۱۳۹۹/۰۳/۱۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محسن
نام خانوادگي : اژدري
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1390
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : مهندسي عمران
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : ajdari@fasau.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (13)
۱- اژدري م، آروين م، معصومي ع (1398) بررسي رفتار برشي ماسه کربناته جزيره خارک در حالت سيماني سازي شده بصورت شبه طبيعي نشريه مهندسي عمران اميرکبير 52:1-21
۲- اژدري م، نظري ن (1397) مدل سطح مرزي سازوار براي رس آماسي غيراشباع تحت بار هيدروليکي تناوبي علمي پژوهشي شريف 34:125-134
۳- اژدري م، منقسم م (1393) مطالعه آزمايشگاهي ضريب فشار جانبي مخلوط ماسه-بنتونيت غيراشباع در حالت سکون علمي پژوهشي شريف 30:27-32
4- Ajdari M (2020) Consolidation and Creep Phenomena in a Sand-bentonite Mixture under Controlled Suctions geomechanics and geoengineering 15:1-12
5- Ajdari M, Monghassem M (2016) A Modified Osmotic Diaphragmatic Oedometer for Investigating the Hydro-mechanical Response of Unsaturated Soils Getech. Test. J., ASTM 39:101-110
6- Ajdari M, Esmaeel pour A (2015) Experimental Evaluation of the Influence of the Level of the Ground Water Table on the Bearing Capacity of Circular Footings IJST, Transactions of Civil Eng 39:497-510
7- Ajdari M, Bahm yari H (2015) Oedometric Response of an Artificially Prepared Sand-Bentonite Mixture Improved by Potassium Silicate Scientia Iranica 2015:1-8
8- Rostami A, Ajdari M, Habib agahi G (2014) Pore Network Investigation on Hysteresis Phenomena International Journal of Geomechanics 2013:7-16
9- Hamidi A, Ajdari M, Habib Agahi G (2013) A Modified Osmotic Direct Shear Apparatus for Testing Unsaturated Soils Geotechnical Testing Journal, ASTM 36:1-10
10- Ajdari M, Masrouri F, Habib Agahi G (2013) The Role of Suction and Degree of Saturation on the Hydro-Mechanical Response of a Dual Porosity Silt-Bentonite Mixture Applied Clay Science 83:83-90
11- Ajdari M, Habib Agahi G (2012) Predicting Effective Stress Parameter of Unsaturated Soils Using Neural Networks Computers and Geotechnics 40:89-96
12- Ajdari M, Habib agahi G (2010) Discussion on “Is matric suction a stress variable? By: Lu N., J. Geotech. Geoenviron. Eng., ASCE, 134(7): 899–905 Geotech. Geoenviron. Eng., ASCE 136:407-408
13- Ajdari M, Habib Agahi G (2010) Shear Strength Behavior and Soil Water Retention Curve of a Dual Porosity Silt-Bentonite Mixture Scientia Iranica 17:430-440

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اژدري م، نيکنام صفري کوچي ا "مطالعه آزمايشگاهي رفتار خسش ادئومتريک در مخلوط ماسه بنتونيت غير اشباع تحت – مکش هاي کنترل شذه " اولين کنفرانس ملي ژيوتکنيک زيست محيطي (1397)
۲-اژدري م، اسفندياري ز "اثزبارگذاري هيذروليکي بز رفتار ادئوهتزيک هخلوط هاسه بنتونيت غيزاشباع - در باسه هکشهاي وسيع " اولين کنفرانس ملي ژدوتکنيک زيست محيطي (1397)
۳-اژدري م "مقاومت برشي خاک ريزدانه مسلح شده با پسماند جامد مدفون تجزيه نشده شهرستان فسا با دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس " سومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1397)
۴-اژدري م "مطالعه آزمايشگاهي بافت نمونه رسي در رفتار خزشي مخلوط ماسه بنتونيت غيراشباع " سومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1397)
۵-اژدري م "مطالعه آزمايشگاهي رفتار ادئومتريک مخلوط ماسه بنتونيت غيراشباع به عنوان پوشش خاکچال زباله هاي هسته اي " سومين همايش ملي پدافند غيرعامل (1396)
۶-اژدري م "مطالعه آزمايشگاهي رفتار مکانيکي خاک مخلوط رس و شن با استفاده از دستگاه برش " 10NCCE (1396)
۷-اژدري م "مطالعه ادئومتريک پديدههاي خزش رمبندگي تحکيم خاکهاي غيراشباع " 10NCCE (1396)
۸-اژدري م "مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومت برشي زباله¬هاي جامد با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگمقياس " دومين کنفرانس ملّي مکانيک خاک و مهندسي پي (1394)
۹-اژدري م "مدل سطح مرزي خميري براي شبيه¬سازي رخداد سازواري در رس آماسي غيراشباع تحت بار هدروليکي تناوبي " دومين کنفرانس ملّي مکانيک خاک و مهندسي پي (1394)
۱۰-اژدري م " کاربرد اصل تنش موثر در مکانيک خاکهاي غيراشباع: محدوديتها و مزيتها " دومين کنفرانس ملّي مکانيک خاک و مهندسي پي (1394)
۱۱-اژدري م "پيش بيني ضريب نفوذپذيري خاک هاي ريزدانه غيراشباع نسبت به فاز آب، با استفاده از روش هاي شبکه عصبي مصنوعي و برنامه ريزي ژنتيک " هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي عمران، بابل (1393)
۱۲-اژدري م "محاسبه تنش موثر در خاك غير اشباع با استفاده از رفتار تغيير حجمي خاك در مسير تنش خاص " هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي عمران، بابل (1393)
۱۳-اژدري م "پيش¬بيني ضريب نفوذپذيري خاکهاي ريزدانه غيراشباع نسبت به فاز آب با استفاده از روشهاي شبکه هاي عصبي مصنوعي و برنامه ريزي ژنتيک " هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي عمران (1393)
۱۴-اژدري م "محاسبه تنش موثر در خاک غير اشباع با استفاده از رفتار تغيير حجمي خاک در " هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي عمران (1393)
۱۵-آروين م، دهقان م، اژدري م "بررسي عددي دو بعدي و سه بعدي پايداري شيرواني خاکريز راه تحت اثر بار متحرک " اولين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران (1392)
16-Ajdari M "Application of Brooks and Corey formula to simulate the experimental unimodal and bimodal SWRC " TRB (2019)
17-Ajdari M "Oedometric Behavior and K0-Coefficient of a Sand-Bentonite Mixture " Advanced in Geotechnical Infrastructures (2013)
18-Ajdari M "Artificial Intelligence and Mechanics of Unsaturated Soils " Effective stress principle (2012)
19-Ajdari M "A Bounding Surface Plasticity for Unsaturated Expansive Clays " Euromech , effective stress for unsaturated soils (2012)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مکانيک خاک
آزمايشگاه مکانيک خاک
روسازي راه
کارآموزي
مكانيك خاك ۲
پروژه تخصصي
ترميم و نگهداري راه
اصول مهندسي تونل
اصول مهندسي سد
تحقيقات محلي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
ژئوتکنيک زيست محيطي
مدلسازي رفتار خاک
رفتار خاکهاي غير اشباع
سدهاي خاکي
كارشـناسي ارشد پيوسته
مكانيك خاك پيشرفته
کاربرد نظريه خميري در مكانيك خاك
تحقيقات محلي در ساختگاه

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (11)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فرشاد معماري مطالعه آزمايشگاهي رفتار خزش ادئومتريک در مخلوط ماسه-بنتونيت غيراشباع با شرايط ساخت نمونه متفاوت ۱۳۹۷
سينا زحمت کش بيدريغ استانه مطالعه آزمايشگاهي رفتار مکانيکي خاک ريزدانه مسلح شده با پسماند جامد مدفون تجزيه نشده شهرستان فسا با دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۷
زهرا اسفندياري مطالعه آزمايشگاهي تاثير چرخه¬هاي ترسازي-خشک¬اندازي بر رفتار خزش ادئومتريک در مخلوط ماسه-بنتونيت غير اشباع ۱۳۹۶
عيسي اکبري مطالعه آزمايشگاهي مقاومت مرز پوشش خاکي - پسماند جامد شهرستان فسا با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ¬مقياس ۱۳۹۶
دانيال دواتگرزاده راستي آزمايي اصل تنش موثر در خاک هاي غيراشباع با استفاده از اصول ترموديناميک ۱۳۹۵
سعيد کشاورز مطالعه آزمايشگاهي پديده هاي خزش-فروريزش-تحکيم در خاک هاي غيراشباع ۱۳۹۵
مهدي نظرزاده مطالعه آزمايشگاهي رفتار مکانيکي خاک¬ مخلوط رس و شن با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ¬مقياس ۱۳۹۵
عبدالرحمان کبوداني مطالعه آزمايشگاهي اثر تجزيه زباله بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله هاي جامد شهري استان فارس با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۵
وحيد دهداري مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومت برشي زباله هاي جامد شهري استان فارس با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ۱۳۹۴
ابراهيم نيکنام صفري کوچي مطالعه آزمايشگاهي رفتار خزش ادئومتريک در مخلوط ماسه بنتونيت غير اشباع تحت مکش هاي – کنترل شده ۱۳۹۴
نرگس نظري i ۱۳۹۳
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (13)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
کامران کاظمي ارزيابي آزمايشگاهي سه بعدي از رفتار پي هاي واقع بر شيب هاي مسلح شده با ژِِئوسل ۱۳۹۸
منصور زماني اقايي کاربرد روش خطوط تغيير طول صفر در بررسي سازه هاي واقع بر خاک هاي غير اشباع ۱۳۹۷
طيبه کاظميان تحليل سه بعدي شيب مسلح شده با ژئوسل به روش کاهش مقاومت ۱۳۹۶
مريم ايران نژاد پاريزي تصحيح طراحي پي واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل با استفاده از آناليز برگشتي ۱۳۹۶
مهدي حيدري سورشجاني بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي واقع بر شيب مسلح شده با ژئوسل ۱۳۹۶
محمد اختياري بررسي شيبهاي مسلح شده بوسيله ژئوگريد با استفاده از حد پايين آناليز حدي ۱۳۹۵
علي معصومي بررسي پارامترهاي مقاومتي ماسه کربناته سيمانته شده با کربنات کلسيم با استفاده آزمايش برش مستقيم(مطالعه موردي خاک کربناته جزاير خارک و کيش) ۱۳۹۵
زهرا بيگي بررسي عددي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل با استفاده از تئوري حد پايين آناليز حدي ۱۳۹۵
احسان قوامي بررسي پايداري و بهينه کردن ديوارهاي خاکي ميخکوبي شده با استفاده از روش تعادل حدي ۱۳۹۴
احسان رضايي بررسي سه بعدي رفتار روسازي راه مسلح شده با ژئوسل تحت بارهاي ترافيکي ۱۳۹۳
حسين خلوتي فهلياني ارزيابي آزمايشگاهي رفتار پي هاي واقع برشيب هاي مسلح شده با ژئوسل مهار شده ۰
زينب حاجياني تعيين ظرفيت باربري پي نواري مسلح شده با ژئوسل با استفاده از تحليل حدي مرز بالا ۰
غلامرضا غفاري بررسي آزمايشگاهي رفتار شيبهاي ساخته شده با بلوکهاي ژئوفوم مسلح و غير مسلح ۰