۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حسام
نام خانوادگي : دهقان خليلي
سال تولد : 1361
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :
علاقه مندي ها :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته مهندسي عمران- خاک و پي
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1390 تا 1397 بررسي تاثير ستون هاي اختلاط عميق بر کاهش عوارض روانگرايي زير شالوده هاي سطحي
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي عمران- خاک و پي
شهيد بهشتي تهران (ايران)
سال 1385 تا 1387 ساخت دستگاه بارگزاري ديناميکي پيشرفته و اندازه گيري چند پارامتر مکانيکي خاک
کارشناسي
رشته مهندسي عمران
هرمزگان (ايران)
سال 1380 تا 1384 عمران

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
1- دهقان خليلي (1397) Effect of distribution pattern of DSM columns on the efficiency of liquefaction mitigation scientia iranica 27:2198-2208

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-غفاري ع، دهقان خليلي ح، محبي م "بررسي استفاده از گازهاي زيستي جهت کاهش پتانسيل روانگرايي " هشتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران،معماري و مديريت شهري (1400)
۲-ارشام س، دهقان خليلي ح، پورباقري ع، قوهستاني "طرح اختلاط بهينه در شمع بتني پيش تنيده سانتريفيوژ جهت کنترل خوردگي " هشتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران،معماري و مديريت شهري (1400)
۳-دهقان خليلي ح "مطالعه عددي انواع پي سازي عميق در شرايط ماسه جنوب کشور با استفاده از روش PRF همراه با مقايسه اقتصادي " چهارمين کنفرانس ملي ژئوتکنيک (1398)
۴-دهقان خليلي ح "استفاده از روش جت گروتينگ(JET GROUTING) جهت افزايش ظرفيت باربري و کاهش پتانسيل روانگرايي: مطالعه موردي دو پروژه در شمال ايران " بين المللي مهندسي عمران (1398)
۵-دهقان خليلي ح "بررسي عملکرد ستون هاي اختلاط عميق خاک بر بهبود رفتار برشي خاک هاي روانگرا " يازدهمين کنفرانس بين المللي عمران (1397)
۶-دهقان خليلي ح "بررسي کارايي ستون‌هاي اختلاط عميق خاک (Deep Soil Mixing) به عنوان شمع‌هاي کاهنده نشست با استفاده از آزمايشات ميداني و مدل‌سازي عددي " يازدهمين کنفرانس بين المللي عمران (1397)
۷-دهقان خليلي ح "افزايش ظرفيت باربري خاک زير پي و کاهش پتانسيل روانگرايي با استفاده از روش جت گروتينگ (تزريق پرفشار) " يازدهمين کنفرانس بين المللي عمران (1397)
۸-دهقان خليلي ح "بررسي عملکرد ستون هاي اختلاط عميق خاک (DEEP SOIL MIXING) در کاهش پتانسيل روانگرايي " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۹-دهقان خليلي ح "کاربرد روش جت گروتينگ ( JET GROUTING) به عنوان سازه نگهبان در پايدارسازي ديواره گود: مطالعه موردي دو پروژه در شمال و جنوب ايران " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۱۰-دهقان خليلي ح "بررسي عملکرد ستون هاي اختلاط عميق خاک (DEEP SOIL MIXING) با کاربرد شمع کاهنده نشست در سيستم راديه-شمع منفصل " بين المللي ژئوتکنيک (1395)
۱۱-دهقان خليلي ح "استفاده از ريزشمع ظرفيت بالا در کنترل بلندشدگي فونداسيون :مطالعه موردي، مناره مصلي بزرگ بندرعباس " بين المللي عمران (1393)
۱۲-دهقان خليلي ح "ارزيابي ارتباط بين آزمونگر کلگ با آزمايش نسبت باربري کاليفرنيا " چهارمين کنفرانس ملي عمران (1390)
۱۳-دهقان خليلي ح "ارزيابي ارتباط ميان آزمونگر ضربه کلگ با آزمايش نفوذسنج مخروط ديناميکي " توسعه پايدار (1390)
۱۴-دهقان خليلي ح "کاربرد ژئوتکستايل در سدهاي خاکي " بين المللي عمران (1387)
15-دهقان خليلي "Soil Compaction Control by New Innovative Device " بين المللي ژئوتکنيک (2010)
16-دهقان خليلي "MODELING DYNAMIC LOAD PLATE TEST USING A NEW INNOVATIVE DEVICE " بين المللي عمران (2009)
17-دهقان خليلي "New Innovative Device (ADCP)–Clegg Hammer Correlations " بين المللي آزمايشات درجا (2008)
18-دهقان خليلي "Soil liquefaction mitigation by biomaterial " اولين کنفرانس ژئوتکنبک زيست محيطي (1397)

طرحهاي پژوهشي
۱-استاندارد ملي تدوين شده- روش آزمون بي نقصي پي هاي عميق بتني به روش فراصوتي چاه به چاه (1393)
۲-استاندارد ملي تدوين شده-روش آزمون بارگذاري استاتيکي بر روي پي هاي عميق (1393)
۳-استاندارد ملي تدوين شده- روش آزمون تعيين تغيير شکل و مقاومت خاک به روش بارگذاري صفحه اي (1393)
۴-استاندارد ملي تدوين شده-روش آزمون برش مستقيم خاک تحت شرايط تحکيم يافته زهکشي شده (1394)
۵-استاندارد ملي تدوين شده- روش آزمون تعيين مقاومت فشاري محدود نشده خاک چسبنده (1393)
۶-استاندارد ملي تدوين شده- روش آزمون فشاري سه محوري زهکشي نشده-تحکيم نيافته بر روي خاک هاي چسبنده (1393)
۷-طرح پژوهش، نوآوري و ارتقاء بر روي اختراع ADCP با اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان (1393)
۸-بررسي تاثير ستون هاي اختلاط در عمق در کاهش پتانسيل روانگرايي زير پي هاي بنادر (1392)
۹-اندازه گيري پارامترهاي مکانيکي خاک در بدنه سد بوسيله DLC (1388)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
رسم فني و نقشه كشي(آب)
روشهاي اجراء گود و سازه نگهبان
رسم فني و نقشه کشي ساختمان
تکنولوژي بتن
مکانيک خاک
آزمايشگاه مکانيک خاک
مصالح ساختماني و آزمايشگاه
روسازي راه
مهندسي پي
اصول مهندسي زلزله و باد
مكانيك خاك ۲
پروژه تخصصي
كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران
تحقيقات محلي
خاک مسلح و روشهاي اجراء آن
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
کاربرد کامپيوتر در مهندسي ژئوتکنيک
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
بهسازي خاک
تحقيقات صحرائي(ارشد)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (7)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مهدي رحماني نژاد بررسي عددي اثر سختي سازه مجاور بر تغييرمکان قائم و افقي ديواره گودهاي شهري ۱۴۰۰
پژمان مرادي بررسي عددي ستون اختلاط عميق خاک به عنوان شمع کاهنده نشست در سيستم Pile Raft ۱۴۰۰
سجاد ارشام طرح اختلاط بهينه در شمع پيش تنيده سانتريفيوژ ۱۴۰۰
عليرضا غفاري بررسي آزمايشگاهي عملکرد روش هاي بايوگاز به عنوان روشي براي بهسازي خاک روانگرا ۱۳۹۹
بهنام رمضاني ۰
محمدحسين واحدي ۰
محمدرضا جعفري بررسي عددي عملکرد ستون سنگي محصور با ژئوسنتتيک بر افزايش ظرفيت باربري خاک هاي ماسه اي روانگرا ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (4)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسين ايزدي بررسي تاثير دانه بندي و تراکم بر خصوصيات مقاومت برشي خاک بهسازي شده به روش زيستي ۱۴۰۰
حسين خلوتي فهلياني بررسي آزمايشگاهي تاثير عقب نشست، طول لايه ژئوسل و زاويه شيب بر رفتار پي هاي نواري مسلح شده با ژئوسل واقع بر شيب ۱۳۹۹
غلامرضا غفاري مطالعه آزمايشگاهي رفتار برشي ژئوفوم تسليح شده با الياف پلي پروپيلن ۱۳۹۹
کامران کاظمي ارزيابي آزمايشگاهي سه بعدي از رفتار پي هاي واقع بر شيب هاي مسلح شده با ژِِئوسل ۱۳۹۸