۱۴۰۰/۰۷/۰۴
جستجوی کارنامه آموزشي و پژوهشي
First Name نام :
Last Name نام خانوادگی :
دانشکده :
دانشکده علوم پايه
بخش رياضي
بخش آمار
بخش علوم كامپيوتر
بخش فيزيك
بخش شيمي
بخش زيست
دانشکده کشاورزي
بخش مهندسي آب
بخش صنايع غذايي
بخش آب(حذف)
بخش منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري
بخش مهندسي طبيعت**
دانشکده مهندسي
بخش مهندسي كامپيوتر
بخش مهندسي عمران
بخش فناوري اطلاعات
بخش مهندسي مكانيك
بخش مهندسي برق
بخش مهندسي کامپيوتر
دانشکده علوم انساني
بخش بخش عمومي
پژوهشکده مکانيک