۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حجت اله
نام خانوادگي : باده يان
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : hojatbadehian@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته فيزيک ماده چگال
دانشگاه شهيد چمران اهواز (ايران)
سال 1389 تا 1393 بررسي خواص الکتروني، ساختاري و اپتيکي نانو سطوح ترکيبات
کارشناسي ارشد
رشته فيزيک ماده چگال
دانشگاه شهيد چمران اهواز (ايران)
سال 1386 تا 1388 بررسي خواص الکتروني، ساختاري و اپتيکي اکسيد ايتريم با استفاده از مفاهيم اوليه
کارشناسي
رشته مهندسي اپتيک و ليزر
دانشگاه صنعتي مالک اشتر (ايران)
سال 1380 تا 1384 تصويربرداري گرمايي

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (24)
۱- باده يان ح (1394) بررسي ويژگيهاي ساختاري، الکتروني و اپتيکي ترکيب BSb در حالت سطح (110) و انبوهه با استفاده از مفاهيم اوليه مجله پژوهش فيزيک ايران 16:1-10
۲- باده يان ح (1391) بررسي اثر پارامتر هابارد بر ويژگيهاي ساختاري، مغناطيسي و الکتروني مونوفريت استرانسيوم مجله پژوهش سيستمهاي بس ذرهاي 2:27-36
3- Badehian H (2021) Electronic density of states and optical spectra of zigzag SiC nanoribbons from first principles Computational Condensed Matter 0:0-0
4- vatankhah , Badehian H (2021) Electronic and optical properties of armchair silicon carbide nanotubes from first principles Optik 0:166740-0
5- Khosravi M, Badehian H, Habibinejad M (2021) Optical properties of double walled carbon nanotubes Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 248:147058-0
6- Khosravi M, Badehian H, Habibinejad M (2020) A Comparison of the Structural, Electronic, Mechanical and Phonon Properties of Silicene and Carbon-Substituted Silicene from First Principles Journal of the Korean Physical Society 77:1-5
7- Badehian H, Gharbavi K (2020) Effect of Silicon doping on the electronic and optical properties of phosphorous nanotubes Optik - International Journal for Light and Electron 1:55048-165253
8- Khosravi M, Moafpourian G, Badehian H (2020) Optical spectra of carbon-substituted silicene: A first principle study Optik - International Journal for Light and Electron 218:165247-165253
9- Badehian H, Gharbavi K (2019) Electronic and optical characteristics of phosphorus-doped carbon nanotubes: a first principle study Materials Research Express 6:55048-55048
10- Badehian H, Gharbavi K, Ghazi S (2018) First-Principle Investigation of the Mechanical and Transport Properties of the Zigzag Carbon Nanotubes (n, 0) (n = 4, 5) with Stone–Wales Defects Iranian Journal of Science and Technology. Transaction A, Science 40:1-7
11- Badehian H, Gharbavi K (2017) Phonon and thermoelectric properties of single and double walled carbon nanotubes from first principles Molecular Simulation 650:590-598
12- Badehian H, Gharbavi K (2017) Transport and mechanical properties of doublewalled carbon nanotubes as a function of interwall distance Molecular Crystals and Liquid Crystals 650:138-146
13- Gharbavi K, Badehian H (2016) Optical spectra of zigzag carbon nanotubes Optik - International Journal for Light and Electron Optics 127:6952-6960
14- Gharbavi K, Badehian H (2016) Optical band gaps of zigzag CNTs Optik - International Journal for Light and Electron Optics 127:3940-3942
15- Gharbavi K, Badehian H (2015) Optical properties of armchair (7, 7) single walled carbon nanotubes AIP Advances 5:077155-077167
16- Gharbavi K, Badehian H (2015) .Armchair SWCNTs Geometrical Parameters and Energy Sub-Bands: A First-Principles Study Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12:1-4
17- Badehian H (2014) First principle study of the physical properties of semiconducting binary antimonide compounds under hydrostatic pressures Materials Science in Semiconductor Processing 26:477-490
18- Badehian H (2014) Ab. initio study of the structural, elastic, electronic and optical properties of Cu3N Materials Research 96:303-310
19- Badehian H (2014) First principles calculations of optical and magnetic properties of SrFe2O4 compound under pressure Physics Letters A 378:2644-2650
20- Badehian H (2014) Ab-initio study of the structural, electronic and optical properties of BSb (110) and (100) surfaces Surface Science 628:1-7
21- Badehian H (2014) Structural and electronic properties of armchair (7, 7) carbon nanotubes using DFT Computational Materials Science 82:159-164
22- Badehian H (2014) First-Principle Study of Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Strontium Mono Ferrite Ceramic Journal of the American Ceramic Society 97:2832-2841
23- Badehian H (2013) First?Principles Study of Elastic, Structural, Electronic, Thermodynamical, and Optical Properties of Yttria (Y2O3) Ceramic in Cubic Phase Journal of the American Ceramic Society 96:1832-1840
24- Badehian H (2013) First-principle calculation of spin polarization in Cu3N2 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 344:202-206

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-باده يان ح، غرباوي خ "طيف اپتيکي نانولوله هاي فسفرن دوپ شده با سيليکون " کنفرانس فيزيک ايران (1398)
۲-اکبري زاده کرماني ن، عباس نژاد م، زماني م، باده يان ح "تاثير تهي جاي Zn بر خواص اپتيکي تک لايه دوبعدي ZnO " کنفرانس فيزيک ايران (1396)
۳-باده يان ح، غرباوي خ "خواص اپتيکي نانولوله هاي کربني دوجداره " دومين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1395)
۴-باده يان ح "محاسبه پارامترهاي هندسي و زيرنوارهاي انرژي نانولوله هاي زيگزاگ (4و0) به کمک نظريه تابعي چگالي " سومين همايش ملي علوم و فناوري نانو، آموزش و کاربرد (1394)
۵-باده يان ح، غرباوي خ، قاضي س "خواص الکتروني و ساختاري نانولوله هاي کربني زيگزاگ ريز مقياس به روش نظريه تابعي چگالي " سومين همايش ملي علوم و فناوري نانو، آموزش و کاربرد (1394)
۶-باده يان ح "محاسبه تابع دي الکتريک، ضريب شکست استاتيک و تابع اتلاف انرژي نانولوله هاي کربني زيگزاگ در چارچوب نظريه تابعي چگالي " اولين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1394)
۷-باده يان ح، غرباوي خ، قاضي س "گاف هاي اپتيکي نانولوله هاي کربني زيگزاگ " اولين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1394)
۸-باده يان ح " بررسي ويژگي‌هاي الكتروني و ساختاري GaSb در حالت انبوهه و نانو بره‌هاي (GaSb (110 با استفاده از نظريه‌ي تابعي چگالي " كنفرانس فيزيك ايران 93 (1393)
۹-باده يان ح " بررسي خواص اپتيكي اكسيد ايتريم با استفاده از نظريه تابع چگالي " هفدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران (1393)
۱۰-باده يان ح " بررسي خواص ساختاري تركيبInSb در حالت كپه‏اي و سطح (110) " ششمين همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور (1393)
۱۱-باده يان ح "محاسبه پارامترهاي ساختاري و چگالي ابر الكتروني سراميك Y2O3 در صفحات (100) و (110) با استفاده از روش FP-LAPW " دهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي (1393)
۱۲-باده يان ح " بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، الكتروني،كشساني و ترموديناميكيتركيب AlSbتحت فشار هيدرستاتيكيبا استفاده از مفاهيم اوليه " ششمين همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور (1392)
۱۳-باده يان ح "بررسي تابع دي الكتريك و ضريب شكست و ضريب خاموشي تركيب مونوفريت استرانسيوم با استفاده از تقريب هاي GGA+U و PBEO و Mbj " سومين همايش ملي مهندسي اپتيك و ليزر ايران (1392)
۱۴-باده يان ح " بررسي خواص ساختاري تركيب h-BN در حالت كپه‏اي و سطح (001) " نخستين همايش ملي علوم محاسباتي (1391)
۱۵-باده يان ح "بررسي ويژگي هاي اپتيكي تركيب LiIبا استفاده از تقريب هاي GGA وMBJ " كنفرانس فيزيك ايران 1391 (1391)
۱۶-باده يان ح " مطالعه سطح (001) تركيب Cu3N مكعبي با استفاده از مفاهيم اوليه " سيزدهمين سمينار ملي مهندسي سطح ايران (1391)
۱۷-باده يان ح "بررسي پارامترهاي ساختاري ؛ تأثير افزايش فشار بر گاف نواري و آنتالپي ترکيب SrFe2O4 با استفاده از تقريب GGA+U " اولين همايش ملي الکترونيکي کاربردهاي فيزيک (1391)
۱۸-باده يان ح "بررسي خواص ساختاري و الکتروني ترکيب مونوفريت استرانسيم (SrFe2O4) با استفاده از روش FP-LAPW " انجمن فيزيک ايران (1391)
۱۹-باده يان ح "بررسي ويژگي‌هاي فيزيكي تركيبLiCl " اولين كنفرانس ملي نو آوري ها در پردازش لايه هاي نازك و مشخصه هاي آنها (1390)
۲۰-باده يان ح " بررسي خواص اپتيكي BaLiF3 با استفاده از نظريه ي تابع چگالي " كنفرانس فيزيك ايران (1390)
۲۱-باده يان ح " بررسي خواص اپتيكي CdBr2 با استفاده از نظريه تابعي چگالي " دومين همايش ملي مهندسي اپتيك و ليزر ايران (1390)
۲۲-باده يان ح " بررسي خواص ساختاريAg2S با استفاده از روش ابتدا به ساكن " اولين كنفرانس ملي شيمي نوين ايران (1390)
۲۳-باده يان ح " محاسب? ويژگي هاي اپتيكي تركيب LiF با استفاده از تقريب هاي,GGA و MBJ " هجدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران (1390)
۲۴-باده يان ح "محاسبه ي ثابتهاي كشساني و بررسي پايداري مكانيكي تركيب سه تايي Cu3ZnN " سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي (1390)
۲۵-باده يان ح "بررسي ويژگي هاي ساختاري و محاسبه ثابت هاي الاستيكي تركيب Lif " سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي (1390)
۲۶-باده يان ح "محاسبه ي پارامترهاي ساختاري اينديوم فسفيد در فاز مكعبي " اولين همايش شيمي دانشگاه آزاد اسلامي (1389)
۲۷-باده يان ح " بررسي خواص ساختاريReO3 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي " کنفرانس فيزيک ايران (1389)
۲۸-باده يان ح "بررسي خواص ساختاري BaLiF3 در فاز مكعبي با استفاده از نظريه تابعي چگالي " كنفرانس منطقه‌اي شيمي دانشگاه آزاد ميانه (1389)
۲۹-باده يان ح "ويژگيهاي الکتروني ترکيب BaLiF3 با استفاده از FP-LAPW " چهارمين همايش ملي فيزيک دانشگاه پيام نور (1389)
۳۰-باده يان ح "مطالعه نظري خواص ديناميکي درInPبااستفاده ازروش شبه پتانسيل " چهارمين همايش ملي فيزيک دانشگاه پيام نور (1389)
۳۱-باده يان ح "بررسي خواص اپتيكي PbTe در فاز مكعبي pm-3m، با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي " هفدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران (1389)
۳۲-باده يان ح " محاسبه???ي پارامترهاي ساختاري وچگالي ابرالكتروني سراميك درصفحات (110)و(100)با استفاده ازروش FP-LAPW " دهمين سمينار ملي مهندسي سطح (1388)
۳۳-باده يان ح " بررسي خواص ساختاري BaLiF3 با استفاده از DFT " همايش منطقه اي فيزيك ماده چگال (1388)
34-Badehian H, Gharbavi K "Structural, electronic and elastic properties of zigzag carbon nanotubes " سومين کنفرانس بين المللي علوم و توسعه فناوري نانو (1399)
35-Badehian H " Calculation the structure parameters of Yttrium Oxide by using DFT " سومين همايش علمي- تخصصي فيزيك دانشگاه پيام نور (1387)

طرحهاي پژوهشي
۱-محاسبه‌ي ويژگي‌هاي الکتروني، الکتريکي، اپتيکي و مکانيکي نانولوله‌هاي کربني دوجداره با فاصله‌ي بين جداره‌اي مختلف (1396)

افتخارات

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيك پايه۱(فيزيک قديم)
فيزيک پايه۲(فيزيک قديم)
فيزيک پايه۳(فيزيک قديم)
آزمايشگاه فيزيک پايه۱(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک پايه ۲(فيزيک)
مکانيک تحليلي۱(فيزيک )
مکانيک تحليلي ۲(فيزيک)
رياضي فيزيک۲(فيزيک)
فيزيک حالت جامد۱(فيزيک)
زبان تخصصي(فيزيک)
فيزيک محيط زيست(فيزيک قديم)
فيزيک عمومي ۱(فيزيک قديم)
فيزيک پايه ۳(فيزيک)
فيزيک پايه ۲(فيزيک)
فيزيک پايه ۱(فيزيک)
امواج و ارتعاشات
مکانيک تحليلي۱ (حل تمرين)
فيزيك ۱ (آب)
فيزيک عمومي(صنايع)
فيزيك عمومي(مرتع)
فيزيک ۱
آز فيزيك ۲ نرم افزار(ج)
آز فيزيک ۱
فيزيک ۲ اي تي(ج)
فيزيك ۲(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك۲(مكانيك)
فيزيك۲ (برق)
آزمايشگاه فيزيک۱(برق)ج
فيزيک۲(کامپيوتر)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)