تقویم آموزشی
 • 21 شهريور ماه

  انتخاب واحد

 • 3 مهر ماه

  شروع نیمسال

 • 15 مهر ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 16 مهر ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 5 دي ماه

  حذف نهایی

 • 20 دي ماه

  پایان نیمسال

 • 23 دي ماه

  شروع امتحانات

پیام روز