۱۳۹۸/۰۶/۲۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سليمان
نام خانوادگي : قوهستاني
سال تولد : 1357
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1388
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : soleiman_539@yahoo.com s.ghoohestani@gmail.com

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد,"آزاد واحد استهبان",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (5)
۱- قوهستاني ، کارکن م، شهابيان مقدم ف (1397) تحليل كمانش و ارتعاش آزاد صفحه هاي خمشي با ضريب كشسـاني غيرقطعـي با استفاده از روش اجزاء محدود تصادفي علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک 86:25-31
۲- قوهستاني ، شيري م (1397) بررسي تأثير موقعيت و وضعيت هندسي بازشو درمقاومت كمانشي تيرورق هاي سوراخ دار با سخت كننده دلتا تحت تأثي ر نيروي برشي نشريه علمي پژوهشي سازه و فولاد 67:111-123
3- Khazaee A, Ghoohestani S, Mohammadi Y (2017) (Investigation of the collapse-resisting capacity of the braced steel moment frames Jordan Journal of Civil Engineering 11:403-414
4- Ghoohestani S, Shahabian F, Hoseini S (2015) Dynamic Analysis of Cylindrically Layered Structures Reinforced by Carbon Nanotube Using MLPG Method Civil Engineering Infrastructures Journal 48:235-250
5- Ghoohestani S, Shahabian F, Hosseini S (2014) Dynamic Analysis of a Layered Cylinder Reinforced by Functionally Graded Carbon Nanotubes Distributions Subjected to Shock Loading using MLPG Method Computer Modeling in Engineering and Sciences 100:295-321

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-قوهستاني ، نيک فرجام ع "بررسي تأثير نسبت مصالح سنگي بر خواص تازه بتن خود تراکم " ســومين کنفرانــس بين المللي و هفتميــن کنفرانــس ملي مصـــالح و ســـازه هاي نويــن در مهندســي عمــران (1397)
۲-قوهستاني ، صادقي ص "مطالعه آزمايشگاهي تأثير مدول نرمي مصالح ريز دانه بر مقدار سيمان مصرفي طرح اختلاط بتن " ســومين کنفرانــس بين المللي و هفتميــن کنفرانــس ملي مصـــالح و ســـازه هاي نويــن در مهندســي عمــران (1397)
۳-همتي ه، قوهستاني ، قبادي م "بررسي اثر خواص بتن خود متراکم حاوي نانو ذره سليس و نانو ذره تيتانيوم " چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در مهندسي عمران معماري و شهرسازي (1396)
۴-کلاهي م، قوهستاني "بررسي تأثير مقدار رطوبت درعمل آوري بر مقاومت فشاري 28 روزه بتن " کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي جهان اسلام (ايران – تبريز) (1396)
۵-کلاهي م، قوهستاني "بررسي مقدار تفاوت مقاومت فشاري 28 روزه بتن نسبت به زمان شروع عمل آوري " کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي جهان اسلام ( ايران – تبريز ) کشورهاي اسلامي 810 (1396)
۶-رمضاني ح، قوهستاني ، رستگارنژاد ح " تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه بلند، در پلان " اولين کنفرانس بين المللي و سومين کنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار (1395)
۷-قوهستاني ، بحراني پور م "تعمير و تقويت سقف تيرچه بلوک با افزودن کلاف مياني در صورت تغيير کاربري " سومين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران (1395)
۸-خزايي ا، قوهستاني ، محمدي ي "اثر استفاده از مهاربند در سازه فولادي در افزايش مقاومت در برابر تخريب پيشرونده " چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري (1395)
۹-قوهستاني ، کارکن م، آقاميري اصفهاني م، کارکن ح "بررسي اثر بار محوري بر روي بسامدهاي طبيعي ستون هاي فولادي به روش اجزاي محدود " سومين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري (1394)
۱۰-قوهستاني ، محبي م، شرافت س، عباسي م "بررسي شکل و موقعيت بازشو بر مقاومت برشي تيرورق ها " ششمين کنگره ملي مهندسي عمران (1390)

طرحهاي پژوهشي
۱-بهسازي سازه هاي فولادي با قاب خمشي در برابر تخريب پيشرونده با استفاده از مهاربندهاي فولادي (1395)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
استاتيک
مقاومت مصالح ۱
تحليل سازه ها ۱
تکنولوژي بتن
آزمايشگاه تکنولوژي بتن
آزمايشگاه مقاومت مصالح
سازه هاي فولادي ۱
سازه هاي فولادي ۲
سازه هاي بتن آرمه ۱
سازه هاي بتن آرمه ۲
روشهاي اجرايي ساختمان
تحليل سازه ها ۲
پروژه سازه هاي فولادي
پروژه سازه هاي بتن آرمه
مقاومت مصالح ۲
سازه هاي بنايي
سازه هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله
بازرسي، تعمير و ترميم سازه ها
مقررات ملي ساختمان
نگهداري، تعمير و ترميم سازه ها

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)