۱۳۹۹/۰۳/۱۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دکتر
نام خانوادگي : روحي
سال تولد : 1365
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي مكانيك
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي مکانيک
شيراز (ايران)
سال 1389 تا 1395 مدلسازي روش درماني هايپرترميا به کمک نانوذرات مغناطيسي
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي مکانيک
ش (ايران)
سال 1387 تا 1389 شبيه سازي مشعل متخلخل هيدروژن
کارشناسي
رشته مهندسي مکانيک
شيراز (ايران)
سال 1383 تا 1387 شبيه سازي راکت رم جت سوخت جامد

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (25)
۱- موسوي فرد م، روحي د (1398) تحليل شبه دوبعدي ستون جدايش و بررسي رشد حباب ها در ضربه قوچ نشريه هيدروليک 1:1-1
2- Amiri M, Roohi R, Arshadi M, Abbaspourrad A (2020) 2,4Dadsorption from agricultural subsurface drainage by canola stalk-derived activated carbon: insight into the adsorption kinetics models under batch and column conditions Environmental Science and Pollution Research 25:1-15
3- Roohi R, Hashemi S (2020) Experimental, heat transfer and microbial inactivation modeling of microwave pasteurization of carrot slices as an efficient and clean process Food and Bioproducts Processing 121:113-122
4- Hosseinie R, Roohi R, Ahmadi G (2020) Parametric study and performance analysis of a swinging sail wind machine Energy Conversion and Management 205:1-20
5- Hosseinie R, Roohi R, احمدي (2019) Parametric study of a novel oscillatory wind turbine Energy Equipment and Systems 1:1-7
6- Roohi R, جعفري , Jahantab E, صفري , معمري , زارع (2019) Application of artificial neural network model for the identification the effect of municipal waste compost and biochar on phytoremediation of contaminated soils Journal of Geochemical Exploration 208:1-17
7- Roohi R, Heydari M, سان (2019) Numerical study of unsteady natural convection of variable-order fractional Jeffrey nanofluid over an oscillating plate in a porous medium involved with magnetic, chemical and heat absorption effects using Chebyshev card The European Physical Journal Plus 1:1-10
8- Roohi R, اشرفي , Samghani S, نجفي (2019) A numerical study on nonlinear dynamics of oscillatory time-depended viscoelastic flow between infinite parallel plates: utilization of symmetric and antisymmetric Chandrasekhar functions Heliyon 5:1-12
9- Roohi R, Heydari M, باوي , امداد (2019) Chebyshev polynomials for generalized Couette flow of fractional Jeffrey nanofluid subjected to several thermochemical effects Engineering with Computers 500:1-17
10- حسين نيا , حيدري , Roohi R, عوض زاده (2019) A computational wavelet method for variable-order fractional model of dual phase lag bioheat equation Journal of Computational Physics 395:1-18
11- Hashemi S, Mahmoudi M, Roohi R, تورس , سارويا (2019) Statistical modeling of the inactivation of spoilage microorganisms during ohmic heating of sour orange juice LWT 111:821-828
12- Hashemi S, Roohi R, Mahmoudi M, گرانتو (2019) Modeling inactivation of Listeria monocytogenes, Shigella sonnei, Byssochlamys fulva and Saccharomyces cerevisiae and ascorbic acid and ?-carotene degradation kinetics in tangerine juice by pulsed-thermosonication LWT 111:612-621
13- Roohi R, Hashemi S (2019) Experimental and computational fluid dynamics modeling of Satureja khuzestanica essential oil extraction during ohmic-hydrodistillation Journal of Food Process Engineering 95:1-11
14- Hashemi S, Roohi R (2019) Ohmic heating of blended citrus juice: Numerical modeling of process and bacterial inactivation kinetics Innovative Food Science & Emerging Technologies 52:313-324
15- Hashemi S, Roohi R (2019) Kinetic models for production of propionic acid by Propionibacter freudenrechii subsp. shermanii and Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii in date syrup during sonication treatments Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 17:613-613
16- Roohi R, Abedi E, Hashemi S, Marsza?ek K, Lorenzo J, Barba F (2019) Ultrasound-assisted bleaching: Mathematical and 3D computational fluid dynamics simulation of ultrasound parameters on microbubble formation and cavitation structures Innovative Food Science & Emerging Technologies Volume 55, July 2019, Pages 66-79 55:66-79
17- Mahmoudi M, Heydari M, Roohi R (2018) A new method to compare the spectral densities of two independent periodically correlated time series Mathematics and Computers in Simulation 160:103-110
18- Roohi R, همايون , جعفرپور (2018) A comprehensive study and optimization of magnetic nanoparticle drug delivery to cancerous tissues via external magnetic field Journal of testing and evaluation 47:681-703
19- Roohi R, Heydari M, Aslami M, Mahmoudi M (2018) A comprehensive numerical study of space-time fractional bioheat equation using fractional-order Legendre functions The European Physical Journal Plus 133:412-426
20- Roohi R, امداد , جعفرپور , Mahmoudi M (2018) Determination of Magnetic Nanoparticles Injection Characteristics for Optimal Hyperthermia Treatment of an Arbitrary Cancerous Cells Distribution Journal of Testing and Evaluation 48:1-17
21- Amiri M, Roohi R, Gil (2018) Numerical simulation of Cd(II) removal by ostrich bone ash supported nanoscale zero-valent iron in a fixed-bed column system: Utilization of unsteady advection-dispersion-adsorption equation Journal of Water Process Engineering 25:1-14
22- Roohi R, امداد , جعفرپور (2016) Performing effective drug delivery and hyperthermia based on biological and treatment parameters: A comprehensive Eulerian-Lagrangian approach Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 13:6628-6641
23- Roohi R (2013) Numerical simulation of hydrogen fueled porous burner Journal of Thermal Science and Technology 3:555-570
24- Roohi R (2009) Lean flammability limits for stable performance with a porous burner Applied energy 12:2635-2643
25- Roohi R, بهراميان , Samghani S (1398) Numerical Simulation of the Freezing Process in Geothermal Boreholes Using Solar Heat Injection Journal of Renewable Energy and Environment 5:40-45

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
1-Roohi R "Numerical simulation of a mini-channel three-way catalytic converter " ASME 2010 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels collocated with 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting (2010)
2-Roohi R "Modeling of a micro-channel water-gas shift reactor " ASME 2010 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels collocated with 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting (2010)
3-Roohi R, Hosseinie R, Ahmadi G "Parametric study of a novel oscillatory wind turbine. " ششمين کنفرانس انرژي پاک (1397)
4-Roohi R, بهراميان " Numerical simulation of freezing process in geothermal boreholes using solar heat injection " ششمين کنفرانس انرژي پاک (1397)
5-Hosseinie R, Roohi R "Parametric study of a novel oscillatory wind turbine " ششمين کنفرانس ملي انرژي پاک (1397)
6-Roohi R "NUMERICAL ANALYSIS OF CONVECTION HEAT TRANSFER FOR DISCRETE HEAT SOURSES IN AN INCLINED CHANNEL " اولين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران (1391)
7-Roohi R "Three-Dimensional Simulation of a Single-Channel Three-Way Catalytic Convertor " هجدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک (1389)

طرحهاي پژوهشي
۱-بهينه سازي سيکل توامان سرمايش و آب شيرين کن جذبي خورشيدي اواپراتور و کندانسورر يکپارچه به کمک استفاده ترکيبي از الگوريتم ژنتيک و شبکه عصبي (1397)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ترموديناميك۱(مكانيك)
ترموديناميك ۲(مكانيك)
آزمايشگاه ترموديناميك(مكانيك)
مكانيك سيالات ۱(مكانيك)
مكانيك سيالات ۲(مكانيك)
آزمايشگاه مكانيك سيالات(مكانيك)
انتقال حرارت ۱(مكانيك)
رياضي مهندسي(مكانيك)
کاربردهاي انرژي خورشيدي
ديناميک گازها
مقدمه اي بر ديناميک سيالات محاسباتي
كارگاه عمومي
ترموديناميك

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)