۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : اسفنديار
نام خانوادگي : جهانتاب
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : e.jahantab@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته علوم مرتع
تهران (ايران)
سال 1391 تا 1394
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي منابع طبيعي- مرتعداري
علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان (ايران)
سال 1386 تا 1388 بررسي پراکنش و خصوصيات رويشگاهي گونة کرفس کوهي (Kelussia odoratissima Mozaff) در منطقة کهگيلويه
کارشناسي
رشته مهندسي منابع طبيعي- مرتع و آبخيزداري
دانشگاه زابل (ايران)
سال 1382 تا 1386

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد ,"يزد",مشاور
۲-كارشناسي ارشد ,"ملاير",مشاور
۳-كارشناسي ارشد ,"صنعتي خاتم‌الانبياء(ص) بهبهان",مشاور
۴-كارشناسي ارشد ,"صنعتي خاتم‌الانبياء(ص) بهبهان",مشاور

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (49)
۱- جهانتاب ا، فرزين م، خزايي م (2021) تاثير رسوبگذاري سيلابي بر تغييرات ويژگي هاي پوشش گياهي و خاک سطحي دشت آبدالان مديريت بيابان 9:19-30
۲- جهانتاب ا، شيداي کرکج ا، مفيدي م، کريميان و، شريفيان بهرمان ا (2021) بررسي تاثير شدت چرا بر ويژگي هاي عملکردي خاک مراتع کوهستاني سهند در استان آذربايجان شرقي مطالعات علوم محيط زيست 6:3845-3853
۳- جهانتاب ا، نجم الدين ع (2021) بررسي ميزان آلودگي و غني‌شدگي فلزات سنگين (مطالعه موردي: شهرک صنعتي شيراز و اراضي اطراف آن) مرتع و آبخيزداري 74:37-51
۴- جهانتاب ا، زاهدي فر م، فرزين م (2020) بررسي ويژگي‌هاي کيفي خاک متأثر از لکه‌هاي گياهي با فرم‌هاي رويشي مختلف در منطق? ميان‌جنگل فسا مرتع و آبخيزداري 73:741-752
۵- شيداي کرکج ا، جهانتاب ا، محمودي ز (2020) بررسي اثر تيماردهي شستشوي بذر با اسيد سولفوريک و آبياري با آب شور بر روي جوانه‌زني بذورZygophyllum fabago L. مرتع و آبخيزداري 73:802-815
۶- جعفري م، جهانتاب ا، معمري م (1399) بررسي پالايش خاک هاي آلوده به فلزات سنگين به وسيله گياه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) علوم و تكنولوژي محيط زيست 22:1-14
۷- خسروي مشيزي ا، شرافتمندراد م، جهانتاب ا (1399) بررسي پتانسيل حاشيه راه ها به عنوان رويشگاه گياهان جاذب زنبور عسل در اکوسيستم هاي نيمه-خشک سربيژن، استان کرمان نشريه علمي مرتع 14:238-252
۸- رحمانيان م، جهانتاب ا، غلامزاده م (1399) ارزيابي آلودگي فلزات سنگين، سرب و منگنز در خاک هاي اطراف کارخانه سيمان ياسوج محيط زيست طبيعي، منابع طبيعي ايران 73:37-48
۹- جهانتاب ا، ميرزايي م، غلامي پ (1398) بررسي تاثير قرق کپه کاري شده بر تغييرات پوشش گياهي با استفاده از آناليز چند متغيره در مراتع تنگ سرخ شهرستان بويراحمد مرتع 13:274-284
۱۰- نجيب زاده ع، يگانه ح، جهانتاب ا، کرمي برزآباد ر، افشار م (1398) برآورد ارزش حفاظتي منابع طبيعي با استفاده از تمايل به پرداخت افراد (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده دنا) حفاظت زيست بوم گياهان 14:117-135
۱۱- صالح پور ز، جهانتاب ا، کرمي برزآباد ر، ديلم صالحي م، محمدي ج، باسلو ف (1398) تاثير عوامل اکولوژيکي بر پراکنش گياه دارويي پنج انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگيلويه و بويراحمد مجله علمي- پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهي 37:249-257
۱۲- آرمند ن، جهانتاب ا (1398) بررسي فيتوشيميايي اسانس گياه دارويي آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در رويشگاه هاي مختلف شهرستان بويراحمد نشريه مرتع 13:39-51
۱۳- ياري ر، جهانتاب ا، حشمتي غ (1397) تاثير جهت شيب بر عملکرد و شاخص هاي سطحي خاک در مراتع ييلاقي (مطالعه موردي: مراتع ييلاقي چهارباغ استان گلستان) نشريه مرتع و آبخيزداري (مجله منابع طبيعي ايران) 71:1111-1121
۱۴- طويلي ع، جهانتاب ا، جعفري م، متشرع زاده ب، ضرغام ن (1397) پالايش خاک هاي آلوده به فلز سنگين سرب به وسيله گياهان مرتعي در شرايط گلخانه اي پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي سابق) 31:583-593
۱۵- ميرزايي م، غلامي پ، جهانتاب ا (1397) تغيير در ترکيب و تنوع گونه اي مراتع نيمه استپي زاگرس تحت تأثير عمليات احياي بيولوژيک نشريه علمي پژوهشي مجله مرتع 12:330-340
۱۶- آلبو عبادي ه، مرادي م، جهانتاب ا (1397) تاثير بيوچار و کمپوست زباله شهري بر گياه پالايي فلزات سنگين و هيدروکربن هاي کل نفتي ((TPH خاک بوسيله ي کنار Ziziphus spina-christi (L.) Willd حفاظت زيست بوم گياهان 12:261-277
۱۷- جعفري م، معمري م، جهانتاب ا، ضرغام ن (1396) تاثير کمپوست زباله شهري و بيوچار بر توانايي گياه پالايي گونه Bromus tomentellus در شرايط گلخانه اي نشريه علمي پژوهشي مجله مرتع 11:194-206
۱۸- جهانتاب ا، ديلم صالحي م، کرمي برزآباد ر، متولي زاده ي کاخکي ع، انصاري ف، شکوري س (1396) مقايسه‌ي شاخصه‌هاي کمي و کيفي اسانس استحصالي از اندام‌هاي متفاوت گياه دارويي خوشاريزه ي کوهستاني (Echinophora cinerea Boiss.) نشريه علمي پژوهشي مجله مرتع 11:274-282
۱۹- نجيب زاده ع، يگانه ح، جهانتاب ا، کرمي برزآباد ر، اسدي ع (1396) برآورد ارزش کاهش آلودگي محيط زيستي رودخانه بشار، ياسوج مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي آبخيزداري 30:59-71
۲۰- جهانتاب ا، جعفري م، طويلي ع، متشرع زاده ب، ضرغام ن (1395) ارزيابي پتانسيل گياه‌پالايي گونه‌هاي گياهي مرتعي در خاک‌هاي آلوده به ترکيبات نفتي با تاکيد بر فلز سنگين نيکل فصلنامه علوم محيطي 14:107-122
۲۱- جهانتاب ا، جعفري م، طويلي ع، متشرع زاده ب، ضرغام ن (1395) ارزيابي گونه هاي گياهي مقاوم به فلزات سنگين در مناطق نفت خيز (مطالعه موردي: پازنان گچساران) نشريه علمي پژوهشي مجله مرتع 10:409-425
۲۲- ديلم صالحي م، جهانتاب ا، اکبرزاده م (1394) بررسي تاثير عوامل محيطي موثر بر پراکنش گونه هاي گياهي در استان مازندران فصلنامه جنگل و مرتع 104:35-40
۲۳- جهانتاب ا، کرمي برزآباد ر، شرافتمندراد م، فتاحي ب، آفريگان آ (1394) بررسي برخي خصوصيات فردي گونه دارويي آوندول (. Smyrnium cordifolium Boiss) در منطقه بويراحمد فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) 39:55-65
۲۴- جهانتاب ا، سپهري ع، باراني ح، مصداقي م (1393) تاثير عوامل توپوگرافي (شکل زمين) و اقليمي بر تعداد پايه (تراکم) و تاج پوشش گونة دارويي کرفس کوهي(Kelussia odoratissima Mozaff) در منطقة کهگيلويه فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) 36:1-9
۲۵- جهانتاب ا، سپهري ع، باراني ح، مصداقي م، باقري ع (1393) تعيين عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهي(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگيلويه نشريه علمي پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهي 22:293-302
۲۶- فراهي م، مفيدي م، مقيمي نژاد ف، خطيبي ر، جهانتاب ا (1393) بررسي تأثيرگونه هاي گز و تاغ بر ويژگي هاي خاك در منطقه نياتك سيستان تحقيقات مرتع و بيابان ايران 55:307-316
۲۷- شيدايي کرج ا، مفيدي م، جهانتاب ا (1392) مقايسه و ارزيابي روشهاي مختلف فاصله اي اندازه گيري تراکم در بوته زارهاي strobilaceum Halecnemum منطقه اينچه برون فصلنامه جنگل و مرتع 97:46-50
۲۸- صالح پور ز، جعفري کوخدان ع، جهانتاب ا (1392) بررسي تغييرات تنوع زيستي و اشکوب بندي گياهي در طبقات ارتفاعي رشته کوه دناي غربي فصلنامه علمي پژوهشي گياه و زيست بوم 36:3-15
۲۹- غلامي پ، جهانتاب ا، فتاحي ب (1392) تغييرات شاخص هاي پوشش گياهي تحت عمليات احيايي قرق در مراتع کوهستاني زاگرس مرکزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموک در استان کهگيلويه و بويراحمد) نشريه حفاظت زيست بوم گياهان 1:1-14
۳۰- خطيبي ر، قاسمي آريان ي، جهانتاب ا، حاجي هاشمي م (1391) بررسي رابطه خصوصيات خاكي موثر بر تيپ هاي رويشي (مطالعه موردي: مرتع دجينگ خاش- تفتان بلوچستان) تحقيقات مرتع و بيابان ايران 46:72-81
۳۱- آذرنيوند ح، قاسمي آريان ي، ياري ر، زارع چاهوکي م، جهانتاب ا (1391) بررسي اثرات آللوپاتيك و بازدارندگي گونه درمنه كوهي (Artemisia aucheri) بر خصوصيات جوانه زني بذر و گياهچه گونه علف بره(Festuca ovina) در شرايط گلخانه اي تحقيقات مرتع و بيابان ايران 47:297-305
۳۲- جهانتاب ا، سپهري ع، قاسمي آريان ي، حنفي ب، يزدان پناه ع (1391) تعيين الگوي پراکنش 3 گونه گياهي غالب مراتع کوهستاني زاگرس مرکزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموک در استان کهگيلويه و بويراحمد) تحقيقات مرتع و بيابان ايران 48:482-489
۳۳- جهانتاب ا، سپهري ع، ميرديلمي س، قاسمي آريان ي، نوري س (1390) بررسي آت اکولوژي گياه دارويي .Ferulago angulata (Schlecht) Boiss در زاگرس مرکزي (منطقه کهگيلويه) فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) 24:1-8
۳۴- جهانتاب ا، سپهري ع، قاسمي آريان ي (1389) بررسي فنولوژي گونه دارويي كرفس كوهي (Kelussia odoratissima Mozaff) در منطقه كهگيلويه فصلنامه جنگل و مرتع 88:92-95
۳۵- جهانتاب ا، سپهري ع، حنفي ب، ميرديلمي س (1389) مقايسه تنوع پوشش گياهي در دو منطقه قرق و چرا در مراتع كوهستاني زاگرس مركزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموك در استان كهگيلويه و بويراحمد) تحقيقات مرتع و بيابان ايران 39:292-300
36- Moameri M, Jahantab E, Yazdanshenas H, Taghizadeh F, Ghorbani A (2021) Effects of Converting Grassland to Rainfed Areas on Soil Nutrients and Plant Growth Ecopersia 9:265-278
37- طويلي , Hasanabadi F, Jafari M, Azarnivand H, Motesharezadeh B, Jahantab E (2021) Phytoremediation ability of H. strobilaceum and S. herbacea around an industrial town Journal of Environmental Health Science and Engineering 0:0-0
38- Bahrami M, Jahantab E, Mahmoudi M (2021) Clustering the organic soil amendments in combination with phytoremediation of heavy metals contaminated soil International Journal of Environmental Analytical Chemistry 101:1-15
39- Hashemi S, خدايي , Jahantab E, لاکرويکس (2021) Chemical composition, antimicrobial, antioxidant, and cytotoxic activity of the essential oil from the leaves of Stachys pilifera Benth FEMS Microbiology Letters 368:0-0
40- Roohi R, جعفري , Jahantab E, صفري , معمري , زارع (2019) Application of artificial neural network model for the identification the effect of municipal waste compost and biochar on phytoremediation of contaminated soils Journal of Geochemical Exploration 208:1-9
41- Tavili A, Jahantab E, Jafari M, Motesharezadeh B, Zargham N, Saffari Aman M (2019) Assessment of TPH and nickel contents associated with tolerant native plants in petroleum-polluted area of Gachsaran, Iran Arabian Journal of Geosciences 12:325-335
42- Sanaei A, Ali A, Ahmadaali K, Jahantab E (2019) Generalized and species-specific prediction models for aboveground biomass in semi-steppe rangelands Journal of Plant Ecology 12:428-437
43- Jahantab E, Morshedloo M, Maggi F (2019) Essential oil variability in Stachys pilifera Benth populations: a narrow endemic species of Iran Natural Product Research 33:1-5
44- Jahantab E, Jafari M, Motesharezadeh B, Tavili A, Zargham N (2018) Remediation of Petroleum-Contaminated Soils using Stipagrostis plumosa, Calotropis procera L., and Medicago sativa under Different Organic Amendment Treatments ECOPERSIA 6:101-109
45- Salehpour Z, Jahantab E, Morshedloo M, Iraji , Mohamadi J (2018) Essential oil composition of aerial parts of Vitex pseudo-negundo populations collected from southwest of Iran Journal of Essential Oil Bearing Plants 21:570-576
46- Mirinejad S, Jahantab E, Mahmoudi M, Najafpour navaei M, Rahimi M, Sharafatmand Rad M (2018) Investigating the Impact of Some Habitat Characteristics on Distribution of Stachys pilifera Benth Using the BMLR Model in Iran Polish Journal of Environmental Studies 27:1271-1278
47- Jahantab E, Hatami E, Sayadian M, Salahi Ardakani A (2017) Ethnobotanical study of medicinal plants of Boyer Ahmad and Dena regions in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province, Iran Advanced Herbal Medicine 3:12-22
48- Yazdanpanah E, Mohsenzadeh S, Moradshahi A, Armand N, Ahmadi K, Jahantab E (2013) Seed Dormancy Breaking of Ziziphus Nummularia World Applied Sciences Journal 28:1831-1833
49- Jahantab E, Sepehri A, Barani H, Ghasemi Aryan Y, Farajolahi A, Moghiminejad F (2011) An Introduction on the endangered medicinal species of Mountains Kelavs (Kelussia odoratissima Mozaff) in central Zagros in Kohgiluyeh, Iran. Journal of Rangeland Science 2:409-415

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-جهانتاب ا "بررسي گونه هاي گياهي مقاوم به آلودگي در اطراف معادن جهت اصلاح و پالايش خاک هاي آلوده " اولين همايش بين المللي و هشتمين همايش ملي مرتعداري ايران (1400)
۲-جهانتاب ا "بررسي اثر بيوچار بر خصوصيات مورفولوژي گونه چچم (Lolium perenne L) " اولين همايش بين المللي و هشتمين همايش ملي مرتعداري ايران (1400)
۳-اصلاني نژاد ط، کريميان ع، جهانتاب ا "بررسي ويژگي هاي خاک رويشگاه گياه دارويي خوشاريزه کوهستاني (Echinophora cinera Boiss) در مراتع استان کهگيلويه و بويراحمد " ششمين کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران (1398)
۴-کريميان و، جهانتاب ا، فرزين م، گلزار ا "مروري بر سابقه کشت گياه در ايران و بررسي علت عدم Atriplex lentiformis زادآوري طبيعي آن " هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1397)
۵-کريميان و، مسيبي م، جهانتاب ا، گلزار ا، فرزين م، کاويان پور ا "بررسي خصوصيات مورفولوژيکي گياه دارويي، صنعتي Verbascum songaricum schrenk در رويشگاه­هاي مرتعي " هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (1397)
۶-غلامي پ، ميرزايي م، جهانتاب ا "اثر آتش­سوزي بر تغييرات ترکيب گونه­اي در مراتع نيمه­استپي زاگرس جنوبي " هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (1397)
۷-جهانتاب ا، کريميان و "بررسي و معرفي گونه­هاي گياهي مقاوم به آلاينده­ها به منظور استفاده در پالايش و اصلاح مناطق آلوده " هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (1397)
۸-جهانتاب ا، نجيب زاده ع، يگانه ح، کرمي برزآباد ر، اسدي ع "بررسي منابع آلوده کننده رودخانه بشار و گرايش هاي محيط زيستي پاسخ گويان در شهرستان بويراحمد " اولين كنگره بين المللي آب، خاك و علوم محيطي (1396)
۹-جهانتاب ا، ميرزايي م، سعادت س "بررسي فلور و تنوع گياهي مراتع ييلاقي بالبرون در شهرستان آباده " اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گياهي (1395)
۱۰-جهانتاب ا، ميرزايي م "بررسي و معرفي ليست فلورستيک منطقه بنسنجان در شهرستان بويراحمد " اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گياهي (1395)
۱۱-جهانتاب ا، سعادت س، ديلم صالحي م، کرمي برزآباد ر، متولي زاده ي کاخکي ع، شکوري س "بررسي اتنوبوتاني (Ethnobotany) گياهان دارويي شهرستان آباده " چهارمين کنگره ملي گياهان دارويي (1394)
۱۲-جهانتاب ا، جعفري م، متشرع زاده ب، طويلي ع، ضرغام ن "معرفي گونه هاي گياهي مرتعي مقاوم به آلودگي نفتي " ششمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1394)
۱۳-جهانتاب ا، زارع چاهوکي م "تعيين الگوي پراکنش گونه Smyrnium cordifolium Boiss. با استفاده از شاخص هاي کوادراتي در منطقه بويراحمد " ششمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1394)
۱۴-جهانتاب ا، خطيبي ر، مقيمي نژاد ف، باقري فرد گ "بررسي امکان کاشت مستقيم قلمه ي آتريپلکس در عرصه هاي مرتعي و بياباني شهرستان زابل " پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1391)
۱۵-جهانتاب ا، سپهري ع، باراني ح، باقري فرد گ "تعيين الگوي پراکنش گونه گياهي جاشير Prangos Ferulaceae در مراتع زاگرس مرکزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموك در استان كهگيلويه و بويراحمد) " پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1391)
۱۶-جهانتاب ا، غلامي پ، سپهري ع، باقري فرد گ "پاسخ شاخص هاي تنوع و غناي گونه اي پوشش گياهي به عمليات احيايي قرق(مطالعه موردي: منطقه ديشموك در استان كهگيلويه و بويراحمد) " پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري (1391)
۱۷-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، احمدابادي س، ابتکار س، کريميان و "استفاده از روش انرژي متابوليسمي براي تعيين ظرفيت چرايي مراتع راهکاري براي استفاده بهينه از علوفه مراتع " اولين همايش ملي علوم زيستي (1390)
۱۸-جهانتاب ا، خطيبي ر، فراهي م، کريميان و "بررسي تاثير قطع و چرا بر توليد بيوماس گونه Artemisia herba alba در مرتع دجينگ خاش " اولين همايش ملي علوم زيستي (1390)
۱۹-بهرامي م، نصرالهي ع، رمضاني مقدم ج، جهانتاب ا "رشد گياهان آبزي در کانالهاي آبياري و زهکشي و روشهاي مبارزه با آن " نخستين همايش ملي جهاد اقتصادي در عرصه کشاورزي و منابع طبيعي (1390)
۲۰-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، حسيني ا "مراتع و اكوتوريسم " همايش منطقه اي توريسم و توسعه (1389)
۲۱-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، حسيني ا "جاذبه هاي گردش گري و راهكارهاي توسعه آن در استان كهگيلويه و بويراحمد " همايش منطقه اي توريسم و توسعه (1389)
۲۲-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، ياري ر، اميري س "شناسايي گياهان دارويي شهرستان فردوس راهكاري مناسب جهت اشتغال زايي در منطقه " همايش ملي گياهان دارويي و پتانسيل هاي اقتصادي و اشتغال زايي آن (1389)
۲۳-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، ياري ر "معرفي گياهان دارويي كوه دل افروز در زاگرس مركزي (منطقه كهگيلويه) جهت اشتغال زايي مردم منطقه " همايش ملي گياهان دارويي و پتانسيل هاي اقتصادي و اشتغال زايي آن (1389)
۲۴-جهانتاب ا، خادمي ا، يزدان پناه ع، رحماني فرد ز "آنغوزه (Ferula Assa Feotida) گياه دارويي ارزشمند جهت اصلاح و کشت مراتع در شهرستان بويراحمد " همايش ملي گياهان دارويي و پتانسيل هاي اقتصادي و اشتغال زايي آن (1389)
۲۵-جهانتاب ا، سپهري ع، قاسمي آريان ي، باراني ح "بررسي اهميت و ارزش گذاري اقتصادي گونه كرفس كوهي (Kelussia odoratissima Mozaff) در نواحي زاگرس مركزي " همايش ملي منابع طبيعي، آسيب ها و چالش ها، پژوهش هاي كاربردي و راهكارهاي علمي (1389)
۲۶-جهانتاب ا، افشار م، احمدي خ "بررسي گونه دارويي بلوط(Quercus Persica) در جنگل هاي زاگرس(استان کهگيلويه و بويراحمد) " همايش ملي گياهان دارويي ساري، 11 و 12 اسفند ماه 1389 ساري، ايران (1389)
۲۷-جهانتاب ا، مرادي ح، محمدي ع، قنبري ا، جهان بين ر "بررسي اتنوبوتاني (Ethnobotani) گياهان دارويي منطقه گچساران " همايش ملي گياهان دارويي ساري (1389)
۲۸-جهانتاب ا، احمدي خ، يزدان پناه ع "شناسايي گياهان دارويي و اسانسدار استان کهگيلويه و بويراحمد " همايش ملي گياهان دارويي ساري (1389)
۲۹-جهانتاب ا، احمدي خ، يزدان پناه ع، محمدي ع "بررسي اکولوژيکي 6 گونه اسانسدار شهرستان کهگيلويه " همايش ملي گياهان دارويي ساري (1389)
۳۰-جهانتاب ا، رشيدي ط، يزدان پناه ع، قاسمي آريان ي "بررسي و معرفي گياه دارويي مريم نخودي (Teucrium Polium) در استان كهگيلويه و بوير احمد " همايش ملي گياهان دارويي ساري (1389)
۳۱-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، حسيني ا "بررسي روش اندازه گيري ابعاد گياه، جهت برآورد توليد جاشير (Prangos ferulaceae) (مطالعه موردي منطقه بويراحمد) " اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي (1389)
۳۲-جهانتاب ا، يزدان پناه ع، قاسمي آريان ي "مطالعه و معرفي ليست فلورستيك شهرستان بويراحمد " اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي (1389)
۳۳-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، آذرنيوند ح، حسيني ا "برآورد توليد گونه بيلهر (Dorema aucheri) از طريق اندازه گيري ابعاد گياه (مطالعه موردي منطقه بويراحمد) " اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي (1389)
۳۴-جهانتاب ا، قاسمي آريان ي، يزدان پناه ع، احمدابادي س، افشار م "بررسي ويژگي هاي كمي و كيفي پوشش گياهي مراتع مناطق بياباني و كويري (مطالعه موردي: منطقه اسدآباد شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبي) " اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي (1389)
۳۵-جهانتاب ا، هاشمي س، سپهري ع "بررسي و معرفي برخي خصوصيات رويشگاهي گياه جاشير (Prangos ferulacea) در زاگرس مركزي (منطقه كهگيلويه) " چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران (1388)
۳۶-جهانتاب ا، پادياب م، شفيعي ا، قاسمي آريان ي، ياري ر "بررسي تاثير پخش سيلاب بر افزايش تنوع و توليد پوشش گياهي (مطالعه موردي: عرصه پخش سيلاب گچساران) " دومين كنفرانس سراسري آب (1388)
۳۷-جهانتاب ا، کاظمي س، شفيعي ا، پادياب م "بررسي فنولوژي گياه دارويي جاشير (Prangos ferulacea) در مراتع استان كهگيلويه و بويراحمد " همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران (1388)
۳۸-جهانتاب ا، پادياب م، کاظمي س، قاسمي آريان ي "معرفي و شناخت خصوصيات گونه دارويي بيلهر (Dorema aucheri) در مراتع منطقه بويراحمد " همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران (1388)
۳۹-جهانتاب ا، پادياب م، يزدان پناه ع "چويل (Ferulago angolata)، گياه ارزشمند دارويي در استان كهگيلويه و بويراحمد " همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران (1388)
40-Jahantab E, Jafari M, Motesharezadeh B, Tavili A, Zargham N "Identification of oil pollution tolerant palnt species " International Conference on Chemical, Food and Environment Engineering (2015)
41-Jahantab E, Hosseini A, Sepehri A, Barani H, Ahmadi K, Bagherifard G "Study correlation between Mountain’s Kelavs (Kelussia odoratissimaMozaff) species and available other species in Kohgiloyeh region (Delafroz mountain " International congress on Applied Biology (2011)
42-Jahantab E, Sepehri A, Barani H "An Introduction on the endangered species of Kelussia odoratissima Mozaff " International rangeland congress (2011)

طرحهاي پژوهشي
۱-بررسي تنوع فيتوشيميايي جمعيت هاي گياه مرتعي- دارويي سنبله اي مودار ( Stachys pilifera Benth.) در رويشگاه هاي طبيعي ايران (1398)
۲-ارزشگذاري حفاظتي منطقه خائيز با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (1394)
۳-بررسي تنوع فيتوشيميايي و معرفي کموتايپ هاي گياه دارويي آوندول ( Smyrnium cordifolium Boiss.) در سه رويشگاه طبيعي در استان کهگيلويه و بويراحمد (1394)
۴-بررسي دانش بومي گونه بلوط و نقش دانش بومي و مشارکت مردمي در احياء و بهره برداري آن در استان کهگيلويه و بويراحمد (شهرستان هاي بويراحمد و دنا) (1395)
۵-بررسي خصوصيات اکولوژيکي گياه دارويي آوندول ( Smyrnium cordifolium Boiss.) در رويشگاه‌هاي مختلف استان کهگيلويه و بويراحمد (1394)
۶-بررسي امکان کاربرد گياهان مرتعي در پالايش آلاينده هاي خاک در مناطق نفت خيز (مطالعه موردي: پازنان گچساران) (1394)
۷-بررسي تاثير روش هاي مختلف پرايمينگ بر خصوصيات مرتبط با جوانه زني و استقرار گياهچه تريتيكاله تحت تنش خشكي و سرما (1392)
۸-بررسي تاثير ويژگي هاي اکولوژيکي بر خواص ضد باکتريايي و فيتوشيميايي اسانس گياه دارويي پنج انگشت (Vitex agnus – castus L.) در استان کهگيلويه و بويراحمد (1395)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
گياهشناسي۲سيستماتيك و مرفولوژي(مرتع)
درخت شناسي عمومي(مرتع)
مرتعداري(مرتع)
شناخت منابع طبيعي(مرتع)
شناسايي گياهان مرتعي۱(مرتع)
كشت و تكثير گياهان مرتعي(مرتع)
شناسايي گياهان مرتعي۲(مرتع)
اكولوژي مرتع
رابطه دام و مرتع(مرتع)
اصلاح و توسعه مراتع(مرتع)
اندازه گيري و ارزيابي مراتع(مرتع)
بوم شناسي عمومي(م طبيعت)
استفاده چند منظوره از اکوسيستم(م طبيعت)
مرتعداري(م طبيعت)
شناسايي گياهان مرتعي۱(م طبيعت)
شناسايي گياهان مرتعي ۲(م طبيعت)
کشت و تکثير گياهان مرتعي(م طبيعت)
اکولوژي مرتع (بوم شناسي)(م طبيعت)
اصلاح مراتع(م طبيعت)
اندازه گيري و ارزيابي مراتع(م طبيعت)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)