۱۳۹۶/۱۲/۰۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دكتر فهيمه
نام خانوادگي : بهزادي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1394
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته فيزيک ماده چگال
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1387 تا 1392 مهندسي ساخت و مطالعه خواص فيزيکي نانوحفره هاي آلومينا و کاربردهاي آن در فن آوري نانو
کارشناسي ارشد
رشته فيزيک ذرات بنيادي و انرژي هاي بالا
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1382 تا 1385 B->phi K
کارشناسي
رشته فيزيک حالت جامد
دانشگاه صنعتي اصفهان (ايران)
سال 1378 تا 1382 ه

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (8)
۱- بهزادي د (1394) ساخت نانوساختارهاي مختلف طلا بز پايه نانوحفزه هاي آلومينا مواد نوين 5:77-85
۲- بهزادي د (1390) بهسازي و کنترل فرايند سنتز نانوشابلون هاي اکسيد آلومينيوم آندايز شده در محلول اسيد اگزاليک مهندسي متالورژي 44:27-30
3- بهزادي , Mohammadpoor F, Moradi M (2016) Investigation on the ordering of titanium oxide nanotubes fabricated by anodization on different substrate surface morphologies Journal of Optoelectronical Nanostructures 1:21-30
4- بهزادي (2015) Fast anodically growth of long, small diameter TiO2 nanotubes by electropolishing of Ti foils in an ethanol-containing solution Materials Letters 150:81-83
5- بهزادي (2013) The effect of anodization voltage and surface morphology on the capacitance properties of Al-Al2O3-Al nanocapacitors Vacuum 99:204-210
6- بهزادي (2012) Fabrication of Highly Ordered Gold Nanorods Film Using Alumina Nanopores Journal of nanostructures 2:235-240
7- بهزادي (2011) Three-dimensional structural engineering of nanoporous alumina by controlled sprinkling of an electrolyte on a porous anodic alumina (PAA) template Journal of Physics D Applied Physics 44:045301-045308
8- بهزادي (2009) What Can the Polarization Puzzle in Brightarrow Phi K* Tell Us About the Fourth Quark Generation and Vector Quark? ACTA PHYSICA POLONICA B 40:2753-2765

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-بهزادي د، محمدپور ف، مرادي م "بررسي نظم نانوتيوبهاي اکسيد تيتانيوم تشکيل شده به روش آندايز بر روي ورقهاي تيتانيوم با مورفولوژي سطح مختلف " دومين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا فرامواد (1395)
۲-بهزادي د "ساخت نانولوله هاي منظم اکسيد تيتانيوم در محلول گليسرولي با تغيير زبري سطح اوليه فويل تيتانيوم " اولين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1394)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيک پايه۳(فيزيک قديم)
آزمايشگاه فيزيک پايه۱(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک پايه ۲(فيزيک)
رياضي فيزيک۱(فيزيک)
آز فيزيک۳(فيزيک قديم)
فيزيک عمومي ۱(فيزيک قديم)
فيزيک عمومي۳
ترموديناميک و مکانيک آماري۱(فيزيک)
ترموديناميک و مکانيک آماري۲(فيزيک)
فيزيک پايه ۳(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک پايه۳(فيزيک)
تکنيک خلا
فيزيک عمومي(صنايع)
فيزيک ۱
آز فيزيک ۱
فيزيک ۱ (آي تي)
فيزيك ۱(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك ۱(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك۲(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك۱ (برق)
فيزيک ۲(برق)ج
آزمايشگاه فيزيک۱(برق)ج
فيزيک ۱(کامپيوتر ج)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)