۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سليمان
نام خانوادگي : قوهستاني
سال تولد : 1357
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1388
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : s.ghoohestani@gmail.com

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خارج از دانشگاه
۱-كارشناسي ارشد ,"آزاد واحد استهبان",راهنما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
۱- شيخي ز، قنبري ا، کارکن م، قوهستاني (1399) بررسي عملکرد تکنيک هاي تعريف ناپيوستگي در حل عددي مسائل ترک به روش بدون شبکه مدل سازي در مهندسي 62:66-75
۲- قوهستاني ، خليفه ص، کارکن م، يعقوبي م (1399) بررسي رفتار ميراگر اصطکاکي در مهاربندهاي ضربدري در برابر نيروي انفجار نشريه علمي " علوم و فناوري هاي پدافند نوين" 4:357-367
۳- قوهستاني ، کارکن م، شهابيان مقدم ف (1397) تحليل كمانش و ارتعاش آزاد صفحه هاي خمشي با ضريب كشسـاني غيرقطعـي با استفاده از روش اجزاء محدود تصادفي علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک 86:25-31
۴- قوهستاني ، شيري م (1397) بررسي تأثير موقعيت و وضعيت هندسي بازشو درمقاومت كمانشي تيرورق هاي سوراخ دار با سخت كننده دلتا تحت تأثي ر نيروي برشي نشريه علمي پژوهشي سازه و فولاد 67:111-123
5- Khazaee A, Ghoohestani S, Mohammadi Y (2017) (Investigation of the collapse-resisting capacity of the braced steel moment frames Jordan Journal of Civil Engineering 11:403-414
6- Ghoohestani S, Shahabian F, Hoseini S (2015) Dynamic Analysis of Cylindrically Layered Structures Reinforced by Carbon Nanotube Using MLPG Method Civil Engineering Infrastructures Journal 48:235-250
7- Ghoohestani S, Shahabian F, Hosseini S (2014) Dynamic Analysis of a Layered Cylinder Reinforced by Functionally Graded Carbon Nanotubes Distributions Subjected to Shock Loading using MLPG Method Computer Modeling in Engineering and Sciences 100:295-321

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-ارشام س، دهقان خليلي ح، پورباقري ع، قوهستاني "طرح اختلاط بهينه در شمع بتني پيش تنيده سانتريفيوژ جهت کنترل خوردگي " هشتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران،معماري و مديريت شهري (1400)
۲-قوهستاني ، ابراهيمي مرندي ح "بررسي آزمايشگاهي تاثير الياف بر خواص تازه بتن خود متراکم اليافي " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۳-قوهستاني ، خادمي ع "تحليل و بهينه سازي ديوار برشي فولادي تحت بارگذاري انفجاري با استفاده از الگوريتم ژنتيك " ششمين کنگره سالانه ملي عمران، معماري و توسعه شهري (1398)
۴-قوهستاني ، سروش ا "بررسي رفتار ستونهاي مدور بتني تقويت شده با ميله ها و خاموت هاي frp " ششمين کنگره سالانه ملي عمران، معماري و توسعه شهري (1398)
۵-قوهستاني ، کلاهي م "بررسي رفتار ديوار آجري باربر تقويت شده با الياف FRP تحت بار جانبي درون صفحه " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۶-قوهستاني ، همتي آغچغلو ه، افديده م "تاثيرVMAبر روي خواص بتن خودمتراکم مسلح به الياف فولادي و پلي-پروپيلين " ششمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري (1398)
۷-قوهستاني ، ابراهيمي مرندي ح "تعيين مقاومت بتن خود متراکم و بتن خود متراکم اليافي " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۸-قوهستاني ، افشارنيا ع " بررسي تاثير متقابل نسبت وزني الياف، مدول نرمي و نسبت آب به سيمان بر پارامترهاي فيزيکي و مکانيکي بتن اليافي " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۹-قوهستاني ، نيک فرجام ع "بررسي تأثير نسبت مصالح سنگي بر خواص تازه بتن خود تراکم " ســومين کنفرانــس بين المللي و هفتميــن کنفرانــس ملي مصـــالح و ســـازه هاي نويــن در مهندســي عمــران (1397)
۱۰-قوهستاني ، صادقي ص "مطالعه آزمايشگاهي تأثير مدول نرمي مصالح ريز دانه بر مقدار سيمان مصرفي طرح اختلاط بتن " ســومين کنفرانــس بين المللي و هفتميــن کنفرانــس ملي مصـــالح و ســـازه هاي نويــن در مهندســي عمــران (1397)
۱۱-همتي ه، قوهستاني ، قبادي م "بررسي اثر خواص بتن خود متراکم حاوي نانو ذره سليس و نانو ذره تيتانيوم " چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در مهندسي عمران معماري و شهرسازي (1396)
۱۲-کلاهي م، قوهستاني "بررسي تأثير مقدار رطوبت درعمل آوري بر مقاومت فشاري 28 روزه بتن " کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي جهان اسلام (ايران – تبريز) (1396)
۱۳-کلاهي م، قوهستاني "بررسي مقدار تفاوت مقاومت فشاري 28 روزه بتن نسبت به زمان شروع عمل آوري " کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي جهان اسلام ( ايران – تبريز ) کشورهاي اسلامي 810 (1396)
۱۴-رمضاني ح، قوهستاني ، رستگارنژاد ح " تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه بلند، در پلان " اولين کنفرانس بين المللي و سومين کنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار (1395)
۱۵-قوهستاني ، بحراني پور م "تعمير و تقويت سقف تيرچه بلوک با افزودن کلاف مياني در صورت تغيير کاربري " سومين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران (1395)
۱۶-خزايي ا، قوهستاني ، محمدي ي "اثر استفاده از مهاربند در سازه فولادي در افزايش مقاومت در برابر تخريب پيشرونده " چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري (1395)
۱۷-قوهستاني ، کارکن م، آقاميري اصفهاني م، کارکن ح "بررسي اثر بار محوري بر روي بسامدهاي طبيعي ستون هاي فولادي به روش اجزاي محدود " سومين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري (1394)
۱۸-قوهستاني ، سليمي کوچي ج "کاربرد تکنيک شبکه عصبي مصنوعي در برآورد دبي پيک سيلاب " ششمين کنگره ملي مهندسي عمران (1390)
۱۹-فيوض ع، قوهستاني ، کوه پيما ن "بررسي توزيع تنش زير کف ستون تحت بار محوري به روشهاي اجزاي محدود و تئوري ورقها " ششمين کنگره ملي مهندسي عمران (1390)
۲۰-قوهستاني ، محبي م، شرافت س، عباسي م "بررسي شکل و موقعيت بازشو بر مقاومت برشي تيرورق ها " ششمين کنگره ملي مهندسي عمران (1390)
۲۱-شهابيان ف، قوهستاني "تحليل اثر بازشوي مدور در مقاومت برشي تيرورق هاي فولادي " نشريه علمي و پژوهشي سازه و فولاد (1388)
۲۲-شهابيان ف، قوهستاني "بررسي نظريه هاي مختلف تعيين مقاومت برشي تيرورق ها " اولين کنگره ملي مهندسي عمران (1383)

طرحهاي پژوهشي
۱-بهسازي سازه هاي فولادي با قاب خمشي در برابر تخريب پيشرونده با استفاده از مهاربندهاي فولادي (1395)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
استاتيک
مقاومت مصالح ۱
تحليل سازه ها ۱
تکنولوژي بتن
آزمايشگاه تکنولوژي بتن
آزمايشگاه مقاومت مصالح
سازه هاي فولادي ۱
سازه هاي فولادي ۲
سازه هاي بتن آرمه ۱
سازه هاي بتن آرمه ۲
روشهاي اجرايي ساختمان
متره و برآورد و پروژه
تحليل سازه ها ۲
پروژه سازه هاي فولادي
پروژه سازه هاي بتن آرمه
مقاومت مصالح ۲
سازه هاي بنايي
سازه هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله
بازرسي، تعمير و ترميم سازه ها
مقررات ملي ساختمان
نگهداري، تعمير و ترميم سازه ها

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سجاد ارشام طرح اختلاط بهينه در شمع پيش تنيده سانتريفيوژ ۱۴۰۰