تقویم آموزشی
 • 22 خرداد ماه

  انتخاب واحد

 • 19 تير ماه

  شروع نیمسال

 • 30 مرداد ماه

  شروع امتحانات

 • 16 شهريور ماه

  پایان نیمسال

 • 19 مهر ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 20 مهر ماه

  پایان حذف و اضافه

پیام روز