۱۳۹۶/۱۱/۰۲
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مدير امور دانشجويي
نام خانوادگي : دکتر رضا واقفي
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 95
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي مكانيك
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : vaghefireza@fasau.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
1- Vaghefi R, Nayebi A, Hematiyan M, Khosravifard A (2017) Investigating the effects of mushy zone thickness on residual stresses in alloy solidification Meccanica 2017:1-18
2- Kazemi Z, Hematiyan M, Vaghefi R (2017) Meshfree radial point interpolation method for analysis of viscoplastic problems Engineering Analysis with Boundary Elements 82:172-184
3- Vaghefi R, Hematiyan M, Nayebi A (2016) Three-dimensional thermo-elastoplastic analysis of thick functionally graded plates using the meshless local Petrov–Galerkin method Engineering Analysis with Boundary Elements 71:34-49
4- Vaghefi R, Baradaran G, Koohkan H (2010) Three-dimensional static analysis of thick functionally graded plates by using Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) method Engineering Analysis with Boundary Elements 34:564-573
5- Koohkan H, Kimiaeifar A, Mansourabadi A, Vaghefi R (2010) AN ANALYTICAL APPROACH ON THE BUCKLING ANALYSIS OF CIRCULAR, SOLID AND ANNULAR FUNCTIONALLY GRADED THIN PLATES Journal of Mechanical Engineering 41:7-14
6- Koohkan H, Baradaran G, Vaghefi R (2010) A completely meshless analysis of cracks in isotropic functionally graded materials Journal of Mechanical Engineering Science, Part C 224:581-590
7- Vaghefi R, Baradaran G, Koohkan H (2009) Three-dimensional static analysis of rectangular thick plates by using meshless local Petrov–Galerkin method Journal of Mechanical Engineering Science, Part C 223:1983-1996

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-دکتر رضا واقفي م، برادران غ، کوهکن ح "تحليل سه بعدي ورقهاي ضخيم مستطيلي ساخته شده ازمواد هدفمند (FGM) با استفاده از روش بدون المان پتروف - گالرکين محلي (MLPG) " هفدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک (1388)
۲-حاج عباسي م، دکتر رضا واقفي م، کوهکن ح "حل دقيق مستطيلي بر روي بستر الاستيک وينکلر و پسترنک با شرايط مرزي مرکب " شانزدهمين کنفرانس بين المللي مکانيک (1387)
۳-حاج عباسي م، دکتر رضا واقفي م، کوهکن ح "ارائه يک روش ساده جهت حل دقيق ورق مستطيلي با هر ترکيب ممکن از شرايط تکيه گاهي ساده، گيردار و آزاد " هفتمين همايش انجمن هوافضاي ايران (1386)
4-Koohkan H, Baradaran G, Vaghefi R "An improved MLPG method for fracture analysis of functionally graded materials " هفدهمين کنفرانس بين المللي مکانيک (1388)
5-Koohkan H, Baradaran G, Vaghefi R "Fracture analysis of functionally graded materials by the enriched MLPG method " اولين کنفرانس بين المللي کامپوزيت (1387)
6-Koohkan H, Saidi A, Vaghefi R "Buckling analysis of annular functionally graded thin plates " اولين کنفرانس بين المللي کامپوزيت (1387)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ديناميک
نقشه كشي صنعتي۱(مكانيك)
استاتيك(مكانيك)
مقاومت مصالح ۱(مكانيك)
طراحي اجزاء ۱(مكانيك)
آزمايشگاه مقاومت مصالح(مكانيك)
کارگاه جوشکاري و ورقکاري
نقشه کشي صنعتي۱ (مکانيک)
كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي
مواد مرکب(کامپوزيتها)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)