۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : فهيمه
نام خانوادگي : بهزادي
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1394
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : behzadi.fahimeh@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته فيزيک ماده چگال
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1387 تا 1392 مهندسي ساخت و مطالعه خواص فيزيکي نانوحفره هاي آلومينا و کاربردهاي آن در فن آوري نانو
کارشناسي ارشد
رشته فيزيک ذرات بنيادي و انرژي هاي بالا
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1382 تا 1385 B->phi K
کارشناسي
رشته فيزيک حالت جامد
دانشگاه صنعتي اصفهان (ايران)
سال 1378 تا 1382 ه

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (11)
۱- بهزادي ف (1394) ساخت نانوساختارهاي مختلف طلا بز پايه نانوحفزه هاي آلومينا مواد نوين 5:77-85
۲- بهزادي ف (1390) بهسازي و کنترل فرايند سنتز نانوشابلون هاي اکسيد آلومينيوم آندايز شده در محلول اسيد اگزاليک مهندسي متالورژي 44:27-30
3- Behzadi F, Ghazi S, Aliabadi R (2021) From n -layer planar ordering to the monolayer homeotropic structure of confined hard rods: The effect of shape anisotropy and wall-to-wall separation Physical Review E 103:0-0
4- Jamalzadeh Kheirabadi S, Behzadi F, Sanaei M (2021) The effect of edge passivation with different atoms on ZrSe2 nanoribbons sensors and actuators A 317:112471-112480
5- Ghazi S, Behzadi F, Aliabadi R (2020) Second-Virial Onsager Theory and Its Limitations in the Prediction of the Ordering Transitions of Confined Hard Rods between Two Parallel Hard Walls Journal of the Physical Society of Japan 89:114601-0
6- Behzadi F, Mohammadpoor F, Moradi M (2017) Investigation on the ordering of titanium oxide nanotubes fabricated by anodization on different substrate surface morphologies Journal of Optoelectronical Nanostructures 1:21-30
7- Behzadi F (2015) Fast anodically growth of long, small diameter TiO2 nanotubes by electropolishing of Ti foils in an ethanol-containing solution Materials Letters 150:81-83
8- Behzadi F (2013) The effect of anodization voltage and surface morphology on the capacitance properties of Al-Al2O3-Al nanocapacitors Vacuum 99:204-210
9- Behzadi F (2012) Fabrication of Highly Ordered Gold Nanorods Film Using Alumina Nanopores Journal of nanostructures 2:235-240
10- Behzadi F (2011) Three-dimensional structural engineering of nanoporous alumina by controlled sprinkling of an electrolyte on a porous anodic alumina (PAA) template Journal of Physics D Applied Physics 44:045301-045308
11- Behzadi F (2009) What Can the Polarization Puzzle in Brightarrow Phi K* Tell Us About the Fourth Quark Generation and Vector Quark? ACTA PHYSICA POLONICA B 40:2753-2765

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-بهزادي ف، جمال زاده خيرآبادي ش "تاثير عامل¬دار کردن لبه هاي نانونوار فسفرين زيگزاگي روي خواص الکترونيکي آن " کنفرانس فيزيک ايران (1399)
۲-بهزادي ف، جمال زاده خيرآبادي ش "بررسي خواص الکترونيکي نانونوار فسفرين دسته صندلي در مجاورت اتم مس " کنفرانس فيزيک ايران (1399)
۳-بهزادي ف، نصيري مقدم س، علي آبادي ر "تاثير شکل هندسي ذرات و فاصله ديواره¬هاي محدود کننده بر فاز لايه اي ذرات بلور مايع " بيست و پنجمين گردهمايي فيزيک ماده چگال (1398)
۴-بهزادي ف، نصيري مقدم س، علي آبادي ر "مشاهده فاز هومئوتروپيک ذرات بيضي¬گون محصور بين دو ديواره با بکارگيري نظريه کلاسيک تابعي چگالي " بيست و پنجمين گردهمايي فيزيک ماده چگال (1398)
۵-بهزادي ف، محمدپور ف، مرادي م "بررسي نظم نانوتيوبهاي اکسيد تيتانيوم تشکيل شده به روش آندايز بر روي ورقهاي تيتانيوم با مورفولوژي سطح مختلف " دومين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا فرامواد (1395)
۶-بهزادي ف "ساخت نانولوله هاي منظم اکسيد تيتانيوم در محلول گليسرولي با تغيير زبري سطح اوليه فويل تيتانيوم " اولين کنفرانس فيزيک نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1394)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيک پايه ۴(فيزيک)
فيزيک پايه۳(فيزيک قديم)
آزمايشگاه فيزيک پايه۱(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک پايه ۲(فيزيک)
رياضي فيزيک۱(فيزيک)
آز فيزيک۳(فيزيک قديم)
مکانيک کوانتمي۱(فيزيک)
مکانيک کوانتمي۲(فيزيک)
فيزيک عمومي ۱(فيزيک قديم)
فيزيک عمومي۳
ترموديناميک و مکانيک آماري۱(فيزيک)
ترموديناميک و مکانيک آماري۲(فيزيک)
فيزيک پايه ۳(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک پايه۳(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک حالت جامد۱(فيزيک)
تکنيک خلا
مباني نانو فيزيک
حل تمرين(بر اساس سرفصل )
مکانيک کوانتوم۱ (حل تمرين)
فيزيك ۱ (آب)
فيزيک عمومي(صنايع)
فيزيک ۱
آز فيزيک ۱
فيزيک ۱ (آي تي)
فيزيك ۱(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك ۱(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك۲(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك۱ (برق)
فيزيک ۲(برق)ج
آزمايشگاه فيزيک۱(برق)ج
آزمايشگاه فيزيک۲(ج)
فيزيک ۱(کامپيوتر ج)
آز فيزيک ۲(کامپيوتر)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)