۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : الهه
نام خانوادگي : عابدي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : صنايع غذايي
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : elaheabedi1389@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي علوم و صنايع غذايي
تربيت مدرس تهران (ايران)
سال 1390 تا 1393 بهينه سازي رنگبري روغن ها توسط ميدان الکتريکي و امواج فراصوت
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي علوم و صنايع غذايي
شيراز (ايران)
سال 1386 تا 1389 بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي و عملکردي گلوتن، گليادين و گلوتنين از طريق استيله کردن
کارشناسي
رشته مهندسي علوم و صنايع غذايي
شيراز (ايران)
سال 1382 تا 1386 -

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-دكتري ,"آزاد ياسوچ",مشاور
۲-كارشناسي ارشد ,"آزاد سروستان",مشاور
۳-كارشناسي ارشد ,"آزاد سروستان",مشاور
۴-كارشناسي ارشد ,"آزاد سروستان",راهنما
۵-كارشناسي ارشد ,"آزاد سروستان",مشاور
۶-كارشناسي ارشد ,"آزاد سروستان",راهنما
۷-كارشناسي ارشد ,"آزاد سروستان",راهنما
۸-كارشناسي ارشد ,"آزاد سروستان",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (49)
۱- پور محمدي ک، عابدي ا، شاد ا (2021) تاثير ساکارز، ايزومالت و مالتودکسترين بر بافت و ساختار نشاسته تاپيوکا قبل و بعد از فراصوت فرآوري و نگهداري مواد غذايي 24:5-19
۲- عابدي ا، مجذوبي م (2019) بررسي تاثير pH برخصوصيات بافتي گلوتن، گليادين و گلوتنين استيله شده و طبيعي به روش خوشه اي چند متغيره علوم غذايي و تغذيه 1:1-5
۳- پور محمدي ک، عابدي ا، خالقان م، محمودي م (1400) تاثير پيش تيمار اولتراسونيک بر قدرت آنتي اکسيداني و ترکيبات فنوليک عصاره برنج قهوه اي و سفيد حاصل از .اريته سرخه لنجان علوم غذايي و تغذيه 17:77-86
۴- عابدي ا، پور محمدي ک، رئوفي ل (1399) تاثير نمک NaCl و CaCl2 با پيش و پسا تيمار فراصوت بر خصوصيات بافتي و بياتي و مورفولوژي نشاسته تاپيوکا فرآوري و نگهداري مواد غذايي 2:23-33
۵- عابدي ا (1397) تاثير پيش تيمار اولتراسونيک بر قدرت آنتي اکسيداني و ترکيبات فنوليک عصاره برنج قهوهاي و سفيد حاصل از واريته سرخه لنجان علوم غذايي و تغذيه 17:75-88
6- Pourmohammadi K, Abedi E (2021) Hydrolytic enzymes and their directly and indirectly effects on gluten and dough properties: An extensive review Food Science & Nutrition 9:3988-4006
7- Pourmohammadi K, Abedi E (2021) Enzymatic modifications of gluten protein: oxidative enzymes Food Chemistry 356:129679-0
8- Hashemi S, Roohi R, Abedi E, صيادي (2021) Kinetics and mathematics modeling of ochratoxin a detoxification in maize dough by Lacticaseibacillus casei subs. casei subjected to continuous and pulsed ultrasound Journal of Food Processing and Preservation 45:0-0
9- Abedi E, Mousavifard M, Pourmohammadi K, Tiwari B (2021) Horn ultrasonic-assisted pregelatinized starch with various stream line patterns as a green process: computational fluid dynamics and microbubble formation of process Journal of Food Process Engineering 44:0-0
10- Abedi E, Pourmohammadi K (2021) Physical modifications of wheat gluten protein: An extensive review Journal of Food Process Engineering 44:0-0
11- Amiri , Nicknam , Radi , Sayadi , Bagheri , Karimi Khorrami , Abedi E (2021) Postharvest quality of orange fruit as influenced by salicylic acid, acetic acid, and carboxymethyl cellulose coating Journal of Food Measurement and Characterization 0:0-0
12- Abedi E, Amiri M, صيادي (2021) The potential use of ultrasound-assisted bleaching in removing heavy metals and pigments from soybean oil using kinetic, thermodynamic and equilibrium modeling Environmental Science and Pollution Research 0:0-0
13- Hashemi S, غلامحسين پور , Abedi E (2020) Biopreservative potential of Lactobacillus strains in yoghurt dessert Journal of Food Measurement and Characterization 28:34-44
14- Abedi E, Pourmohammadi K (2020) Chemical modifications and their effects on gluten protein: An extensive Food Chemistry 23:1323-1343
15- Abedi E, Pourmohammadi K (2020) The effect of redox agents on conformation and structure characterization of gluten protein: An extensive review Food Science and Nutrition 35:345-365
16- Abedi E, Hashemi S (2020) Lactic acid production – producing microorganisms and substrates sources-state of art Heliyon 20:35-75
17- Abedi E, Roohi R, Hashemi S, Torri L (2020) Horn ultrasonic-assisted bleaching of vegetable oils with various viscosity as a green process: Computational fluid dynamics simulation of process Industrial Crops and Products 156:112845-0
18- Pourmohammadi K, Abedi E (2020) The effect of pre and post- ultrasonication on the aggregation structure and physicochemical characteristics of tapioca starch containing sucrose, isomalt and maltodextrin International Journal of Biological Macromolecules 70:50-65
19- Pakfetrat S, Amiri S, Radi M, Abedi E, Torri L (2020) The influence of green tea extract as the steeping solution on nutritional and microbial characteristics of germinated wheat Food Chemistry 6:120-135
20- Naseri M, Abedi E, Vafa S, توري (2020) Comparative investigation of physic-chemical and sensory properties of glazed and non glazed frozen rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss) thawed with different methods by principal component analysis Iran agricultural research 39:48-58
21- Abedi E, Pourmohammadi K (2020) Aggregation behaviors of sonicated tapioca starch with various strengths of Hofmeister salts under pre- and post- ultrasonic treatment Food Hydrocolloids 2:1-10
22- Abedi E, Amiri M, Sahari M (2020) Kinetic, isotherm and thermodynamic investigations on adsorption of trace elements and pigments from soybean oil using high voltage electric fieldassisted bleaching: A comparative study Process Biochemistry 1:1-12
23- Abedi E, برومند , Pourmohammadi K (2020) Designing and manufacturing of multifunctional texture analyzer with the ability to analyze textural properties under various controlled temperature and humidity conditions علوم و صنايع غذايي ايران دانشگاه تربيت مدرس 17:159-165
24- Abedi E, Pourmohammadi K, Jahromi M, Niakousari M, Torri L (2019) The Effect of Ultrasonic Probe Size for Effective Ultrasound-Assisted Pregelatinized Starch Food and Bioprocess Technology 11:1-11
25- Pourmohammadi K, Abedi E, Amiri M, Danshgar M, Torri L (2019) The effect of thermal processing and different concentration of resistant starch on X-ray pattern, crystallization kinetics and morphological properties of noodles supplemented with wheat and corn resistant starch Journal of Food Measurement and Characterization 13:3149-3161
26- Abedi E, Pourmohammadi K, Abbasi S (2019) Dual frequency ultrasound for ultrasonic-assisted esterification Food Science and Nutrition 2:3-10
27- Pakfetrat S, Amiri S, Radi M, Abedi E, Torri L (2019) Reduction of phytic acid, aflatoxins and other mycotoxins in wheat during germination Journal of The Science of Food and Agriculture 1:1-9
28- Vafaei M, Naseri M, Abedi E, Babaei S, ايماني , Torri L (2019) Principal Component Analysis of Time-Related Changes of Some Essential Mineral Contents of Canned Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) in Different Filling Media Biological Trace Element Research 10:1-9
29- Roohi R, Abedi E, Hashemi S, Marsza?ek K, Lorenzo J, Barba F (2019) Ultrasound-assisted bleaching: Mathematical and 3D computational fluid dynamics simulation of ultrasound parameters on microbubble formation and cavitation structures Innovative Food Science & Emerging Technologies Volume 55, July 2019, Pages 66-79 55:66-79
30- Tavakoli S, Naseri M, Abedi E, Imani A (2018) Shelf-life enhancement of whole rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ) treated with Reshgak ice coverage Food Science and Nutrition 6:953-961
31- Pourmohammadi K, Abedi E, Hashemi S, Torri L (2018) Effects of sucrose, isomalt and maltodextrin on microstructural, thermal, pasting and textural properties of wheat and cassava starch gel International Journal of Biological Macromolecules 120:1935-1943
32- Pourmohammadi K, Abedi E, Farahmandi S, Mahmoudi M, Hashemi S, Torri L (2018) Modeling the effects of corn and wheat resistant starch on texture properties and quality of resistant starch?enrichment dough and biscuit Journal of Food Process Engineering 4:1-9
33- Abedi E, Majzoobi M, Farahnaky A, Pourmohammadi K, Mahmoudi M (2018) Effect of ionic strength (NaCl and CaCl2) on functional, textural and electrophoretic properties of native and acetylated gluten, gliadin and glutenin International Journal of Biological Macromolecules 120:2035-2047
34- Hashemi S, موسوي , کوبا , باربا , Abedi E, نياکوثري , توکلي (2018) Extraction of essential oil of Aloysiaa citriodora Palau leaves using continuous and pulsed ultrasound: Kinetics, antioxidant activity and antimicrobial properties Process Biochemistry 65:197-204
35- Abedi E, Sahari , Hashemi S (2017) Accelerating bleaching of soybean oil by ultrasonic horn and bath under spargge of helium, air, argon and nitrogen gas Journal of Food Processing and Preservation 47:1-7
36- Abedi E, Sahari , Barzegar , Azizi (2016) Design of high voltage electric field for the bleaching of soybean and sunflower oil Innovative Food Science and Emerging Technology 36:173-180
37- Abedi E, Sahari , Barzegar , Azizi (2015) Optimization of soybean oil bleaching by ultrasonic processing and investigate the physico-chemical properties of bleached soybean oil International Journal of Food Science and Technology 50:857-863
38- Abedi E (2015) Utilization of date syrup as a substrate for carotenoid production by Rhodotorula glutinis Iran Agricultural Research 34:8-13
39- مجذوبي , Abedi E (2014) Effects of pH changes on functional properties of native and acetylated wheat gluten International Food Research Journal 21:1183-1187
40- Abedi E, Sahari M (2014) Long-chain polyunsaturated fatty acids with emphasis on plant sources and evaluate their nutritional and functional properties Food Science and Nutrition 2:443-463
41- Abedi E (2014) Investigation of textural properties of fish protein isolate and surimi gels produced from carpio Iranian Journal of Food Science and Technology 22:361-371
42- Abedi E (2014) Effects of protein concentration and pH changes on some functional properties of gliadin Iranian Journal of Food Science and Technology 45:151-161
43- Abedi E (2014) Inhibitory Effect of Isolated Lactic Acid Bacteria from Scomberomorus commerson Intestines and their Bacteriocin on Listeria innocua Iran Agricultural Research 33:43-52
44- Abedi E (2013) Effect of frying in different culinary fats on the fatty acid composition of silver carp Food Science and Nutrition 1:292-297
45- Abedi E (2012) Effects of NaCl concentration on native and acetylated wheat gluten Iranian Research Journal of Food 22:361-371
46- مجذوبي , Abedi E, فرحتاکي , امين لاري (2012) Functional Properties of acetylated gliadin and glutenin at various pH Food Chemistry 133:1402-1407
47- Abedi E (2012) Comparison of functional properties and SDS-PAGE patterns between fish protein isolate and surimi produced from silver carp European Food Research Technology 235:83-90
48- Abedi E (2010) Changes in functional properties and SDS-PAGE pattern of goat meat protein during frozen storage. Online Journal of Veterinary Research 14:277-288
49- Abedi E (2006) Evaluation of heavy metal (iron, copper, magnesium, zinc, mercury, lead, manganese and cadmium) concentration in edible and inedible tissues of Greenback Mullet (Liza Dussumieri) of Boushehr coasts Iranian Journal of Marine Sciences 4:54-72

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-ديدار ر، عابدي ا "معرفي رنگدانه هاي طبيعي از جلبک هاي دريايي و استخراج آنها " 4th international conference on food industry sciences, organic farming and food security (2020)
۲-زرين پوربالايي م، پور محمدي ک، عابدي ا "بررسي ويژگي هاي رئولوژيکي نشاسته گندم و تاپيوکا پري ژلاتينه شده با خشک کن غلطکي و فرآيند اولتراسونيک " سومين کنگره بين المللي و26امين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران (1398)
۳-عطايي پ، عابدي ا، پور محمدي ک، ديدار ر "رنگبري روغن هاي خوراکي توسط امواج فراصوت " سومين کنگره بين المللي و26امين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران (1398)
۴-ريوفي بروجني ش، پور محمدي ک، عابدي ا "تأثير ترانس گلوتاميناز بر خواص رئولوژيکي و عملکردي گلوتن گندم " سومين کنگره بين المللي و26امين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران (1398)
۵-ديدار ر، عابدي ا، پور محمدي ک، عطايي پ "تاثير امواج فراصوت برساختارو خواص عملکردي-کاربردي نشاسته " سومين کنگره بين المللي و26امين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران (1398)
۶-عابدي ا "بررسي خواص اکسايشي ناگت حاصل از پروتئين تغليظ شده ماهيان تيره و سفيد گوشت به روش ايزوله پروتئين ماهي و سوريمي " 24 امين کنگره ملي و اولين کنگره بين المللي صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس (1395)
۷-عابدي ا "بررسي خواص عملکردي نشاسته سورگوم پس از هيدروکسي پروپيله کردن " 24 امين کنگره ملي و اولين کنگره بين المللي صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس (1395)
۸-عابدي ا "تاثير مالتودکسترين و استويا بر ويژگي¬هاي فيزيکوشيميايي بيسکويت بدون قند حاوي آرد جو بدون پوشينه " 24 امين کنگره ملي و اولين کنگره بين المللي صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس (1395)
۹-عابدي ا "تاثير اسانس حاصل از گياه دارويي saliva mirzayanii و Falcaria vulgaris بر خواص اکسايشي روغن آفتابگردان " 24 امين کنگره ملي و اولين کنگره بين المللي صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس (1395)
۱۰-عابدي ا "استخراج و تغليظ پروتئين ماهي کيلکا به عنوان ماهي تيره گوشت و ساردين به عنوان ماهي سفيد گوشت به روش تغيير pHو سوريمي و مقايسه خصوصيات بافتي آنها " 24 امين کنگره ملي و اولين کنگره بين المللي صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس (1395)
۱۱-عابدي ا "خواص رئولوژي بيسکويت بدون قند فراسودمند تهيه شده از آرد جو بدون پوشينه " 24 امين کنگره ملي و اولين کنگره بين المللي صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس (1395)
۱۲-عابدي ا "کاهش مصرف خاک رنگ¬بر توسط امواج فراصوت " دومين کنگره بين المللي محيط زيست دانشگاه تهران (1394)
۱۳-عابدي ا "تاثير نمک در خواص عملکردي گلوتنين استيله شده " 21 کنگره ملي صنايع غذايي شيراز (1392)
۱۴-عابدي ا "بررسي خواص عملکردي و الکتروفورتيکي گليادين استيله شده در مقايسه با کنترل در حضور غلظت¬هاي مختلف نمک " 21 کنگره ملي صنايع غذايي شيراز (1392)
۱۵-عابدي ا "ايحاد تکنولوژي هردل با اعمال فشار بالا در شير " نوزدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران (1388)
۱۶-عابدي ا "استيله کردن گلوتن و بررسي خصوصيات عملکردي و کاربردي ان در شرايط مختلف pH و نمک " نوزدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران (1388)
۱۷-عابدي ا "استفاده از ضايعات شيلات در توليد محصولات با ارزش افزوده " هجدهمين کنگره ملي صنايع غذايي مشهد (1387)
18-Abedi E "Acetylated gluetnins and their functional properties " 15th Gums and stabilizers for the Food Industry Conference (2011)
19-Abedi E "Physicochemical Characteristics of acetylated gliadin at different pH " 6th food Science International symposium (2010)
20-Abedi E "Effect of frozen storage temperature and duration on mercury distribution in Greenback Mullet (Liza Dussumieri). " International Conference on mercury as a global pollutant . (2006)

چاپ كتاب
۱-موسوي نسب م، عابدي ا "کاربرد علوم بيوتکنولوژيکي در توليد محصولات غذايي و افزودني ها (جلد اول) " چاپ اول (1394) دانشکاه شيراز شيراز
۲-موسوي نسب م، عابدي ا "کاربرد علوم بيوتکنولوژيکي در توليد محصولات غذايي و افزودني ها (جلد دوم) " چاپ اول (1396) دانشکاه شيراز شيراز
۳-عابدي ا "ميکروبيولوژي مواد غذايي جلد دوم " چاپ اول (1398) فرنام شيراز
۴-عابدي ا، مجدب نسب م "ميکروبيولوژي پايه مواد غذايي جلد اول " چاپ اول (1398) انتشارات فرنام شيراز

طرحهاي پژوهشي
۱-استفاده از اسيد ساليسيليک و اسيد استيک براي افزايش ماندگاري پس از برداشت پرتقال و مقايسه عملکرد آن با فيلم کربوکسي متيل سلولز (1400)
۲-بررسي مدل رياضي و کينتيکي سم زدايي اکراتوکسين در خمير ذرت با باکتري لاکتوباسيلوس کازئي زيرگونه کازئي و فراصوت (1400)
۳-طرح بررسي مدل کينتيک و ترموديناميک جذب رنگدانه ها و فلزات سنگين در رنگبري روغن سويا به کمک امواج فراصوت روي خاک رنگبر (1400)
۴-کاربرد محصولات دريايي به عنوان غداي فراسودمند (1388)
۵-افزايش کاربرد گلوتن در صنعت غذا (1389)

افتخارات
۱-ثبت اختراع تاييد شده توسط سازمان علمي و پژوهش هاي صنعتي (1394)
۲-برگزيده اختراع برتر در جشنواره رويش بنياد ملي نخبگان (1395)
۳-شرکت برتر دانش بنيان استان فارس در سال 1394 (1394)
۴-پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت مدرس تهران (سال 1394 و 1396) (1394)
۵-عضو بنياد ملي نخبگان (1395)
۶-استعداد درخشان دانشگاه شيراز (1389)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
بيوشيمي عمومي(صنايع)
تجزيه مواد غذايي(صنايع)
كنترل كيفي مواد غذايي(صنايع)
تكنولوژي غلات(صنايع)
صنايع لبني۲(صنايع)
اصول مهندسي صنايع غذايي۱(صنايع)
اصول مهندسي صنايع غذايي۲(صنايع)
اصول طراحي كارخانجات صنايع غذايي(صنايع)
تكنولوژي شكلات و صنايع قنادي(صنايع)
شيمي مواد غذايي ۱(صنايع غذايي)
توليد محصولات کشاورزي و دامي(صنايع غذايي)
شيمي مواد غذايي۲
تکنولوژي پس از برداشت
تغذيه
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
تکنولوژي شير و فرآورده ها۲
تکنولوژي شير و فرآورده ها ۱

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)