۱۴۰۰/۰۷/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : اميرحسين
نام خانوادگي : پارسا مهر
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : بالاتر از فوق ليسانس
سال استخدام : 1390
مرتبه علمي : مربي
بخش : منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري
دانشکده : کشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : amirz84@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري
دانشگاه شهيد چمران اهواز (ايران)
سال 1380 تا 1384

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (18)
۱- پارسا مهر ا، زارع م، خسرواني ز، پورباقري ع (1398) مقايسه تاثير پارامترهاي هم‌وزن و پارامترهاي وزن‌دار شده به روش تئوري آشفتگي در نتايج شاخص کيفيت آب(مطالعه موردي: دشت فسا) نشريه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ايران 35:196-211
۲- پارسا مهر ا، زارع م، خسرواني ز، پورباقري ع (1397) مقايسه تاثير پارامترهاي هم وزن و پارامترهاي وزن دار شده به روش تئوري آشفتگي در نتايج شخصيت کيفيت آب (مطالعه موردي: دشت فسا) مجله مهندسي آبياري و آب ايران 1:1-1
۳- پارسا مهر ا، خسرواني ز (1397) بررسي پتانسيل استحصال آب باران از سطح بام ساختمان و ارزيابي اقتصادي آن (مطالعه موردي: دانشگاه فسا) سامانه هاي سطوح آبگير باران 12:1-8
۴- پارسا مهر ا، مبين م، خسرواني ز (1396) استفاده از تئوري RUN در تحليل شدت، مدت و دوره بازگشت خشکسالي (مطالعه موردي: استان فارس) اکوهيدرولوژي 5:1-10
۵- پارسا مهر ا، خسرواني ز (1396) تعيين شدت خشكسالي با استفاده از تصميم‌گيري چندمعياره بر مبناي TOPSIS فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران 23:16-29
۶- پارسا مهر ا، ملکي نژاد ح، خسرواني ز (1395) بررسي تئوري آنتروپي شانون در وزن دار کردن شاخص کيفيت آب (مطالعه موردي: دشت ميقان) پژوهش آب ايران 1:1-10
۷- پارسا مهر ا، سودائي زاده ح، خسرواني ز، بي نياز م (1395) تحليل احتمال وقوع حالات بارش به شرط حالات دمايي و پهنه بندي آن در استان فارس مجله مهندسي اکوسيستم بيابان 13:91-100
۸- پارسا مهر ا، خسرواني ز (1395) تحليل بادهاي فرساينده و بررسي توان حمل رسوبات بادي در مناطق بياباني استان اصفهان فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران 22:832-842
۹- پارسا مهر ا، خسرواني ز، حميدي فر ح (1394) بهينه سازي ابعاد سازه‌هاي هلالي آبگير در آبخيزهاي کوچک (مطالعه موردي: انجيرستان هاي ديم استهبانات استان فارس) سامانه هاي سطوح آبگير باران 6:51-58
۱۰- خسرواني ز، خواجه الدين س، سفيانيان ع، محبي م، پارسا مهر ا (1394) تهيه نقشه اراضي خاکبرداري شده شرق اصفهان با استفاده از تصاوير ماهواره Cartosat-1 مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاک 72:295-303
۱۱- پارسا مهر ا، وهابي م، خسرواني ز (1394) بررسي ارتباط جوامع گياهي و برخي خصوصيات خاك با استفاده از روش آناليز تطبيقي متعارفي (مطالعه موردي: مراتع اردستان) فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران 22:1-2
۱۲- خسرواني ز، خواجه الدين س، سفيانين ع، محبي م، پارسا مهر ا (1391) پهنه بندي کاربري اراضي منطقه شرق اصفهان با استفاده از تصوير ماهواره اي IRS-P6 مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاک 59:233-244
۱۳- پارسا مهر ا، وهابي م، کريم زاده ح (1389) مقايسه خصوصيات خاک هاي داراي پوشش با سطوح عاري از پوشش گياهي در حوضه آبخيز دق سرخ اردستان مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاک 53:89-98
۱۴- پارسا مهر ا، وهابي م، کريم زاده ح (1389) طبقه بندي رويشگاه هاي مرتعي و تعيين اجتماعات گياهي در دامنه هاي کرکس مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاک 53:75-86
۱۵- عابدي کوپايي ج، پارسا مهر ا، خسرواني ز (1389) مطالعه تشابه و خوشه بندي آب زيرزميني مصرفي فضاي سبز شهر اصفهان و بررسي تغييرات كيفيت آن در يك دهه مجله آب و فاضلاب 21:95-100
16- Parsamehr A, Abedi-Koupai J, خسرواني , Zarei A (2015) (Statistical Analysis and Development of Probable Frost Atlas Using Meteorological Data (Case Study: Selective Isfahan province Stations Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 12:737-742
17- Zarei A, Zare S, Parsamehr A (2015) Comparison of Several Methods to Estimate Reference Evapotranspiration West African Journal of Applied Ecology 23:17-25
18- Parsamehr A, Vali A, خسرواني (1397) Analysis of Erosive Winds and Sand Drift Potential in Central Iran Desert Ecosystem Engineering Journal 2:1-10

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-پارسا مهر ا، خسرواني ز، نقي پور ا "آناليز حساسيت برخي معادلات تجربي در برآورد زمان تمرکز حوزه هاي آبخيز " سيزدهمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري (1397)
۲-نقي پور ا، خسرواني ز، پارسا مهر ا "بررسي روند تغييرات کيفيت آب زيرزميني و طبقه بندي مکاني آن بر اساس روش خوشه بندي (مطالعه موردي: دشت اقليد) " هفتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1397)
۳-پارسا مهر ا، خسرواني ز "تاثير طول دوره آماري در برآورد دبي هاي حداکثر لحظه اي و انتخاب توزيع آماري مناسب " دوازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (1396)
۴-پارسا مهر ا، خسرواني ز "استفاده از روابط تجربي در برآورد زمان تمرکز حوزه هاي آبخيز و بررسي حساسيت پارامترهاي تاثيرگذار بر آن " دوازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (1396)
۵-پارسا مهر ا، خسرواني ز "بررسي پارامترهاي هندسي رودخانه در محدوده پيچان رودي (مطالعه موردي: سرشاخه هاي رودخانه دز) " دوازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (1396)
۶-پارسا مهر ا، خسرواني ز "تجزيه و تحليل آماري دبي حداکثر روزانه جهت برازش توزيع آماري مناسب (مطالعه موردي: ايستگاه هيدرومتري مارون) " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۷-پارسا مهر ا، خسرواني ز، فلاحتکار س "مكان‌يابي مناطق مناسب جهت استحصال آب از رطوبت هوا در استان فارس " نخستين كنفرانس بين‌المللي محيط زيست و منابع طبيعي (1394)
۸-پارسا مهر ا، کهربايي س، خسرواني ز "تحليل خشكسالي به منظور مديريت منابع آبي لارستان فارس " نخستين كنفرانس بين‌المللي محيط زيست و منابع طبيعي (1394)
۹-موسوي س، فلاحتکار س، پارسا مهر ا "تهيه نقشه پوششي اراضي با استفاده از تصاوير oli و روش mlp " اولين کنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي (1394)
۱۰-پارسا مهر ا، خالويي س، خالويي س، خسرواني ز "استفاده از دانش بومي در بررسي گياهان دارويي غرب استان فارس(مطالعه موردي:گياه Matricaria chamomilla L) " اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران (1394)
۱۱-پارسا مهر ا، عابدي کوپايي ج، خسرواني ز "تحليل آماري و تعيين احتمال وقوع يخبندان با استفاده از آمار هواشناسي (مطالعه موردي: ايستگاههاي منتخب استان اصفهان) " اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران (1394)
۱۲-پارسا مهر ا، خسرواني ز، زارعي ع "استفاده از ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن در بررسي كارايي چند شاخص خشكسالي اقليمي " اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران (1394)
۱۳-زارعي ع، پارسا مهر ا "بررسي الگوي مكاني تغييرات اقليمي ايران با استفاده از شاخص دومارتن " سومين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي (1394)
۱۴-پارسا مهر ا، خسرواني ز، بومه ف "استفاده از روش فرايبرگر در تعيين مقدار و جهت انتقال رسوبات تپه هاي ماسه اي جنوب سمنان " کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها (1393)
۱۵-پارسا مهر ا، خسرواني ز "ارزيابي کارايي چند شاخص خشکسالي و انتخاب مناسب ترين شاخص در پايش خشکسالي شهر تهران " کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها (1393)
۱۶-پارسا مهر ا، خسرواني ز "بررسي آب مجازي در صادرات برخي محصولات استان فارس " همايش ملي راهکارهاي پيش روي بحران آب در ايران و خاورميانه (1393)
۱۷-پارسا مهر ا، خسرواني ز "ضرورت تصفيه آب هاي نامتعارف شور در مديريت بحران آب " همايش ملي راهکارهاي پيش روي بحران آب در ايران و خاورميانه (1393)
۱۸-پارسا مهر ا، خسرواني ز، استکي ا، نسيمي ن "برآورد حداکثر بارش محتمل به روش آماري (هرشفيلد): مطالعه موردي حوضه آبخيز باراشلو " ششمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1392)
۱۹-خسرواني ز، پارسا مهر ا، محمدي ب، فارسي ز "بررسي خشکسالي استان خوزستان با استفاده از شاخص SPI و PNPI، " ششمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1392)
۲۰-خسرواني ز، پارسا مهر ا، طالبي نيا م "بررسي نظام هاي سنتي تقسيم آب قنات هاي اردستان و دلايل کاهش مشارکت مردم در نظام مديريت آبي اين شهر " سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب (1391)
۲۱-محمودي ه، پارسا مهر ا "اثرات سدها (مخازن آبي) بر محيط پيرامون و مديريت انساني " اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش هاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست (1391)
۲۲-خسرواني ز، خواجه الدين س، محبي م، پارسا مهر ا "استفاده از تصاوير IRS-P5 در استخراج توپوگرافي هاي مصنوعي دشت سگزي " نوزدهمين همايش ملي ژئوماتيک (1391)
۲۳-پارسا مهر ا، خسرواني ز، طالبي نيا م، حيدري م "بررسي تاريخچه رخداد سونامي و ارائه راهكارهاي مقابله با آن در ايران " کنفرانس ملي بهره‌برداري از آب دريا (1390)
۲۴-پارسا مهر ا، خسرواني ز، محمدي ب، عطوفت دارابي و "بررسي روشهاي تصفيه آب دريا و کاربرد آن در مديريت بحران آب " کنفرانس ملي بهره‌برداري از آب دريا (1390)
۲۵-پارسا مهر ا، خسرواني ز، محمدي ب، حيدري م "کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت جامع منابع آب سطحي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز علمدار) " پنجمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1390)
۲۶-خسرواني ز، پارسا مهر ا، محمدي ب، عطوفت دارابي و "آب مجازي رويکردي نوين در اصلاح الگوي مصرف " پنجمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک (1390)
۲۷-خسرواني ز، خواجه الدين س، سفيانين ع، پارسا مهر ا "استفاده از تصوير ماهواره اي جديد IRS-P5 در تهيه DEM و تصوير " اولين همايش ملي ژئوماتيک در منابع طبيعي و محيط زيست (1389)
۲۸-خسرواني ز، خواجه الدين س، سفيانين ع، پارسا مهر ا "تهيه نقشه کاربري اراضي با استفاده از تصوير ماهواره ايIRS-P6 " اولين همايش ملي ژئوماتيک در منابع طبيعي و محيط زيست (1389)
۲۹-سيفي س، کريم زاده ح، پارسا مهر ا، دودانگه ا "بررسي اجمالي سوپرجاذب‌ها و تاثيرات آن‌ها بر محيط " همايش ملي مقابله با بيابانزائي و توسعه پايدار تالابهاي کويري (1389)
۳۰-خسرواني ز، پارسا مهر ا، سيفي س "تاثير افزايش بي رويه جمعيت بر منابع طبيعي و توسعه پايدار " همايش ملي مقابله با بيابانزائي و توسعه پايدار تالابهاي کويري (1389)
۳۱-خسرواني ز، خواجه الدين س، پارسا مهر ا "ايجاد تصوير Ortho با استفاده از تصاوير ماهواره جديد cartosat-1 " همايش منطقه اي فناوري GIS و توسعه پايدار (1388)
۳۲-خسرواني ز، پارسا مهر ا، فلاحتکار س "آب مجازي و كاربرد آن در برنامه ريزي و مديريت منابع آب " سومين کنفرانس مديريت منابع آب (1387)
۳۳-عابدي کوپايي ج، پارسا مهر ا، خسرواني ز "بررسي تغييرات کيفيت آبهاي زيرزميني مورد مصرف فضاي سبز شهراصفهان در مدت يک دهه، " (دومين همايش ملي آب و فاضلاب (با رويکرد بهره برداري (1387)
۳۴-پارسا مهر ا، خسرواني ز، ساوه اي ع "پايش و پهنه بندي خشکسالي به منظور مديريت بهينه منابع آب " سومين کنفرانس مديريت منابع آب (1387)
۳۵-خسرواني ز، پارسا مهر ا، محمد عسکري ح "بررسي خشکسالي با استفاده ازشاخص بارش استاندارد (SPI)- (مطالعه موردي: استان اصفهان) " دومين همايش علمي کشاورزي در مناطق خشک و بياباني (1386)
۳۶-عابدي کوپايي ج، خسرواني ز، پارسا مهر ا، اسلاميان س "انتخاب بهترين تابع توزيع براي تعيين احتمال وقوع اولين يخبندان پاييزه و آخرين يخبندان بهاره، " نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير (1386)
۳۷-پارسا مهر ا، خسرواني ز "مکان يابي محل هاي مناسب تغذيه مصنوعي آبهاي زير زميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي " نخستين همايش منطقه اي آبهاي زيرزميني (1386)
38-Avand M, Parsamehr A, Moosazadeh M "Investigation Drought Using Standard Precipitation Index(SPI) " 1th International Conference of IALE-Iran (2013)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
گياه شناسي۱(مرتع)
زمين شناسي(مرتع)
گياهشناسي۲سيستماتيك و مرفولوژي(مرتع)
اقتصاد منابع طبيعي(مرتع)
هيدرولوژي عمومي(مرتع)
مرتعداري(مرتع)
كاربرد كامپيوتر در منابع طبيعي(مرتع)
هيدرولوژي كاربردي(مرتع)
كارتو گرافي(مرتع)
احيا بيولوژيك مناطق خشك و نيمه خشك(مرتع)
اقتصاد منابع طبيعي(مرتع)
هيدرولوژي عمومي(مرتع)
آمار كاربردي(مرتع)
كاربرد كامپيوتر در منابع طبيعي(مرتع)
كارتو گرافي(مرتع)
احيا بيولوژيك مناطق خشك و نيمه خشك(مرتع)
آبخيز داري(مرتع)
جمع آوري آب در مناطق خشك و نيمه خشك(مرتع)
زبان تخصصي (مرتع)
منابع و مسائل آب در ايران(مرتع)
سازه هاي مهندسي حفاظت آب و خاك(مرتع)
سازه هاي مهندسي حفاظت آب و خاک(م طبيعت)
آبخيزداري(م طبيعت)
آشنايي با نرم افزار در منابع طبيعي(م طبيعت)
منابع و مسائل آب در ايران (م طبيعت)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)