۱۳۹۶/۱۱/۰۲
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دکتر فاطمه
نام خانوادگي : بازوبند
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1392
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : fabaphy@aut.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته فيزيک
دانشگاه صنعتي اميرکبير (ايران)
سال 1388 تا 1392 تقويت توليد هارمونيکها در ليزر الکترون آزالد با طول موجهاي بلند
کارشناسي ارشد
رشته فيزيک
دانشگاه ولي عصر رفسنجان (ايران)
سال 1384 تا 1387 کاهش اعوجاجات بهره در تقويت کننده ميکرورينگ پهن باند رامان
کارشناسي
رشته فيزيک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1379 تا 1383 -----

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (5)
1- Bazouband F (2014) Nonlinear Third Harmonic Radiation in Thermal Free Electron Laser with Modified journal of plasma physics :-
2- Bazouband F (2013) Efficiency Enhancement of Nonlinear Odd Harmonics in Thermal Free Electron Laser Journal of Applied Physics :-
3- Bazouband F (2012) Improvement of nonlinear harmonics in free electron laser with planar wiggler Physics of Plasmas 19 :-
4- Bazouband F (2010) Effect of direct coupling of microrings on the gain bandwidth of cascade microring Raman amplifier Optics communications 283:2939-2946
5- Bazouband F (2008) Gain ripple minimization in the wide-band SCISSOR Raman amplifier Optics communications 282:1648-1653

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-بازوبند د "حرکت الکترون در ليزر الکترون آزاد چرنکوف " کنفرانس فيزيک ايران (1396)
۲-صالحي ا، بازوبند د "بررسي سه بعدي ليزر الکترون آزاد با کوک شدگي ويگلر دوم " کنفرانس فيزيک ايران (1395)
۳-بازوبند د، صالحي ا "تابش خودبخودي در ليزر الکترون آزاد با ويگلر تخت تعميم‎يافته " کنفرانس فيزيک ايران (1395)
۴-بازوبند د "انباشتگي بازده هارمونيک سوم در لبزر الکترون آزاد با ويگلر تعميم‎يافته " 21 امين کنفرانس اپتيک و فوتونيک (1393)
۵-بازوبند د "افزايش راندمان هارمونيک‎هاي غيرخطي در ليزر‎الکترون‎آزاد با ويگلر تخت وکانال يوني " کنفرانس فيزيک ايران (1391)
۶-بازوبند د "تقويت کنند? SCISSOR دو کانال? رامان پهن باند با پمپ پيوسته " کنفرانس سالانه فيزيک ايران (1388)
۷-بازوبند د "اثر جفت شدگي مستقيم بين ميكروحلقه ها بر پهناي باند تقويت كننده ميكرو حلقه رامان " کنفرانس سالانه فيزيک ايران (1388)
۸-بازوبند د "طراحي يک تقويت کننده رامان با پهناي باند وسيع به وسيله تشديدگرهاي ميکروحلقه‎‎اي آبشاري " کنفرانس سالانه فيزيک ايران (1387)
۹-بازوبند د "افزايش پهناي باند طيف بهره در SCISSOR تعميم‎يافته تقويت‎کننده رامان " پانزدهمين کنفرانس انجمن اپتيک و فوتونيک ايران (1387)
۱۰-بازوبند د "گاف نواري در SCISSOR يك كاناله تعميم يافته " چهاردهمين کنفرانس انجمن اپتيک و فوتونيک ايران (1386)
11-Bazouband F "Effect of Coupling Coefficient between the the MicroRings on the gain spectrum of MSCISSOR Raman amplifier " کنفرانس بين المللي اپتيک و فوتونيک (2008)

افتخارات
۱- ()


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيك ۱(علوم كامپيوتر)
آزمايشگاه فيزيک پايه۱(فيزيک)
آزمايشگاه فيزيک پايه ۲(فيزيک)
الکترومغناطيس۱(فيزيک)
الکترومغناطيس۲(فيزيک)
فيزيک عمومي۲(فيزيک قديم)
آزمايشگاه فيزيک حالت جامد۱(فيزيک)
فيزيك عمومي(مرتع)
فيزيك ۱ (آب)
فيزيك۲(آب)
فيزيک ۱
فيزيک ۲
فيزيك۲ (اي تي)
آز فيزيك۲(اي تي)
فيزيك ۱(مكانيك)
فيزيك ۲(مكانيك)
آزمايشگاه فيزيك ۱(مكانيك)
فيزيك۱(برق)
فيزيك۲ (برق)
آزمايشگاه فيزيك۱ (برق)
آزمايشگاه فيزيک۱(برق)ج
آزمايشگاه فيزيک۲(ج)
فيزيک ۱(کامپيوتر ج)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)