۱۳۹۸/۰۶/۲۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد مهدي
نام خانوادگي : محبي
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1387
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته عمران-ژيوتکنيک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1390 تا 1396 بررسي آزمايشگاهي و عددي کاربرد زيست فناوري در کنترل ريزگردهاي ناشي از فرسايش بادي
کارشناسي ارشد
رشته عمران-ژيوتکنيک
دانشکده فني دانشگاه تهران (ايران)
سال 1380 تا 1383 بررسي ميزان تاثير پارامترهاي مختلف بر طراحي پوشش تونلهاي حفاري شده با TBM و مقايسه با روشهاي تحليلي
کارشناسي
رشته عمران-عمران
صنعتي شريف (ايران)
سال 1376 تا 1380 -

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
1- Mohebbi M, Habibagahi G, Niazi A, Ghahramani A (2016) A Laboratory investigation on suppression of dust from wind erosion using biocementation with Bacillus amyloliquefaciens Scientia Iranica 12:1-10
2- Palassi M, Mohebbi M (2008) Design of Lining of Tunnels Excavated in Soil and Soft Rock EJGE 13:1-15

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-قوهستاني ، محبي م، شرافت س، عباسي م "بررسي شکل و موقعيت بازشو بر مقاومت برشي تيرورق ها " ششمين کنگره ملي مهندسي عمران (1390)
2-Mohebbi M, Habibagahi G, Niazi A, Ghahramani A "A laboratory investigation on suppression of dust from wind erosion using biotechnology " 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (2017)
3-Palassi M, Mohebbi M "A Comparison between Numerical and Analytical Methods in the Design of Tunnel Lining " 57th Canadian Geotechnical Conference (2004)

طرحهاي پژوهشي
۱-تدوين استاندارد ملي شناسايي و طبقه بندي خاک هاي رسي واگرا به روش سوراخ سوزني (1393)
۲-تدوين استاندارد ملي مقاومت کششي مستقيم نمونه هاي مغزه گيري شده از سنگ بکر (1393)
۳-تدوين استاندارد ملي تعيين خصوصيات واگرايي خاک رس به روش هيدرومتري دوگانه (1393)
۴-تدوين استاندارد ملي تعيين نشانه تورم خاک ها (1393)

افتخارات
۱-کسب مدال برنز کشوري المپياد علمي شيمي دانش آموزي (1375)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباني علم اقتصاد
زمين شناسي(مرتع)
زمين شناسي
اقتصاد و مديريت صنعتي(صنايع)
برنامه نويسي کامپيوتر
اقتصاد مهندسي
زمين شناسي مهندسي
مکانيک خاک
راهسازي
پروژه راهسازي
مهندسي پي
کارآموزي
کارآموزي
كارآموزي
مكانيك خاك ۲
اصول مديريت ساخت
سازه هاي مدفون
پروژه تخصصي
زبان تخصصي
ترميم و نگهداري راه
اصول مهندسي تونل
سدهاي كوتاه
كارشـناسي ارشد پيوسته
مهندسي پي پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)