۱۳۹۸/۰۶/۲۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : کيانا
نام خانوادگي : پور محمدي
سال تولد : 1364
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1395
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : صنايع غذايي
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : kpourmohammadi@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته علوم و صنايع غذايي
فردوسي مشهد (ايران)
سال 1390 تا 1394 بررسي تاثير ايزومالت ، مالتودکسترين و استويا بر ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و رءولوژيکي نشاسته گندم و بيسکويت بدون قند

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد,"دانشگاه آزاد سروستان",راهنما
۲-كارشناسي ارشد,"آزاد شهرضا",راهنما
۳-كارشناسي ارشد,"آزاد سروستان",راهنما
۴-كارشناسي ارشد,"آزاد سروستان",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (15)
۱- خالقان م، پور محمدي ک، عابدي ا، محمودي م (1397) تاثير پيش تيمار اولتراسونيک بر قدرت آنتي اکسيداني و ترکيبات فنوليک عصاره برنج قهوه اي و سفيد حاصل از .اريته سرخه لنجان فصلنامه علوم غذايي و تغذيه 1:1-5
۲- پور محمدي ک (1394) تاثير مالتودکسترين بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي ژل نشاسته گندم علوم و صنايع غذايي ايران 12:42-52
۳- پور محمدي ک (1394) تاثير ايزومالت بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي ژل نشاسته گندم علوم و صنايع غذايي ايران 11:76-86
۴- پور محمدي ک (1389) بررسي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي خمير و نان حجيم حاوي آرد جو بدون پوشينه مجله پژوهشهاي صنايع غذايي 2:145-153
۵- پور محمدي ک (1389) بررسي اثر آنزيم ترانسگلوتاميناز ميکروبي ويژگي هاي رئولوژيکي خمير حاصل از اختلاط آرد گندم و آرد جو بدون پوشينه مجله پژوهشهاي صنايع غذايي 10:56-66
۶- پور محمدي ک (1388) مقايسه ويژگي هاي فيزيکوشيميايي نان گندم حاوي جو پوشينه دار با نان حاوي جو بدون پوشينه مجله پژوهشهاي صنايع غذايي ايران 2:163-177
7- Pourmohammadi K, Abedi E, Amiri M, Danshgar M, Torri L (2019) The effect of thermal processing and different concentration of resistant starch on X-ray pattern, crystallization kinetics and morphological properties of noodles supplemented with wheat and corn resistant starch Journal of Food Measurement and Characterization 5:1-12
8- Abedi E, Pourmohammadi K, Abbasi S (2019) Dual frequency ultrasound for ultrasonic-assisted esterification Food Science and Nutrition 2:3-10
9- Pourmohammadi K, Abedi E, Hashemi S, Torri L (2018) Effects of sucrose, isomalt and maltodextrin on microstructural, thermal, pasting and textural properties of wheat and cassava starch gel International Journal of Biological Macromolecules 120:1935-1943
10- Pourmohammadi K, Abedi E, Farahmandi S, Mahmoudi M, Hashemi S, Torri L (2018) Modeling the effects of corn and wheat resistant starch on texture properties and quality of resistant starch?enrichment dough and biscuit Journal of Food Process Engineering 4:1-9
11- Abedi E, Majzoobi M, Farahnaky A, Pourmohammadi K, Mahmoudi M (2018) Effect of ionic strength (NaCl and CaCl2) on functional, textural and electrophoretic properties of native and acetylated gluten, gliadin and glutenin International Journal of Biological Macromolecules 120:2035-2047
12- Pourmohammadi K, Hashemi S, موسوي , افشاري , اعلمي , صادقي , صادقي (2017) Quality Assessment of Wheat Bread with Microbial Transglutaminase Supplemented with Hull-Less Barley Flour Current Nutrition & Food Science 13:1-10
13- Pourmohammadi K (2017) evaluation of dough rheology and quality of sugar free biscuits: isomalt, maltodextrin, and stevia carpathian journal of food science & technology 4:119-130
14- Pourmohammadi K, Hashemi S, موسوي , شاهدي , اعلمي , صادقي , افشاري (2016) Effect of Microbial Transglutaminase on Protein Electrophoretic Pattern and Solubility of Wheat Flour and Hull-Less Barley Flour Blends Current Nutrition & Food Science 12:1-6
15- Pourmohammadi K (1389) effect of oat bread consumption on lipid profile, blood sugar, and cardiac function in in hypercolestrolemic patients Arya atherosclerosis 3:123-131

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-پور محمدي ک "استفاده از محصولات افزايشي هموگلوبين بعنوان نشانگر زيستي براي تخمين سرطان زايي اکريلاميد و گلايسيد آميد در غذا " کنگره ملي اکريلاميد (1390)
۲-پور محمدي ک "کاهش اکريلاميد با استفاده از آسپارژيناز استخراج شده از آسپرژيلوس اريزا " کنگره ملي اکريلاميد (1390)
۳-پور محمدي ک "کاربرد DSC در صنايع غذايي " کنگره ملي علوم و صنايع غذايي (1389)
۴-پور محمدي ک "آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي و کاربرد آن در صنايع غذايي " کنفرانس ملي بيوتکنولوژي در صنايع غذايي (1389)
۵-پور محمدي ک "فراورده هاي ارزش افزوده از ضايعات دريايي " کنگره ملي صنايع غذايي (1389)
۶-پور محمدي ک "بتاگلوکان- اعجاز طبيعت " کنگره ملي صنايع غذايي (1388)
۷-پور محمدي ک "سلولز ميکروبي و کاربرد آن در شفاف سازي آبميوه " کنفرانس ملي بيوتکنولوژي در صنايع غذايي (1388)

چاپ كتاب
۱-پور محمدي ک "راهنماي جامع کنترل کيفيت گندم، آرد و نان " چاپ اول (1389) دانشگاه فردوسي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد
۲-پور محمدي ک "بياتي نان از ديدگاه مولکولي " چاپ اول (1390) زاگرو زاگرو

طرحهاي پژوهشي
۱-اثر تغذيه با نان حاوي آرد يولاف بر فاکتور FMD بيماران قلبي عروقي (1388)
۲-شناسايي و مستند سازي دستگاه هاي کنترل کيفيت گندم، آرد و نان (1389)
۳-طراحي و ساخت دستگاه بافت سنج (1396)

افتخارات
۱-استعداد درخشان از مقطع کارشناسي ارشد به دکتري (1390)
۲-مدير نمونه واحد تحقيق و توسعه کارخانه محصولات رژيمي کامور (1390)
۳-کسب عنوان مقاله برتر سخنراني شده در کشور تايلند (1388)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
توليد محصولات کشاورزي و دامي(صنايع)
اصول مهندسي صنايع غذايي۲(صنايع)
اصول بسته بندي مواد غذايي(صنايع)
سردخانه و انبار(صنايع)
تکنولوژي شکلات و صنايع قندي(صنايع)
تكنولوژي قند
توليد محصولات کشاورزي و دامي(صنايع غذايي)
صنايع آشاميدني ها
تکنولوژي غلات
زبان تخصصي
تکنولوژي قند
کنسرو سازي
غذاهاي فراسودمند
مديريت منابع آب و انرژي در صنايع غذايي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)