۱۳۹۹/۱۱/۰۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : شهرزاد
نام خانوادگي : مالکي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1396
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : s.maleki@fasau.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي عمران - محيط زيست
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1396 تا 1396 Experimental Investigation and Modeling of Nickel Removal from Aqueous Solutions by Resin and Nanoclay
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي عمران - محيط زيست
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1396 تا 1396 Investigation of the Effect of Selector on Suspended Growth Treatment Method
کارشناسي
رشته مهندسي عمران - عمران
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1396 تا 1396 -

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
1- Maleki S, Karimi-Jashni A (2020) Optimization of Ni(II) adsorption onto Cloisite Na+ clay using response surface methodology Chemosphere 246:1-14
2- Maleki S, Karimi-Jashni A (2017) Effect of ball milling process on the structure of local clay and its adsorption performance for Ni(II) removal Applied Clay Science 137:213-224

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-مالکي ش، کريمي جشني ا "مدلسازي جذب نيکل از محلولهاي آبي توسط خاک رس در سيستم هاي ناپيوسته و پيوسته " سومين کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب ايران (1399)
۲-قرباني س، مالکي ش، منجمي پ "بررسي آزمايشگاهي تصفيه فاضلاب حاوي ملاس با استفاده از فرايند بستر بي هوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۳-مالکي ش، کريمي جشني ا "بررسي آزمايشگاهي حذف نيکل از فاضلاب هاي صنعتي توسط خاک رس در ستون بستر ثابت " اول