۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : روح اله
نام خانوادگي : علي آبادي
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1387
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته فيزيک
شيراز (ايران)
سال 1390 تا 1395 رفتار ترموديناميکي و گذارفاز مخلوطهاي دوتايي و مولکولهاي ميله اي شکل محدود شده
کارشناسي ارشد
رشته فيزيک
شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1383 تا 1386 بررسي پاسخ کوارتز به اشعه الکتروني
کارشناسي
رشته فيزيک
شهيد باهنر کرمان (ايران)
سال 1378 تا 1382 در دوره کارشناسي پايان نامه نداشتم

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-دكتري,"شهيد چمران اهواز",مشاور

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (8)
1- Ghazi S, Aliabadi R (2018) Validation study of using the free volume approximation to confined thermotropic and lyotropic liquid-crystalline fluids The European Physical Journal E 41:112-121
2- Aliabadi R, Gurin P, Velasco E, Varga S (2018) Ordering transitions of weakly anisotropic hard rods in narrow slitlike pores PHYSICAL REVIEW E 97:012703-012711
3- Aliabadi R, مرادي , بينايي قطب آبادي (2017) The study of uniaxial–biaxial phase transition of confined hard ellipsoids using density functional theory International Journal of Modern Physics C 28:1750068-1750079
4- Aliabadi R (2016) Tracking three-phase coexistences in binary mixtures of hard plates and spheres THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 144:074902-074907
5- Aliabadi R (2015) Orientational ordering of confined hard rods: the effect of shape anisotropy on surface ordering and capillary nematization PHYSICAL REVIEW E 92:032503-0325013
6- Aliabadi R (2011) Calculation of the transition probabilities of superfluid Fermi gas with orbital angular momentum l=1 at low temperatures Iranian Journal of Physics Research 11:24-30
7- Aliabadi R (2010) ESR response of powder samples of clear fused quartz material to high doses of 10 MeV electrons: possible applications for industrial radiation processing Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 268:2411-2414
8- Aliabadi R (2009) ESR response of bulk samples of clear fused quartz (CFQ) material to high doses from 10 MeV electrons: Its possible application for radiation processing and medical sterilization Applied Radiation and Isotopes 67:1023-1026

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-علي آبادي ر "مطالعه و بررسي گذار فاز لايه اي ذرات بلور مايع بين دو ديواره " سومين کنفرانس فيزيک محاسباتي ايران (1396)
۲-علي آبادي ر "بررسي ساختارهاي متفاوت فازي ذرات استوانه اي شکل بين دو ديواره " سومين کنفرانس فيزيک محاسباتي ايران (1396)
۳-علي آبادي ر "گذار فاز پلنار-هومئوتروپيک ذرات ميله اي شکل بين دو ديواره " کنفرانس فيزيک ايران (1396)
۴-علي آبادي ر "بررسي ميزان درستي تقريب حجم آزاد در محاسبات مربوط به نانوذرات محصور بين دو ديواره سخت " کنفرانس نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت (1395)
۵-علي آبادي ر "محاسبه پروفايل چگالي مولکول هاي بيضي وار سخت با برهمکنش دوقطبي دوقطبي بين ديواره سخت " کنفرانس ماده چگال ايران (1393)
۶-علي آبادي ر "بررسي گذار فاز نانو لوله هاي استوانه اي شکل بين دو ديواره موازي سخت در حضور بر هم کنش ماير-سوپ " کنفرانس ماده چگال ايران (1393)
۷-علي آبادي ر "محاسبه احتمال گذار ابر شاره گاز فرمي با تکانه زاويه اي l=1 در دماهاي پايين " کنفرانس ابررسانايي (1388)
۸-علي آبادي ر "بررسي پاسخ EPR نمونه هاي استوانه اي کوارتز به الکترون هاي 10 MeV در دزهاي بالا " کنفرانس هسته اي ايران (1387)
۹-علي آبادي ر "بررسي پاسخ EPR نمونه هاي پودري CFQ به الکترون هاي 10 MeV " کنفرانس هسته اي ايران (1386)

طرحهاي پژوهشي
۱-گذارفاز ذرات ميله اي شکل سخت با نسبت طول به عرض کوچک بين دو ديواره با فاصله کم (1397)
۲-بررسي درستي تقريب حجم آزاد در مطالعه گذار فاز ايزوتروپيک-نماتيک ميله هاي ترموتروپيک محدود شده (1397)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيک پايه۱
آزمايشگاه فيزيک پايه ۱
فيزيک پايه ۲
آزمايشگاه فيزيك(الكتريسيته و الكترونيك) (علوم كامپيوتر)
فيزيك ۲(علوم كامپيوتر)
آزمايشگاه فيزيک پايه۱(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک پايه ۲(فيزيک)
رياضي فيزيک۱(فيزيک)
رياضي فيزيک۲(فيزيک)
ترموديناميک و مکانيک آماري۱(فيزيک)
ترموديناميک و مکانيک آماري۲(فيزيک)
تاريخ و فلسفه علم فيزيک(فيزيک)
فيزيک پايه ۱(فيزيک)
نظريه نسبيت(فيزيک)
فيزيك عمومي(مرتع)
فيزيك ۱ (آب)
فيزيك۲(آب)
فيزيک الکتريسيته و مغناطيس(صنايع)
فيزيک عمومي(صنايع)
فيزيك عمومي(مرتع)
كارشناسي ناپيوسته
فيزيک
آز فيزيک
كـارشناسي
فيزيک ۱
آز فيزيک۱
فيزيک ۲
فيزيک ۱
آز فيزيک ۱
فيزيک ۱ (آي تي)
آز فيزيك ۱(اي تي)
فيزيک ۲ اي تي(ج)
فيزيك ۱(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك ۱(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيک۲(ج)
فيزيک۲(کامپيوتر)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)