۱۳۹۹/۰۳/۱۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : اسفنديار
نام خانوادگي : جهانتاب
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : بالاتر از فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : e.jahantab@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته علوم مرتع
تهران (ايران)
سال 1391 تا 1394
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي منابع طبيعي- مرتعداري
علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان (ايران)
سال 1386 تا 1388 بررسي پراکنش و خصوصيات رويشگاهي گونة کرفس کوهي (Kelussia odoratissima Mozaff) در منطقة کهگيلويه
کارشناسي
رشته مهندسي منابع طبيعي- مرتع و آبخيزداري
دانشگاه زابل (ايران)
سال 1382 تا 1386

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد ,"يزد",مشاور
۲-كارشناسي ارشد ,"ملاير",مشاور
۳-كارشناسي ارشد ,"صنعتي خاتم‌الانبياء(ص) بهبهان",مشاور
۴-كارشناسي ارشد ,"صنعتي خاتم‌الانبياء(ص) بهبهان",مشاور

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (38)
۱- رحمانيان م، جهانتاب ا، غلامزاده م (1399) ارزيابي آلودگي فلزات سنگين، سرب و منگنز در خاک هاي اطراف کارخانه سيمان ياسوج محيط زيست طبيعي، منابع طبيعي ايران 73:37-48
۲- جهانتاب ا، ميرزايي م، غلامي پ (1398) بررسي تاثير قرق کپه کاري شده بر تغييرات پوشش گياهي با استفاده از آناليز چند متغيره در مراتع تنگ سرخ شهرستان بويراحمد مرتع 13:274-284
۳- نجيب زاده ع، يگانه ح، جهانتاب ا، کرمي برزآباد ر، افشار م (1398) برآورد ارزش حفاظتي منابع طبيعي با استفاده از تمايل به پرداخت افراد (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده دنا) حفاظت زيست بوم گياهان 14:117-135
۴- صالح پور ز، جهانتاب ا، کرمي برزآباد ر، ديلم صالحي م، محمدي ج، باسلو ف (1398) تاثير عوامل اکولوژيکي بر پراکنش گياه دارويي پنج انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگيلويه و بويراحمد مجله علمي- پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهي 37:249-257
۵- آرمند ن، جهانتاب ا (1398) بررسي فيتوشيميايي اسانس گياه دارويي آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در رويشگاه هاي مختلف شهرستان بويراحمد نشريه مرتع 13:39-51
۶- ياري ر، جهانتاب ا، حشمتي غ (1397) تاثير جهت شيب بر عملکرد و شاخص هاي سطحي خاک در مراتع ييلاقي (مطالعه موردي: مراتع ييلاقي چهارباغ استان گلستان) نشريه مرتع و آبخيزداري (مجله منابع طبيعي ايران) 71:1111-1121
۷- طويلي ع، جهانتاب ا، جعفري م، متشرع زاده ب، ضرغام ن (1397) پالايش خاک هاي آلوده به فلز سنگين سرب به وسيله گياهان مرتعي در شرايط گلخانه اي پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي سابق) 31:583-593
۸- ميرزايي م، غلامي پ، جهانتاب ا (1397) تغيير در ترکيب و تنوع گونه اي مراتع نيمه استپي زاگرس تحت تأثير عمليات احياي بيولوژيک نشريه علمي پژوهشي مجله مرتع 12:330-340
۹- آلبو عبادي ه، مرادي م، جهانتاب ا (1397) تاثير بيوچار و کمپوست زباله شهري بر گياه پالايي فلزات سنگين و هيدروکربن هاي کل نفتي ((TPH خاک بوسيله ي کنار Ziziphus spina-christi (L.) Willd حفاظت زيست بوم گياهان 12:261-277
۱۰- جعفري م، معمري م، جهانتاب ا، ضرغام ن (1396) تاثير کمپوست زباله شهري و بيوچار بر توانايي گياه پالايي گونه Bromus tomentellus در شرايط گلخانه اي نشريه علمي پژوهشي مجله مرتع 11:194-206
۱۱- جهانتاب ا، ديلم صالحي م، کرمي برزآباد ر، متولي زاده ي کاخکي ع، انصاري ف، شکوري س (1396) مقايسه‌ي شاخصه‌هاي کمي و کيفي اسانس استحصالي از اندام‌هاي متفاوت گياه دارويي خوشاريزه ي کوهستاني (Echinophora cinerea Boiss.) نشريه علمي پژوهشي مجله مرتع 11:274-282
۱۲- نجيب زاده ع، يگانه ح، جهانتاب ا، کرمي برزآباد ر، اسدي ع (1396) برآورد ارزش کاهش آلودگي محيط زيستي رودخانه بشار، ياسوج مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي آبخيزداري 30:59-71
۱۳- جهانتاب ا، جعفري م، طويلي ع، متشرع زاده ب، ضرغام ن (1395) ارزيابي پتانسيل گياه‌پالايي گونه‌هاي گياهي مرتعي در خاک‌هاي آلوده به ترکيبات نفتي با تاکيد بر فلز سنگين نيکل فصلنامه علوم محيطي 14:107-122
۱۴- جهانتاب ا، جعفري م، طويلي ع، متشرع زاده ب، ضرغام ن (1395) ارزيابي گونه هاي گياهي مقاوم به فلزات سنگين در مناطق نفت خيز (مطالعه موردي: پازنان گچساران) نشريه علمي پژوهشي مجله مرتع 10:409-425
۱۵- ديلم صالحي م، جهانتاب ا، اکبرزاده م (1394) بررسي تاثير عوامل محيطي موثر بر پراکنش گونه هاي گياهي در استان مازندران فصلنامه جنگل و مرتع 104:35-40
۱۶- جهانتاب ا، کرمي برزآباد ر، شرافتمندراد م، فتاحي ب، آفريگان آ (1394) بررسي برخي خصوصيات فردي گونه دارويي آوندول (. Smyrnium cordifolium Boiss) در منطقه بويراحمد فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) 39:55-65
۱۷- جهانتاب ا، سپهري ع، باراني ح، مصداقي م (1393) تاثير عوامل توپوگرافي (شکل زمين) و اقليمي بر تعداد پايه (تراکم) و تاج پوشش گونة دارويي کرفس کوهي(Kelussia odoratissima Mozaff) در منطقة کهگيلويه فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) 36:1-9
۱۸- جهانتاب ا، سپهري ع، باراني ح، مصداقي م، باقري ع (1393) تعيين عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهي(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگيلويه نشريه علمي پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهي 22:293-302
۱۹- فراهي م، مفيدي م، مقيمي نژاد ف، خطيبي ر، جهانتاب ا (1393) بررسي تأثيرگونه هاي گز و تاغ بر ويژگي هاي خاك در منطقه نياتك سيستان تحقيقات مرتع و بيابان ايران 55:307-316
۲۰- شيدايي کرج ا، مفيدي م، جهانتاب ا (1392) مقايسه و ارزيابي روشهاي مختلف فاصله اي اندازه گيري تراکم در بوته زارهاي strobilaceum Halecnemum منطقه اينچه برون فصلنامه جنگل و مرتع 97:46-50
۲۱- صالح پور ز، جعفري کوخدان ع، جهانتاب ا (1392) بررسي تغييرات تنوع زيستي و اشکوب بندي گياهي در طبقات ارتفاعي رشته کوه دناي غربي فصلنامه علمي پژوهشي گياه و زيست بوم 36:3-15
۲۲- غلامي پ، جهانتاب ا، فتاحي ب (1392) تغييرات شاخص هاي پوشش گياهي تحت عمليات احيايي قرق در مراتع کوهستاني زاگرس مرکزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموک در استان کهگيلويه و بويراحمد) نشريه حفاظت زيست بوم گياهان 1:1-14
۲۳- خطيبي ر، قاسمي آريان ي، جهانتاب ا، حاجي هاشمي م (1391) بررسي رابطه خصوصيات خاكي موثر بر تيپ هاي رويشي (مطالعه موردي: مرتع دجينگ خاش- تفتان بلوچستان) تحقيقات مرتع و بيابان ايران 46:72-81
۲۴- آذرنيوند ح، قاسمي آريان ي، ياري ر، زارع چاهوکي م، جهانتاب ا (1391) بررسي اثرات آللوپاتيك و بازدارندگي گونه درمنه كوهي (Artemisia aucheri) بر خصوصيات جوانه زني بذر و گياهچه گونه علف بره(Festuca ovina) در شرايط گلخانه اي تحقيقات مرتع و بيابان ايران 47:297-305
۲۵- جهانتاب ا، سپهري ع، قاسمي آريان ي، حنفي ب، يزدان پناه ع (1391) تعيين الگوي پراکنش 3 گونه گياهي غالب مراتع کوهستاني زاگرس مرکزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموک در استان کهگيلويه و بويراحمد) تحقيقات مرتع و بيابان ايران 48:482-489
۲۶- جهانتاب ا، سپهري ع، ميرديلمي س، قاسمي آريان ي، نوري س (1390) بررسي آت اکولوژي گياه دارويي .Ferulago angulata (Schlecht) Boiss در زاگرس مرکزي (منطقه کهگيلويه) فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) 24:1-8
۲۷- جهانتاب ا، سپهري ع، قاسمي آريان ي (1389) بررسي فنولوژي گونه دارويي كرفس كوهي (Kelussia odoratissima Mozaff) در منطقه كهگيلويه فصلنامه جنگل و مرتع 88:92-95
۲۸- جهانتاب ا، سپهري ع، حنفي ب، ميرديلمي س (1389) مقايسه تنوع پوشش گياهي در دو منطقه قرق و چرا در مراتع كوهستاني زاگرس مركزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموك در استان كهگيلويه و بويراحمد) تحقيقات مرتع و بيابان ايران 39:292-300
29- Roohi R, جعفري , Jahantab E, صفري , معمري , زارع (2019) Application of artificial neural network model for the identification the effect of municipal waste compost and biochar on phytoremediation of contaminated soils Journal of Geochemical Exploration 208:1-17
30- Tavili A, Jahantab E, Jafari M, Motesharezadeh B, Zargham N, Saffari Aman M (2019) Assessment of TPH and nickel contents associated with tolerant native plants in petroleum-polluted area of Gachsaran, Iran Arabian Journal of Geosciences 12:325-335
31- Sanaei A, Ali A, Ahmadaali K, Jahantab E (2019) Generalized and species-specific prediction models for aboveground biomass in semi-steppe rangelands Journal of Plant Ecology 12:428-437
32- Jahantab E, Morshedloo M, Maggi F (2019) Essential oil variability in Stachys pilifera Benth populations: a narrow endemic species of Iran Natural Product Research 33:1-5
33- Jahantab E, Jafari M, Motesharezadeh B, Tavili A, Zargham N (2018) Remediation of Petroleum-Contaminated Soils using Stipagrostis plumosa, Calotropis procera L., and Medicago sativa under Different Organic Amendment Treatments ECOPERSIA 6:101-109
34- Salehpour Z, Jahantab E, Morshedloo M, Iraji , Mohamadi J (2018) Essential oil composition of aerial parts of Vitex pseudo-negundo populations collected from southwest of Iran Journal of Essential Oil Bearing Plants 21:570-576
35- Mirinejad S, Jahantab E, Mahmoudi M, Najafpour navaei M, Rahimi M, Sharafatmand Rad M (2018) Investigating the Impact of Some Habitat Characteristics on Distribution of Stachys pilifera Benth Using the BMLR Model in Iran Polish Journal of Environmental Studies 27:1271-1278
36- Jahantab E, Hatami E, Sayadian M, Salahi Ardakani A (2017) Ethnobotanical study of medicinal plants of Boyer Ahmad and Dena regions in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province, Iran Advanced Herbal Medicine 3:12-22
37- Yazdanpanah E, Mohsenzadeh S, Moradshahi A, Armand N, Ahmadi K, Jahantab E (2013) Seed Dormancy Breaking of Ziziphus Nummularia World Applied Sciences Journal 28:1831-1833
38- Jahantab E, Sepehri A, Barani H, Ghasemi Aryan Y, Farajolahi A, Moghiminejad F (2011) An Introduction on the endangered medicinal species of Mountains Kelavs (Kelussia odoratissima Mozaff) in central Zagros in Kohgiluyeh, Iran. Journal of Rangeland Science 2:409-415

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اصلاني نژاد ط، کريميان ع، جهانتاب ا "بررسي ويژگي هاي خاک رويشگاه گياه دارويي خوشاريزه کوهستاني (Echinophora cinera Boiss) در مراتع استان کهگيلويه و بويراحمد " ششکين کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران (1398)
۲-کريميان و، جهانتاب ا، فرزين م، گلزار ا "مروري بر سابقه کشت گياه در ايران و بررسي علت عدم Atriplex lentiformis زادآوري طبيعي آن " هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1397)
۳-کريميان و، مسيبي م، جهانتاب ا، گلزار ا، فرزين م، کاويان پور ا "بررسي خصوصيات مورفولوژيکي گياه دارويي، صنعتي Verbascum songaricum schrenk در رويشگاه­هاي مرتعي " هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (1397)
۴-غلامي پ، ميرزايي م، جهانتاب ا "اثر آتش­سوزي بر تغييرات ترکيب گونه­اي در مراتع نيمه­استپي زاگرس جنوبي " هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (1397)
۵-جهانتاب ا، کريميان و "بررسي و معرفي گونه­هاي گياهي مقاوم به آلاينده­ها به منظور استفاده در پالايش و اصلاح مناطق آلوده " هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (1397)
۶-جهانتاب ا، نجيب زاده ع، يگانه ح، کرمي برزآباد ر، اسدي ع "بررسي منابع آلوده کننده رودخانه بشار و گرايش هاي محيط زيستي پاسخ گويان در شهرستان بويراحمد " اولين كنگره بين المللي آب، خاك و علوم محيطي (1396)
۷-جهانتاب ا، ميرزايي م، سعادت س "بررسي فلور و تنوع گياهي مراتع ييلاقي بالبرون در شهرستان آباده " اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گياهي (1395)
۸-جهانتاب ا، ميرزايي م "بررسي و معرفي ليست فلورستيک منطقه بنسنجان در شهرستان بويراحمد " اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گياهي (1395)
۹-جهانتاب ا، سعادت س، ديلم صالحي م، کرمي برزآباد ر، متولي زاده ي کاخکي ع، شکوري س "بررسي اتنوبوتاني (Ethnobotany) گياهان دارويي شهرستان آباده " چهارمين کنگره ملي گياهان دارويي (1394)
۱۰-جهانتاب ا، جعفري م، متشرع زاده ب، طويلي ع، ضرغام ن "معرفي گونه هاي گياهي مرتعي مقاوم به آلودگي نفتي " ششمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1394)
۱۱-جهانتاب ا، زارع چاهوکي م "تعيين الگوي پراکنش گونه Smyrnium cordifolium Boiss. با استفاده از شاخص هاي کوادراتي در منطقه بويراحمد " ششمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1394)
۱۲-جهانتاب ا، خطيبي ر، مقيمي نژاد ف، باقري فرد گ "بررسي امکان کاشت مستقيم قلمه ي آتريپلکس در عرصه هاي مرتعي و بياباني شهرستان زابل " پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1391)
۱۳-جهانتاب ا، سپهري ع، باراني ح، باقري فرد گ "تعيين الگوي پراکنش گونه گياهي جاشير Prangos Ferulaceae در مراتع زاگرس مرکزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموك در استان كهگيلويه و بويراحمد) " پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1391)
۱۴-جهانتاب ا، غلامي پ، سپهري ع، باقري فرد گ "پاسخ شاخص هاي تنوع و غناي گونه اي پوشش گياهي به عمليات احيايي قرق(مطالعه موردي: منطقه ديشموك در استان كهگيلويه و بويراحمد) " پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1391)
۱۵-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، احمدابادي س، ابتکار س، کريميان و "استفاده از روش انرژي متابوليسمي براي تعيين ظرفيت چرايي مراتع راهکاري براي استفاده بهينه از علوفه مراتع " اولين همايش ملي علوم زيستي (1390)
۱۶-جهانتاب ا، خطيبي ر، فراهي م، کريميان و "بررسي تاثير قطع و چرا بر توليد بيوماس گونه Artemisia herba alba در مرتع دجينگ خاش " اولين همايش ملي علوم زيستي (1390)
۱۷-بهرامي م، نصرالهي ع، رمضاني مقدم ج، جهانتاب ا "رشد گياهان آبزي در کانالهاي آبياري و زهکشي و روشهاي مبارزه با آن " نخستين همايش ملي جهاد اقتصادي در عرصه کشاورزي و منابع طبيعي (1390)
۱۸-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، حسيني ا "مراتع و اكوتوريسم " همايش منطقه اي توريسم و توسعه (1389)
۱۹-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، حسيني ا "جاذبه هاي گردش گري و راهكارهاي توسعه آن در استان كهگيلويه و بويراحمد " همايش منطقه اي توريسم و توسعه (1389)
۲۰-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، ياري ر، اميري س "شناسايي گياهان دارويي شهرستان فردوس راهكاري مناسب جهت اشتغال زايي در منطقه " همايش ملي گياهان دارويي و پتانسيل هاي اقتصادي و اشتغال زايي آن (1389)
۲۱-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، ياري ر "معرفي گياهان دارويي كوه دل افروز در زاگرس مركزي (منطقه كهگيلويه) جهت اشتغال زايي مردم منطقه " همايش ملي گياهان دارويي و پتانسيل هاي اقتصادي و اشتغال زايي آن (1389)
۲۲-جهانتاب ا، خادمي ا، يزدان پناه ع، رحماني فرد ز "آنغوزه (Ferula Assa Feotida) گياه دارويي ارزشمند جهت اصلاح و کشت مراتع در شهرستان بويراحمد " همايش ملي گياهان دارويي و پتانسيل هاي اقتصادي و اشتغال زايي آن (1389)
۲۳-جهانتاب ا، سپهري ع، قاسمي آريان ي، باراني ح "بررسي اهميت و ارزش گذاري اقتصادي گونه كرفس كوهي (Kelussia odoratissima Mozaff) در نواحي زاگرس مركزي " همايش ملي منابع طبيعي، آسيب ها و چالش ها، پژوهش هاي كاربردي و راهكارهاي علمي (1389)
۲۴-جهانتاب ا، افشار م، احمدي خ "بررسي گونه دارويي بلوط(Quercus Persica) در جنگل هاي زاگرس(استان کهگيلويه و بويراحمد) " همايش ملي گياهان دارويي ساري، 11 و 12 اسفند ماه 1389 ساري، ايران (1389)
۲۵-جهانتاب ا، مرادي ح، محمدي ع، قنبري ا، جهان بين ر "بررسي اتنوبوتاني (Ethnobotani) گياهان دارويي منطقه گچساران " همايش ملي گياهان دارويي ساري (1389)
۲۶-جهانتاب ا، احمدي خ، يزدان پناه ع "شناسايي گياهان دارويي و اسانسدار استان کهگيلويه و بويراحمد " همايش ملي گياهان دارويي ساري (1389)
۲۷-جهانتاب ا، احمدي خ، يزدان پناه ع، محمدي ع "بررسي اکولوژيکي 6 گونه اسانسدار شهرستان کهگيلويه " همايش ملي گياهان دارويي ساري (1389)
۲۸-جهانتاب ا، رشيدي ط، يزدان پناه ع، قاسمي آريان ي "بررسي و معرفي گياه دارويي مريم نخودي (Teucrium Polium) در استان كهگيلويه و بوير احمد " همايش ملي گياهان دارويي ساري (1389)
۲۹-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، حسيني ا "بررسي روش اندازه گيري ابعاد گياه، جهت برآورد توليد جاشير (Prangos ferulaceae) (مطالعه موردي منطقه بويراحمد) " اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي (1389)
۳۰-جهانتاب ا، يزدان پناه ع، قاسمي آريان ي "مطالعه و معرفي ليست فلورستيك شهرستان بويراحمد " اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي (1389)
۳۱-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، آذرنيوند ح، حسيني ا "برآورد توليد گونه بيلهر (Dorema aucheri) از طريق اندازه گيري ابعاد گياه (مطالعه موردي منطقه بويراحمد) " اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي (1389)
۳۲-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، يزدان پناه ع، احمدابادي س، افشار م "بررسي ويژگي هاي كمي و كيفي پوشش گياهي مراتع مناطق بياباني و كويري (مطالعه موردي: منطقه اسدآباد شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبي) " اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي (1389)
۳۳-جهانتاب ا، هاشمي س، سپهري ع "بررسي و معرفي برخي خصوصيات رويشگاهي گياه جاشير (Prangos ferulacea) در زاگرس مركزي (منطقه كهگيلويه) " چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (1388)
۳۴-جهانتاب ا، پادياب م، شفيعي ا، قاسمي آريان ي، ياري ر "بررسي تاثير پخش سيلاب بر افزايش تنوع و توليد پوشش گياهي (مطالعه موردي: عرصه پخش سيلاب گچساران) " دومين كنفرانس سراسري آب (1388)
۳۵-جهانتاب ا، کاظمي س، شفيعي ا، پادياب م "بررسي فنولوژي گياه دارويي جاشير (Prangos ferulacea) در مراتع استان كهگيلويه و بويراحمد " همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران (1388)
۳۶-جهانتاب ا، پادياب م، کاظمي س، قاسمي آريان ي "معرفي و شناخت خصوصيات گونه دارويي بيلهر (Dorema aucheri) در مراتع منطقه بويراحمد " همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران (1388)
۳۷-جهانتاب ا، پادياب م، يزدان پناه ع "چويل (Ferulago angolata)، گياه ارزشمند دارويي در استان كهگيلويه و بويراحمد " همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران (1388)
38-Jahantab E, Jafari M, Motesharezadeh B, Tavili A, Zargham N "Identification of oil pollution tolerant palnt species " International Conference on Chemical, Food and Environment Engineering (2015)
39-Jahantab E, Hosseini A, Sepehri A, Barani H, Ahmadi K, Bagherifard G "Study correlation between Mountain’s Kelavs (Kelussia odoratissimaMozaff) species and available other species in Kohgiloyeh region (Delafroz mountain " International congress on Applied Biology (2011)
40-Jahantab E, Sepehri A, Barani H "An Introduction on the endangered species of Kelussia odoratissima Mozaff " International rangeland congress (2011)

طرحهاي پژوهشي
۱-بررسي تنوع فيتوشيميايي جمعيت هاي گياه مرتعي- دارويي سنبله اي مودار ( Stachys pilifera Benth.) در رويشگاه هاي طبيعي ايران (1398)
۲-ارزشگذاري حفاظتي منطقه خائيز با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (1394)
۳-بررسي تنوع فيتوشيميايي و معرفي کموتايپ هاي گياه دارويي آوندول ( Smyrnium cordifolium Boiss.) در سه رويشگاه طبيعي در استان کهگيلويه و بويراحمد (1394)
۴-بررسي دانش بومي گونه بلوط و نقش دانش بومي و مشارکت مردمي در احياء و بهره برداري آن در استان کهگيلويه و بويراحمد (شهرستان هاي بويراحمد و دنا) (1395)
۵-بررسي خصوصيات اکولوژيکي گياه دارويي آوندول ( Smyrnium cordifolium Boiss.) در رويشگاه‌هاي مختلف استان کهگيلويه و بويراحمد (1394)
۶-بررسي امکان کاربرد گياهان مرتعي در پالايش آلاينده هاي خاک در مناطق نفت خيز (مطالعه موردي: پازنان گچساران) (1394)
۷-بررسي تاثير روش هاي مختلف پرايمينگ بر خصوصيات مرتبط با جوانه زني و استقرار گياهچه تريتيكاله تحت تنش خشكي و سرما (1392)
۸-بررسي تاثير ويژگي هاي اکولوژيکي بر خواص ضد باکتريايي و فيتوشيميايي اسانس گياه دارويي پنج انگشت (Vitex agnus – castus L.) در استان کهگيلويه و بويراحمد (1395)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
گياهشناسي۲سيستماتيك و مرفولوژي(مرتع)
درخت شناسي عمومي(مرتع)
مرتعداري(مرتع)
شناخت منابع طبيعي(مرتع)
شناسايي گياهان مرتعي۱(مرتع)
كشت و تكثير گياهان مرتعي(مرتع)
شناسايي گياهان مرتعي۲(مرتع)
اكولوژي مرتع
رابطه دام و مرتع(مرتع)
اصلاح و توسعه مراتع(مرتع)
اندازه گيري و ارزيابي مراتع(مرتع)
بوم شناسي عمومي(م طبيعت)
استفاده چند منظوره از اکوسيستم(م طبيعت)
مرتعداري(م طبيعت)
شناسايي گياهان مرتعي۱(م طبيعت)
شناسايي گياهان مرتعي ۲(م طبيعت)
اکولوژي مرتع (بوم شناسي)(م طبيعت)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)