۱۳۹۶/۱۱/۰۲
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عباد
نام خانوادگي : خيراتي
سال تولد : 1360
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : بالاتر از فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : علوم كامپيوتر
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : ebad.kheirati.roonizi@gmail.com

چاپ كتاب
۱-قاسم زاده س، جمشيدي د، خيراتي ع "آشنايي با نرم افزار MATLAB و کاربردهاي آن در مهندسي و علوم پايه " چاپ اول (1395) انتشارات نويد شيرز شيراز


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباني کامپيوتر
برنامه سازي پيشرفته
برنامه سازي پيشرفته
ساختمان داده و الگوريتم ها
برنامه نويسي كامپيوتر(آب)
كاربرد كامپيوتر(صنايع)
آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي
آز مدارهاي منطقي
برنامه نويسي کامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر(برق)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)