۱۳۹۸/۱۱/۰۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حجت اله
نام خانوادگي : باده يان
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : hojatbadehian@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته فيزيک ماده چگال
دانشگاه شهيد چمران اهواز (ايران)
سال 1389 تا 1393 بررسي خواص الکتروني، ساختاري و اپتيکي نانو سطوح ترکيبات
کارشناسي ارشد
رشته فيزيک ماده چگال
دانشگاه شهيد چمران اهواز (ايران)
سال 1386 تا 1388 بررسي خواص الکتروني، ساختاري و اپتيکي اکسيد ايتريم با استفاده از مفاهيم اوليه
کارشناسي
رشته مهندسي اپتيک و ليزر
دانشگاه صنعتي مالک اشتر (ايران)
سال 1380 تا 1384 تصويربرداري گرمايي

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (18)
۱- باده يان ح (1394) بررسي ويژگيهاي ساختاري، الکتروني و اپتيکي ترکيب BSb در حالت سطح (110) و انبوهه با استفاده از مفاهيم اوليه مجله پژوهش فيزيک ايران 16:1-10
۲- باده يان ح (1391) بررسي اثر پارامتر هابارد بر ويژگيهاي ساختاري، مغناطيسي و الکتروني مونوفريت استرانسيوم مجله پژوهش سيستمهاي بس ذرهاي 2:27-36
3- Badehian H, Gharbavi K (2019) Electronic and optical characteristics of phosphorus-doped carbon nanotubes: a first principle study Materials Research Express 6:55048-55048
4- Badehian H, Gharbavi K, Ghazi S (2018) First-Principle Investigation of the Mechanical and Transport Properties of the Zigzag Carbon Nanotubes (n, 0) (n = 4, 5) with Stone–Wales Defects Iranian Journal of Science and Technology 40:1-7
5- Badehian H, Gharbavi K (2017) Phonon and thermoelectric properties of single and double walled carbon nanotubes from first principles Molecular Simulation 650:590-598
6- Badehian H, Gharbavi K (2017) Transport and mechanical properties of doublewalled carbon nanotubes as a function of interwall distance Molecular Crystals and Liquid Crystals 650:138-146
7- Gharbavi K, Badehian H (2016) Optical spectra of zigzag carbon nanotubes Optik - International Journal for Light and Electron Optics 127:6952-6960
8- Gharbavi K, Badehian H (2016) Optical band gaps of zigzag CNTs Optik - International Journal for Light and Electron Optics 127:3940-3942
9- Gharbavi K, Badehian H (2015) Optical properties of armchair (7, 7) single walled carbon nanotubes AIP Advances 5:077155-077167
10- Gharbavi K, Badehian H (2015) .Armchair SWCNTs Geometrical Parameters and Energy Sub-Bands: A First-Principles Study Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12:1-4
11- Badehian H (2014) First principle study of the physical properties of semiconducting binary antimonide compounds under hydrostatic pressures Materials Science in Semiconductor Processing 26:477-490
12- Badehian H (2014) Ab. initio study of the structural, elastic, electronic and optical properties of Cu3N Materials Research 96:303-310
13- Badehian H (2014) First-Principle Study of Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Strontium Mono Ferrite Ceramic Journal of the American Ceramic Society 97:2832-2841
14- Badehian H (2014) First principles calculations of optical and magnetic properties of SrFe2O4 compound under pressure Physics Letters A 378:2644-2650
15- Badehian H (2014) Ab-initio study of the structural, electronic and optical properties of BSb (110) and (100) surfaces Surface Science 628:1-7
16- Badehian H (2014) Structural and electronic properties of armchair (7, 7) carbon nanotubes using DFT Computational Materials Science 82:159-164
17- Badehian H (2013) First-principle calculation of spin polarization in Cu3N2 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 344:202-206
18- Badehian H (2013) First?Principles Study of Elastic, Structural, Electronic, Thermodynamical, and Optical Properties of Yttria (Y2O3) Ceramic in Cubic Phase Journal of the American Ceramic Society 96:1832-1840

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-باده يان ح، غرباوي خ "طيف اپتيکي نانولوله هاي فسفرن دوپ شده با سيليکون " کنفرانس فيزيک ايران (1398)
۲-اکبري زاده کرماني ن، عباس نژاد م، زماني م، باده يان ح "تاثير تهي جاي Zn بر خواص اپتيکي تک لايه دوبعدي ZnO " کنفرانس فيزيک ايران (1396)
۳-باده يان ح، غرباوي خ "خواص اپتيکي نانولوله هاي کربني دوجداره " دومين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1395)
۴-باده يان ح "محاسبه پارامترهاي هندسي و زيرنوارهاي انرژي نانولوله هاي زيگزاگ (4و0) به کمک نظريه تابعي چگالي " سومين همايش ملي علوم و فناوري نانو، آموزش و کاربرد (1394)
۵-باده يان ح، غرباوي خ، قاضي س "خواص الکتروني و ساختاري نانولوله هاي کربني زيگزاگ ريز مقياس به روش نظريه تابعي چگالي " سومين همايش ملي علوم و فناوري نانو، آموزش و کاربرد (1394)
۶-باده يان ح "محاسبه تابع دي الکتريک، ضريب شکست استاتيک و تابع اتلاف انرژي نانولوله هاي کربني زيگزاگ در چارچوب نظريه تابعي چگالي " اولين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1394)
۷-باده يان ح، غرباوي خ، قاضي س "گاف هاي اپتيکي نانولوله هاي کربني زيگزاگ " اولين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1394)
۸-باده يان ح " بررسي ويژگي‌هاي الكتروني و ساختاري GaSb در حالت انبوهه و نانو بره‌هاي (GaSb (110 با استفاده از نظريه‌ي تابعي چگالي " كنفرانس فيزيك ايران 93 (1393)
۹-باده يان ح " بررسي خواص اپتيكي اكسيد ايتريم با استفاده از نظريه تابع چگالي " هفدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران (1393)
۱۰-باده يان ح " بررسي خواص ساختاري تركيبInSb در حالت كپه‏اي و سطح (110) " ششمين همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور (1393)
۱۱-باده يان ح "محاسبه پارامترهاي ساختاري و چگالي ابر الكتروني سراميك Y2O3 در صفحات (100) و (110) با استفاده از روش FP-LAPW " دهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي (1393)
۱۲-باده يان ح " بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، الكتروني،كشساني و ترموديناميكيتركيب AlSbتحت فشار هيدرستاتيكيبا استفاده از مفاهيم اوليه " ششمين همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور (1392)
۱۳-باده يان ح "بررسي تابع دي الكتريك و ضريب شكست و ضريب خاموشي تركيب مونوفريت استرانسيوم با استفاده از تقريب هاي GGA+U و PBEO و Mbj " سومين همايش ملي مهندسي اپتيك و ليزر ايران (1392)
۱۴-باده يان ح " بررسي خواص ساختاري تركيب h-BN در حالت كپه‏اي و سطح (001) " نخستين همايش ملي علوم محاسباتي (1391)
۱۵-باده يان ح "بررسي ويژگي هاي اپتيكي تركيب LiIبا استفاده از تقريب هاي GGA وMBJ " كنفرانس فيزيك ايران 1391 (1391)
۱۶-باده يان ح " مطالعه سطح (001) تركيب Cu3N مكعبي با استفاده از مفاهيم اوليه " سيزدهمين سمينار ملي مهندسي سطح ايران (1391)
۱۷-باده يان ح "بررسي پارامترهاي ساختاري ؛ تأثير افزايش فشار بر گاف نواري و آنتالپي ترکيب SrFe2O4 با استفاده از تقريب GGA+U " اولين همايش ملي الکترونيکي کاربردهاي فيزيک (1391)
۱۸-باده يان ح "بررسي خواص ساختاري و الکتروني ترکيب مونوفريت استرانسيم (SrFe2O4) با استفاده از روش FP-LAPW " انجمن فيزيک ايران (1391)
۱۹-باده يان ح "بررسي ويژگي‌هاي فيزيكي تركيبLiCl " اولين كنفرانس ملي نو آوري ها در پردازش لايه هاي نازك و مشخصه هاي آنها (1390)
۲۰-باده يان ح " بررسي خواص اپتيكي BaLiF3 با استفاده از نظريه ي تابع چگالي " كنفرانس فيزيك ايران (1390)
۲۱-باده يان ح " بررسي خواص اپتيكي CdBr2 با استفاده از نظريه تابعي چگالي " دومين همايش ملي مهندسي اپتيك و ليزر ايران (1390)
۲۲-باده يان ح " بررسي خواص ساختاريAg2S با استفاده از روش ابتدا به ساكن " اولين كنفرانس ملي شيمي نوين ايران (1390)
۲۳-باده يان ح " محاسب? ويژگي هاي اپتيكي تركيب LiF با استفاده از تقريب هاي,GGA و MBJ " هجدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران (1390)
۲۴-باده يان ح "محاسبه ي ثابتهاي كشساني و بررسي پايداري مكانيكي تركيب سه تايي Cu3ZnN " سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي (1390)
۲۵-باده يان ح "بررسي ويژگي هاي ساختاري و محاسبه ثابت هاي الاستيكي تركيب Lif " سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي (1390)
۲۶-باده يان ح "محاسبه ي پارامترهاي ساختاري اينديوم فسفيد در فاز مكعبي " اولين همايش شيمي دانشگاه آزاد اسلامي (1389)
۲۷-باده يان ح " بررسي خواص ساختاريReO3 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي " کنفرانس فيزيک ايران (1389)
۲۸-باده يان ح "بررسي خواص ساختاري BaLiF3 در فاز مكعبي با استفاده از نظريه تابعي چگالي " كنفرانس منطقه‌اي شيمي دانشگاه آزاد ميانه (1389)
۲۹-باده يان ح "ويژگيهاي الکتروني ترکيب BaLiF3 با استفاده از FP-LAPW " چهارمين همايش ملي فيزيک دانشگاه پيام نور (1389)
۳۰-باده يان ح "مطالعه نظري خواص ديناميکي درInPبااستفاده ازروش شبه پتانسيل " چهارمين همايش ملي فيزيک دانشگاه پيام نور (1389)
۳۱-باده يان ح "بررسي خواص اپتيكي PbTe در فاز مكعبي pm-3m، با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي " هفدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران (1389)
۳۲-باده يان ح " محاسبه???ي پارامترهاي ساختاري وچگالي ابرالكتروني سراميك درصفحات (110)و(100)با استفاده ازروش FP-LAPW " دهمين سمينار ملي مهندسي سطح (1388)
۳۳-باده يان ح " بررسي خواص ساختاري BaLiF3 با استفاده از DFT " همايش منطقه اي فيزيك ماده چگال (1388)
34-Badehian H " Calculation the structure parameters of Yttrium Oxide by using DFT " سومين همايش علمي- تخصصي فيزيك دانشگاه پيام نور (1387)

طرحهاي پژوهشي
۱-محاسبه‌ي ويژگي‌هاي الکتروني، الکتريکي، اپتيکي و مکانيکي نانولوله‌هاي کربني دوجداره با فاصله‌ي بين جداره‌اي مختلف (1396)

افتخارات
۱-نخبه شهرستاني (1391)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيك پايه۱(فيزيک قديم)
فيزيک پايه۲(فيزيک قديم)
فيزيک پايه۳(فيزيک قديم)
آزمايشگاه فيزيک پايه۱(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک پايه ۲(فيزيک)
مکانيک تحليلي۱(فيزيک )
مکانيک تحليلي ۲(فيزيک)
رياضي فيزيک۲(فيزيک)
فيزيک حالت جامد۱(فيزيک)
زبان تخصصي(فيزيک)
فيزيک محيط زيست(فيزيک قديم)
فيزيک عمومي ۱(فيزيک قديم)
فيزيک پايه ۳(فيزيک)
فيزيک پايه ۲(فيزيک)
فيزيک پايه ۱(فيزيک)
امواج و ارتعاشات
فيزيك ۱ (آب)
فيزيک عمومي(صنايع)
فيزيك عمومي(مرتع)
فيزيک ۱
آز فيزيك ۲ نرم افزار(ج)
آز فيزيک ۱
فيزيک ۲ اي تي(ج)
فيزيك ۲(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك۲(مكانيك)
فيزيك۲ (برق)
آزمايشگاه فيزيک۱(برق)ج

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)