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS EXTRACT TO IMPROVE THE SHELF LIFE OF FRESH-CUT PEARS Journal of Food Safety 30:1-8
28- Hashemi S, Amini nezhad R, شيرزادي نژاد , Farahani M (2016) THE ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF CITRUS AURANTIUM L. FLOWERS (BAHAR NARANG) EXTRACT IN TRADITIONAL YOGHURT STEW DURING REFRIGERATED STORAGE Journal of Food Safety 36:153-161
29- Hashemi S, شهيدي , مرتضوي , ميلاني , اسحاقي (2016) Effect of Lactobacillus plantarum LS5 on oxidative stability and lipid modifications of Doogh International Journal of Dairy Technology 60:1-9
30- Hashemi S, نياکوثري , سحرخيز (2016) Application of ultrasonic Ohmic hydrodistillator system in production of essential oil from Zenyan International Food Research Journal 23:135-140
31- Hashemi S, موسوي , اکبري (2016) The Effects of Amplitudes Ultrasound-Assisted Solvent Extraction and Pretreatment Time on the Yield and Quality of Pistacia Khinjuk Hull Oil Journal of Oleo Science 20:1-7
32- Hashemi S, برور , صفري , نوروزي , حميد ابادي , صادقي , غفوري (2016) Antioxidant activity, reaction mechanisms and kinetics of Matricaria recutita extract in commercial blended oil oxidation International Journal of Food Properties 19:257-271
33- Hashemi S (2015) Kolkhoung (Pistacia khinjuk) kernel oil quality is affected by differentparameters in pulsed ultrasound-assisted solvent extraction Industrial Crops and Products 70:28-33
34- Hashemi S (2015) Kolkhoung (Pistacia khinjuk) Hull and Kernel Oil as Antioxidative Vegetable Oil with High Oxidative Stability and Nutrition Value food technology and biotechnology 52:27-34
35- Hashemi S (2015) Effects of ultrasound treatment and zenyan essential oil on lipid oxidation of blended vegetable oil International Food Research Journal 11:1-12
36- Hashemi S (2015) Effects of ultrasound treatment, UV irradiation and Avishan-e-Denaei essential oil on oxidative stability of sunflower oil Journal of Essential Oil Bearing Plants 21:25-31
37- Hashemi S (2015) Synbiotic potential of Doogh supplemented with free and encapsulated Lactobacillus plantarum LS5 and Helianthus tuberosus inulin J Food Sci Technol 52:4579-4585
38- Hashemi S (2014) Potentially Probiotic Lactobacillus Strains from Traditional Kurdish Cheese Probiotics & Antimicro. Prot. 20:48-54
39- Hashemi S (2013) Metabolism of extracted inulin from Helianthus tuberosus by Lactobacillus strains isolated from traditional Kordish cheese International Food Research Journal 80:104-109
40- Hashemi S (2013) CARUM COPTICUM ESSENTIAL OILS AS NATURAL ANTIOXIDANT IN DRESSING Journal of Hygienic Engineering and Design 20:1-10
41- Hashemi S (2013) Ohmically extracted Zenyan essential oils as natural antioxidant in mayonnaise International Food Research Journal 20:1-10
42- Hashemi S (2013) Marzeh Khuzistani essential oil as a natural antioxidant in canola oil under forced conditions International Food Research Journal 20:2091-20102
43- Hashemi S (2012) Effect of Satureja khuzestanica essential oil on oxidative stability of sunflower oil during accelerated storage Natural Product Research 26:1458-1466
44- Hashemi S (2011) Influence of Zataria multiflora Boiss. essential oil on oxidative stability of sunflower oil Eur. J. Lipid Sci. Technol 113:1520-1526
45- Hashemi S (2011) Antioxidant activity of Satureja bachtiarica Bunge essential oil in rapeseed oil irradiated with UV rays Eur. J. Lipid Sci. Technol 47:23-28
46- Hashemi S (2011) Stabilization of sunflower oil with Carum copticum Benth & Hook essential oil J Food Sci Technol 29:14-23

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-هاشمي س، حميد آبادي م، شهيدي ف، طباطبايي ف "استفاده از لاکتوباسيلوس پلانتارم جهت بهبود ويژگي هاي آنتي اکسيداني روغن زيتون " دستاورد هاي نوين در صنايع غذايي و تغذيه سالم (1395)
۲-هاشمي س "بررسي اثر ضد ميکروبي بابونه بر رشد پاتوژن ها در طول نگهداري خورشت ماست " بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف (1393)
۳-هاشمي س "توليد پودر پنير راهکاري جهت افزايش توليد و مصرف پنير هاي سنتي " بيست و دومين کنگره علوم و مهندسي صنايع غذايي (1393)
۴-هاشمي س "پنير هاي آنالوگ: خصوصيات، توليد، فرصت ها و چالش ها " بيست و دومين کنگره علوم و مهندسي صنايع غذايي (1393)
۵-هاشمي س "تاثير ميکروارگانيسم هاي پروبيوتيک در فرآورده هاي فراسودمند لبني " بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف (1393)
۶-هاشمي س "تاثير عصاره بهار نارنج بر پروفايل اسيد هاي چرب ذرت در حين فرآيند اکسيداسيون " بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف (1393)
۷-هاشمي س "فن آوري هاي نوين در فراورده هاي غذايي " کنگره علوم و صنايع غذايي ايران (1393)
۸-هاشمي س "بررسي فعاليت آنتي اکسيداني لاکتوباسيلوس پلانتاروم در خامه " کنگره علوم و صنايع غذايي ايران (1393)
۹-هاشمي س "اثر اسانس زنيان و امواج فراصوت بر اکسيداسيون روغن هاي تجاري " همايش سراسري گياهان دارويي (1391)
۱۰-هاشمي س "بررسي روش هاي مختلف استخراج اسانس از آويشن دنايي " همايش سراسري گياهان دارويي (1391)
۱۱-هاشمي س، حميد آبادي م، شهيدي ف، ظباظبايي ف "بررسي اثر باکتري لاکتوباسيلوس پلانتاروم بر خواص شيميايي روغن زيتون " (0)
۱۲-هاشمي س، غفوري م، صادقي ب "استفاده ازباکتري لاکتوباسيلوس پلانتاروم در جهت بهبود ويژگي هاي آنتي اکسيداني روغن زيتون " (0)
13-Hashemi S " p.khinjuk kernel oil as antioxidative " food engineering (2014)
14-Hashemi S "functional doogh supplemented with native probiotic and prebiotic " food engineering (2014)
15-Hashemi S, حسيني , Dabiri movahed M, Sohrabi M, يiyanat S "effect of satureja khuzestanica essential oil ultrasound treatment and ultraviolet radiation on the oxidatve stability of repeseed oil " گياهان دارويي (1395)
16-Hashemi S, Dabiri movahed M, Hossieni S, Sohrabi M "Effect of satureja khuzestanica essential oil and uv treatment on oxidative stability of rapeseed oil " (0)

چاپ كتاب
1-Hashemi S "Bioactive Foods in Promoting Health: Probiotics?, Prebiotics?, and Synbiotics 2nd Edition " چاپ اول (2016) ELSEVIER USA
2-Hashemi S, موسوي , سانتانا "Essential Oils in Food Processing Chemistry, safety and application " چاپ اول (2017) وايلي انگلستان

افتخارات
۱-رتبه اول کنکور دکتري گرايش ميکروبيولوژي مواد غذايي (1390)
۲-رتبه اول مقطع دکتري (1390)
۳-رتبه اول کارشناسي ارشد (1389)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ميكروبيولوژي عمومي(صنايع)
بهداشت و سلامت غذا(صنايع)
ميكروبيولوژي مواد غذايي(صنايع)
تكنولوژي روغن(صنايع)
اصول نگهداري مواد غذايي(صنايع)
اصول مهندسي صنايع غذايي۲(صنايع)
عمليات صنايع غذايي(صنايع)
صنايع تخميري(صنايع)
توليد محصولات کشاورزي و دامي(صنايع غذايي)
ميکروب غذايي ۱(صنايع غذايي)
تکنولوژي پس از برداشت(صنايع غذايي)
شيمي مواد غذايي۲
تکنولوژي پس از برداشت
ميکروبولوژي مواد غذايي۲
تغذيه
ميکروب مواد غذايي ۲
زبان تخصصي
اصول بازيافت و فرآوري محصولات کشاورزي
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
تکنولوژي شير و فرآورده ها

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)