۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد مهدي
نام خانوادگي : محبي
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1387
مرتبه علمي : مربي
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته عمران-ژيوتکنيک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1390 تا 1396 بررسي آزمايشگاهي و عددي کاربرد زيست فناوري در کنترل ريزگردهاي ناشي از فرسايش بادي
کارشناسي ارشد
رشته عمران-ژيوتکنيک
دانشکده فني دانشگاه تهران (ايران)
سال 1380 تا 1383 بررسي ميزان تاثير پارامترهاي مختلف بر طراحي پوشش تونلهاي حفاري شده با TBM و مقايسه با روشهاي تحليلي
کارشناسي
رشته عمران-عمران
صنعتي شريف (ايران)
سال 1376 تا 1380 -

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
1- Mohebbi M, Habibagahi G, Niazi A, Ghahramani A (2019) A Laboratory investigation on suppression of dust from wind erosion using biocementation with Bacillus amyloliquefaciens Scientia Iranica 26:2665-2677
2- Palassi M, Mohebbi M (2008) Design of Lining of Tunnels Excavated in Soil and Soft Rock EJGE 13:1-15

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-غفاري ع، دهقان خليلي ح، محبي م "بررسي استفاده از گازهاي زيستي جهت کاهش پتانسيل روانگرايي " هشتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران،معماري و مديريت شهري (1400)
۲-قوهستاني ، محبي م، شرافت س، عباسي م "بررسي شکل و موقعيت بازشو بر مقاومت برشي تيرورق ها " ششمين کنگره ملي مهندسي عمران (1390)
3-Mohebbi M, Habibagahi G, Niazi A, Ghahramani A "A laboratory investigation on suppression of dust from wind erosion using biotechnology " 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (2017)
4-Palassi M, Mohebbi M "A Comparison between Numerical and Analytical Methods in the Design of Tunnel Lining " 57th Canadian Geotechnical Conference (2004)

طرحهاي پژوهشي
۱-تدوين استاندارد ملي شناسايي و طبقه بندي خاک هاي رسي واگرا به روش سوراخ سوزني (1393)
۲-تدوين استاندارد ملي مقاومت کششي مستقيم نمونه هاي مغزه گيري شده از سنگ بکر (1393)
۳-تدوين استاندارد ملي تعيين خصوصيات واگرايي خاک رس به روش هيدرومتري دوگانه (1393)
۴-تدوين استاندارد ملي تعيين نشانه تورم خاک ها (1393)

افتخارات
۱-کسب مدال برنز کشوري المپياد علمي شيمي دانش آموزي (1375)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباني علم اقتصاد
زمين شناسي(مرتع)
زمين شناسي
اقتصاد و مديريت صنعتي(صنايع)
برنامه نويسي کامپيوتر
اقتصاد مهندسي
زمين شناسي مهندسي
مکانيک خاک
راهسازي
پروژه راهسازي
مهندسي پي
کارآموزي
کارآموزي
كارآموزي
مكانيك خاك ۲
اصول مديريت ساخت
سازه هاي مدفون
پروژه تخصصي
زبان تخصصي
ترميم و نگهداري راه
اصول مهندسي تونل
سدهاي كوتاه
كارشـناسي ارشد پيوسته
رياضيات عالي مهندسي
مهندسي پي پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسين ايزدي بررسي تاثير دانه بندي و تراکم بر خصوصيات مقاومت برشي خاک بهسازي شده به روش زيستي ۱۴۰۰
نويد اميني مقايسه ي آزمايشگاهي بهسازي زيستي خاک مستعد فرسايش بادي با دو نوع ميکروارگانيسم ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عليرضا غفاري بررسي آزمايشگاهي عملکرد روش هاي بايوگاز به عنوان روشي براي بهسازي خاک روانگرا ۱۳۹۹