۱۳۹۹/۰۳/۱۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دکتر سلمان
نام خانوادگي : برومند
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي برق
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : s.baromand@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (9)
۱- قاسم زاده س، برومند د، خسروي ر (1397) کاربرد جبر خطي در سيستم موقعيت ياب جهاني يا ...GPS نشريه رياضي و جامعه 3:25-39
2- Ostadzad M, برومند , Mahmoudi M (2020) Optimization of Public Health Education Parameters for Controlling the Spread of HIV/AIDS Infection Symmetry 12:659-669
3- برومند (2014) Decentralized routing and power allocation in FDMA wireless networks based on H?Fuzzy Control Strategy International Journal of Smart Electrical Engineering 3:113-124
4- برومند (2012) Decentralized Covariance Control of Dynamic Routing in Traffic Networks: A Covariance Feedback Approach IET- Networks journal 1:289-301
5- برومند (2012) Covariance Control for Stochastic Uncertain Large-Scale Systems via Sliding Mode Control Strategy Control Theory & Applications 6:349-356
6- برومند (2010) New Observer Design Scheme for Discrete-time Systems using Covariance Assignment International Journal of Systems Science 41:1369-1381
7- برومند (2010) A Closed-form Scheme of Covariance System Control Theory & Applications 4:1678-1686
8- برومند (2010) The State Covariance Assignment Problem IET Control Theory & Applications 4:391-403
9- Abedi E, برومند , Pourmohammadi K (1398) Designing and manufacturing of multifunctional texture analyzer with the ability to analyze textural properties under various controlled temperature and humidity conditions علوم و صنايع غذايي ايران دانشگاه تربيت مدرس 94:1-8

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-برومند د، محمدعليزاده ن "مروري برمفاهيم امنيت در ابزار دقيق " پنجمين کنفرانس بين الملي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي (1396)
۲-قاسم زاده س، برومند د "مطالعه اي بر رياضيات حاکم بر سيستم موقعيتياب جهاني يا GPS " دومين همايش ملي فناوريهاي نوين دريايي (1395)
۳-برومند د "مطالعه¬اي بر رياضيات حاکم بر سيستم موقعيت¬ياب جهاني يا GPS " دومين همايش ملي فناوريهاي نوين دريايي (1395)
۴-برومند د، علي پور م "بررسي و مقايسه روش هاي مدل سازي و ساخت سيستم مرتبه دو تاخير دار با پارامتر هاي قابل تنظيم " همايش ملي برق مجلسي و همايش کاربردهاي صنعتي فناوري اطلاعات، ارتباطات و کامپيوتر (1395)
۵-قاسم زاده س، برومند د "تحليل و طراحي بهينه منبع تغذيه صنعتي DC با جريان خروجي بالا و ولتاژ خروجي پايين " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1394)
۶-برومند د "تحليل و طراحي بهينه منبع تغذيه صنعتي DC با جريان خروجي بالا " دومين کنگره بين المللي مهندسي برق ، علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1394)
7-برومند "A Distributed Fuzzy Control Strategy for Simultaneous Resource Allocation and Routing in TDMA node-based wireless Data networks " Chinese control conference (2012)
8-برومند "Optimal Distributed Fuzzy Control Strategy for Aircraft Routing and Traffic Flow Management " IV International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (2012)
9-برومند "A Decentralized Control Strategy for Joint Resource Allocation and Routing in Node-Based Wireless Data Networks " IV International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (2012)
10-برومند "A Distributed Control Strategy for Simultaneous Resource Allocation and Routing in TDMA node-based wireless Data networks " International Symposium on Industrial Electronics (2012)
11-برومند "Output Covariance Tracking of Linear Stochastic Systems Salman Baromand, Hamid " Mediterranean Conference on Control & Automation (MED 2007) (2007)
12-برومند "Output Covariance Tracking as a Disturbance Rejection Problem " 46th IEEE Conference on Decision and Control (2007)
13-برومند "Covariance Control of Linear Discrete-time Stochastic Systems " IEEE International Conference on Control and Automation (2007)
14-برومند , Alipour M "Robust PID controller design for variable speed wind turbines with uncertainty " بين المللي فناوري هاي نوين در علوم (1396)

چاپ كتاب
۱-قاسم زاده س، برومند د "آشنايي با سخت افزار و نرم افزار ميکروکنترلر ARDUINO " چاپ اول (1396) انتشارات بين المللي نويد شيراز ايران - شيراز

طرحهاي پژوهشي
۱-طرحي و ساخت ميز هيدروليک آزمايشگاه مکانيک سيالات (1398)
۲-طراحي و ساخت ديتالاگر ميز آزمايشگاهي تست تير آزمايشگاه مقاومت مصالح (1398)
۳-طراحي و ساخت تستر بافت سنج (1398)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آزمايشگاه الکترونيک۱(فيزيک)
مدارهاي الکترونيکي
آز مدارهاي الکترونيکي
مدار الکتريکي ۱ نرم افزار (ج)
سيگنال و سيستم نرم افزار(ج)
مباني الكترونيك ديجيتال (اي تي)
سيگنال و سيستم(اي تي ج)
مباني مهندسي برق ۱(مكانيك)
مباني مهندسي برق۲(مكانيك)
رياضيات مهندسي
الكترومغناطيس
الكترونيك۱
الكترونيك۲
مدارهاي الكتريكي۲(برق)
آز اندازه گيري و مدار(برق)
آز الكترونيك۱
كارگاه برق
ابزار دقيق(برق)
ازمايشگاه الكترونيك۲
آشنايي با مهندسي برق(ج)
سيگنالها و سيستمها(تجزيه و تحليل سيستم ها)(ج)
الکترومغناطيس(ج)
الکترونيک۱(ج)
الکترونيک۲(ج)
سيستم هاي کنترل خطي(ج)
آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي۱(ج)
آز سيستمهاي ديجيتال۲(ج)
آز الکترونيک(ج)
ابزار دقيق(ج)
آزمايشگاه ابزار دقيق(ج)
آزمايشگاه کنترل صنعتي(ج)
اتوماسيون صنعتي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم ايران نژاد پاريزي تصحيح طراحي پي واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل با استفاده از آناليز برگشتي ۱۳۹۶